בית המשפט העליון ביטל שעבודים על נכסי מקרקעין נוכח כשלי הבנק בעמידה בחובת הזהירות

14.04.2015   |

בית המשפט העליון ביטל שעבודים על נכסי מקרקעין נוכח כשלי הבנק בעמידה בחובת הזהירות

פסיקת בית המשפט העליון ביטלה את השעבודים שחלים על נכסי מקרקעין של צד ג בשל כשלי הבנק בעמידה בחובת הזהירות שחלה עליו.

ע"א 6547/12 עמר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (13.4.2015)

בפרשת דנן עמדה לפתחו של בית המשפט ערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין ביטול שעבודים נוכח הפרת חובת הזהירות שחלה על מוסד בנקאי.

תחילת הפרשה היא בחתימת המנוחה אשר חתמה בשנת 1992 על יפוי כוח כללי המייפה את כוחו של בנה יהודה, לפעול בשמה ומטעמה. כשנה לערך לאחר מכן, חתמה המנוחה על ערבות מתמדת מוגבלת בסכום, וכן שעבדה מספר תוכניות חיסכון לטובת חברת בנייה בבעלות בניה. לאחר כשנה פנתה המנוחה למנהל הסניף וביקשה ממנו לבטל את המשכנתא להבטחת חובות החברה, שנרשמה בשעתו לטובת הבנק על נכס שהיה שייך לבנה המנוח. ואכן כחודש לאחר מכן ביטל הבנק את המשכנתא ואת כתב הערבות, והודיע למנוחה במכתב כי היא משוחררת מכלל התחייבויותיה כלפיו לפי כתב הערבות המוגבלת.

ביטול הערבות המוגבלת ומחיקת המשכנתא על הנכס של הבן, נעשו לאחר שהועברו לחשבון סכומי כסף, בין היתר, בעקבות פרעון תכנית חסכון.

בשנת 1999, כשנתיים לערך לאחר בקשתה המנחה לנתק קשר עם החברה, חתם בנה יהודה על שני ייפוי כוח בלתי חוזרים, בהם הוא מייפה את כוחם של עורכי הדין של הבנק לרשום שני שעבודים על נכסי מקרקעין של המנוחה. מכוח מסמכי השעבוד שנחתמו על ידי הבן יהודה, רשם הבנק שני שעבודים חדשים על נכסי המנוחה להבטחת חובות החברה וחובותיהם של יהודה ונפתלי בניה של המנוחה. שני השעבודים הללו עומדים במרכז פסק הדין, וזאת נוכח העובדה כי המנוחה הודיעה לבנק כי היא מנתקת קשר מהחברה ומבניה, וממילא לא ידע כי נעשה שימוש ביפוי הכוח לרישום השעבודים.

לטענת הבנק בין השנים 2003-2005 הוא שלח מכתבי תזכורת למנוחה באשר לקיומם של השעבודים, יש לציין כי בית המשפט לא ראה בקיומם של מכתבים אלה ראיה כלשהי להסכמת המנוחה לשעבודים, וזאת בוודאי נוכח העובדה כי בשנת 2003 הגיעה המנוחה לבנק וכפרה ברישום השעבודים עצמם.

בית המשפט לאחר שבחן את עובדות המקרה ואת קביעות בית המשפט קמא, קבע כי דעתו שונה מזו של בית המשפט קמא, וכי הבנק הפר באופן בוטה את חובת הזהירות כלפי המנוחה, בכך ששעבד את נכסיה מאחורי גבה ללא ידיעתה, תוך שימוש ביפוי כוח כללי שניתן על ידה שבע שנים לפני כן, ושנתיים לאחר שהמנוחה גילתה דעתה באופן חד משמעי כי אינה נכונה לערוב לחובות החברה.

בית המשפט מעלה על נס את חובת הזהירות שחלה על מוסד בנקאי, וקובע כי הוא אחת משלוש החובות החלות על הבנק כלפי לקוחותיו וכלפי צדדים שלישיי, והן: חובת תום הלב, חובת הזהירות וחובת הזהירות. וכאמור במקרה דנן, לדעת בית המשפט, הפר הבנק את חובת הזהירות שחלה עליו, לנהוג בכספי הלקוח במיומנות ובזהירות ראויות ולדאוג כי כספו או נכסיו של הלקוח המופקדים בבנק לא ייפגע, ואף קובע כי חובת הזהירות חלה גם כלפי צדדים שלישיים המושפעים מהשירותים שנותן הבנק.

בית המשפט קבע כי דין הערעור להתקבל, במובן זה שפסק דינו של בית המשפט קמא יבוטל, השעבודים שנרשמו על נכסי המנוחה לזכות הבנק יבוטלו, ותיק ההוצל"פ המתנהל כנגדה ייסגר, וזאת קובע בית המשפט על בסיס בית המשפט ביסס פסיקתו על העובדה כי "שבע שנים לאחר שהמנוחה נתנה בידי בנה יפוי כוח כללי, ושנתיים לאחר שהמנוחה התנתקה מכל ערבות או קשר לחשבון החברה שבבעלותה בניה, הבנק יצר שני שעבודים על שני נכסי מקרקעין של המנוחה. על אף שהמנוחה אינה יודעת קרוא וכתוב, על אף שהבנק נהג להחתים את המנוחה על מסמכים בביתה, על אף שהבנק לא עשה שימוש ביפו הכוח קודם לכן, על אף שמדובר בפעולה חריגה וחד פעמית בניגוד לאינטרס המנוחה, על אף שמדובר בפעולה שאין דוחק זמן בביצועה – למרות כל אלה, הבנק לא פעל ישירות מול המנוחה, לא החתים את המנוחה על מסמכי השעבודים ואף לא יידע אותה על יצירתם בזמן אמת. במקום זאת, הבנק יצר את השעבודים לזכותו להבטחת חובות החברה, תוך שהוא מחתים את יהודה על המסמכים מכוח ייפוי הכוח הכללי, שכלל הנראה דבר קיומו כבר נשתכח זה מכבר מהמנוחה בכך הפר הבנק את חובת הזהירות הבסיסית כלפי המנוחה".

 

 

 

 


© כל הזכויות שמורות