בזיוף שיקים הנטל להוכחה הוא על כתפי התובע, שיכול לעשות זאת ע"י ראיות נסיבתיות

12.02.2015   |

בטענת זיוף שיקים, הנטל הוא על כתפי התובע להוכיח אמיתות החתימה, ויכול לבצע זאת על ידי שימוש בראיות נסיביותיות גם כן.

בפרשה דנן עמדה לפתחו של בית המשפט התנגדות לביצוע שטר, שנטען כי זיופו החתימות על גבי שני שיקים.

תא"מ 225853-08-12 עבו נ' אדלר (פורסם בנבו1.2.2015)

תחילת הפרשה היא מערכת יחסים עסקית ארוכה, שבבסיסה עסקת קניית דולרים בשווי 20 אלף ₪, תמורת הדולרים שילם הנתבע לתובע (שעוסק בהמרת מט"ח בירושלים), 4 שיקים מחשבונו בבנק פאג"י.התובע טוען כי הנתבע עצמו חתם על ארבעת השיקים, אך רק שני שיקים נפרעו והשנים הנותרים לא כובדו, ולכן הגיש התובע את שני השיקים הנותרים לביצוע בלשכת ההוצל"פ. יתרה מכך לטענת התובע, עלה בידו לאחוז בשיקים נוספים של הנתבע (שאינם קשורים לעסקה דנן), ועל גביהם מתנוססת חתימתו של הנתבע, שהיא זהה לחתימה על גבי שני השיקים נשוא הדיון.

הנתבע טוען כי כלל הכתוב בשני השיקים המדוברים (המלל, המספור והחתימה) אינם שלו, בתמיכה לטענתו צירף הנתבע אישור מסניפו בבנק פאג"י המאשר כי השיקים לא כובדו בשל היות החתימה שונה מדוגמת החתימה בבנק. לתימכת טענתו צירף הנתבע את מסמך דוגמת החתימה שחתם עליו בעת פתיחת החשבון בבנק פאג"י שממנו נמשכו השיקים. נוסף על כן, טוען הנתבע כי נגנב ממנו פנקס שיקים, אשר לא עלה בידו למוצאו, וכי השיקים המדוברים הינם מהפנקס הגנוב, כמו כן טוען הנתבע כי אין הוא חב מאומה לתובע וכי התובע אוחז בשיקים שלא כדין.

הצדדים הסכימו להעביר את השיקים לבחינת מומחה כתב יד שיקבע האם מדובר בזיוף החתימה.

המסגרת הנורמטיבית שחלה בעיננו הינה פקודת השטרות. על פי סעיף 37(1) לפקודה, אוחז השטר זכאי לתבוע את פרעון השיק, על כן חייב מי שתובע כאוחז, בראייה כי אמנם אוחז הוא, וכי נתקיימו במסמך על היסודות כל היסודות המנויים בסעי 3 לפקודה, לרבות חתימה החייב, שאם לא כן, אין המסמך מהווה שטר.

כאמור אחד מיסודות האחיזה בשטר היא חתימה כשרה ואמיתית, לכן כאשר הנתבע מכחיש את חתימתו מוטל הנטל להוכחה על התובע, להראות כי החתימה כשרה ואותנטית וכי הוא אוחז כשורה בשטר.

נקודת המוצא לעצם חיוב בשטר מצוייה בגדרי סעיף 22(א) לפקודה, הקובע: " אין אדם חב בתור מושך או מסב או קבל של שטר אם לא חתם עליו בתור אחד מאלה". אולם, במצב בו קיימת חתימה על שטר, ועולה טענה בדבר אמיתותה, קובע סעיף 23(א) לפקודה, כי ככל, אין כוחה יפה, ואין רוכשים על ידיה או על פיה זכות בשטר, וזאת עד להוכחת אמיתות החתימה על השטר.

טענת הזיוף

אשר לטענת הזיוף, קובע סעיף 23(א) לפקודה כדלקמן:

 "חתימה על שטר שהיא מזויפת או שומה בו שלא בהרשאת האדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר או להפטיר ממנו או לאכוף פירעונו על כל צד שבו, אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר או שעליו באים לאכוף פירעונו מנוע מלטעון טענת זיוף או העדר הרשאה, והכל בכפוף להוראות פקודה זו".

על כן, מקום שנטעת טענה כי החתימה זויפה לא ניתן לאכוף על פירעונו על מי שחתימתו זויפה.

על מנת לעמוד בנטל ההוכחה יכול התובע להסתייע בראיות ישירות, כדוגמת עדים, דוגמת חתימה וכו'. בנוסף ניתן להוכיח טענת זיוף לא רק בראיות ישירות, התובע יכול להצביע על מכלול של ראיות נסיבתיות, אשר משקלן הסגולי יש בכוחו להעביר את נטל הבאת הראיות אל הנתבעים להביא ראיות שיסבירו, או יפריכו את הראיות הנסיבתיות שהובאו לחובתם. אילו יכשלו הנתבעים בנטל זה, יראו בתובע כעמוד בנטל השכנוע המוטל עליו על פי הדין וההלכה.

במקרה דנן, עמדת המומחה מטעם בית המשפט אינה חד משמעית. המומחה מצא, כי חתימות השיקים נשוא הדיון שונות באופן החתימה מהדוגמאות על שם הנתבע ומסיבות מקצועיות שונות לא ניתן להגיע למסקנה החלטית. עם זאת קובע המומחה כי קיים דימיון מה בין החתימות על השיקים לבין הדוגמאות שהובאו להשווה, אך על בסיס דימיון בלבד אין אפשרות לקבוע בצורה חד משמעית בעניין, אך הדבר מעיד כי קיימת אפשרות כי השיקים נכתבו ונחתמו על ידי הנתבע עצמו.

בית המשפט מצא בגרסת התובע כמהימנה, וקבע כי עצם העובדה כי הנתבע לא פנה למשטרה לבטל את פנקס השיקים ואף לא פנה אליה כאשר נפרעו השיקים, ויתרה מכך לא הביא לחיזוק טענתו אף נציג מהבנק שישפוך אור על הדברים, מחזקת את העובדה כי התובע הצליח לעמוד בנטל השכנוע ולא עלה בידי הנתבע להפריך טענות התובע והראיות שהציג. על כן, בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי על הנתבע לשלם את סך שני השיקים בתוספת ריבית והצמדה.

 

 


© כל הזכויות שמורות