גמירות הדעת של ערב בעת החתימה על כתב ערבות, ופגמים נוספים

01.01.2015   |

ערב שחתם על כתב ערבות לחברה של בנו טען כי בעת חתימת כתב הערבות נעדרה גמירות דעתו, ולכן דין הערבות להתבטל.

 

אביו של בעל חברה, חתם על ערבות מוגבלת בסכום לקיומן של התחייבויות החברה, טוען כי בעת חתימת הערבות, נעדרה גמירות דעתו, הבנק לא הסביר לו על משמעות הערבות ועל מצבה הקשה של החברה, וכן הבנק לא עמד בחובתו להודיע לו על אי קיום ההתחייבויות של החברה.

 

 

ת.א 5252-02-10 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' יצחק שפר (פורסם בנבו בתאריך 17.12.14)

 

 

בפרשה דנן, עמדה לפתחה של בית המשפט טענת ערב כי כתב הערבות שלו אינו תקין ואינו חוקי, ולכן דינה להתבטל. הערב, ציין 6 טענות לחוסר תוקף הערבות: 1) החתימה על הערבות נעשתה בלחץ, ועל הדרך לשדה התעופה, ובנוסף סניף הבנק היה סגור ונפתח במיוחד לצורך החתימה על הערבות. 2) החתימה על העמוד האחרון של הערבות אינה חתימתו. 3) לא ידע והבנק לא עדכן אותו על מצבה הקשה של החברה. 4) הוא שלח מכתב המבטל את כתב הערבות. 5) בהסכם הפשרה שחתם בנו עם הבנק, הבנק וויתר על הבטוחה בשווי 3 מיליון ₪- ביתו של בעל החברה, ולכן מופטר הערב בהתאם להוראות חוק הערבות בסעיף 6ב'. 6) הבנק לא שלח לערב הודעות על אי קיום חיוביה של החברה ובכך גרם לו נזק רב.

 

בית המשפט דן בכל אחת מטענות הערב, וקבע כי דינן להידחות וקיבל עקב כך את תביעת הבנק כנגד הערב.

טענה של העדר גמירות הדעת

בית המשפט קבע, כי טענת הערב אם היא נכונה כמובן שפוטרת אותו מקיום חיוביו, הואיל והיא נעדרת גמירות דעת. ברם, בית המשפט קבע, כי טענתו כי הערב הגיע לבנק בלחץ זמן, בדרכו לשדה התעופה והבנק נפתח לו במיוחד, אינם משקפים את פני הדברים לאשורם. בית המשפט ציין, כי הערב אינו אדם זר לחברה, אלא הוא אביו של בעל החברה, ובנוסף הוא עבד בחברה כשנתיים ימים. כמו כן, בית המשפט קבע על בסיס ראיות פוזיטיביות כי הערב היה בהחלט מעורב בניהולה הכספי של החברה, השתתף בפגישות עם הבנק, והיה שותף אקטיבי לנושא מערך הבטחונות  של החברה. בנוסף סתר עצמו הערב בחקירתו הנגדית, לדוגמא בציינו כי לא השתתף מעולם מפגישה עם הבנק, אך לאחר שב"כ הבנק הציג לו כי הצהיר בתצהירו כי התשתף בפגישה אחת בחלקה, חזר בו הערב מדבריו והחל לספק תשובות מתחמקות ומתפתלות. בנוסף בית המשפט קבע על בסיס החקירה הנגדית והראיות שהוגשו בפניו, כי הערב היה מודע עד מאוד למצבה הקשה של החברה ואין בטענתו כי לא היה מודע לחוסר בבטחונות ולפער בתזרים המזומנים לא כלום.יתרה מכך, טענתו כי הוא אינו מבין כלל בבנקים, ועל כל טופס שהובא לו הוא חתם, בית המשפט שוללה מכל ומכל, וקבע כי אומנם הערב אינו בעל ידע משפטי או בנקאי, אך הובהר לו "ברחל בתך הקטנה" על ידי הבנק, כי העדר חתימתו על כתב הערבות תביא בוודאות קרובה לסגירת החברה. לבסוף קבע בית המשפט, כי לערב היה מובן וידוע מצבה של החברה, הוא הבין היטב כי העדר חתימתו על כתב הערבות תביא לסגירת החברה, וכי אשתו היא זו שלחצה עליו לחתום על כתב הערבות למען בנו. יתרה מכך, בית המשפט קבע כי עדותו שזמן החתימה על הערבות ארך דקות מעטות אינו נכון ואינו מתיישב עם ההיגיון הסביר.

מכתב המבטל את כתב הערבות

הערב טען כי שלח לבנק מכתב המבטל את כתב הערבות, בית המשפט לא קיבל טענה זו וקבע כי הואיל ונמשכו כספים מחשבון הבנק אך ורק בשל החתימה על כתב הערבות, הבנק לא חייב לבטל את כתב הערבות ובכך לשנות את האובליגו לרעתו. קל וחומר במצב הדברים, שהחברה המשיכה למשוך כספים העולים על מסגרת האשראי שהוקצתה לה על ידי הבנק, והבנק המשיך לכבד תשלומים אלו אך ורק  נוכח כתב הערבות. מעבר לצורך, מציין בית המשפט כי הערב אינו הוכיח כי הבנק קיבל את המכתב, ולא אושרה קבלתו. יתרה מכך, נוכח העובדה כי כי במועד משלוח המכתב כבר קיבלה החברה את הכספים שביקשה, ביטול הערבות לא יכול להיעשות בהודעה, אלא בתשלום.

הסכם הפשרה

הנתבע טוען כי היה לבנק בטוחה בדמות ביתו של שותפו של בנו, ששוייה עלה על 3 מיליון ₪. וכאשר הבנק חתם על הסכם הפשרה, וויתר על הבית כבטוחה, גרם לכך שהחוב לא יסולק וגרם לנזק לערב. בייחוד מפנה הערב את בית המשפט לסעיף 6ב' בחוק הערבות שקובע: " גרם הנושה לפקיעת ערובה שניתנה להבטחת חיוב הנערב ונגרם על ידי כך לערב נזק, מופטר הערב  כדי סכום הנזק". בית המשפט אינו מקבל טענה זו, וקובע כי הערב לא הציג חוו"ד שמאי שמעיד כי הבית שווה 3 מיליון, אלא להפך, בעת מימושו המהיר של הבית, שווי הבית עומד על פחות ממיליון ₪ בלבד. וכשהסכים הבנק לקבל מיליון ₪ כנגד הויתור על הבטוחה, לא שינה מצבו לרעה ואף לא שינה את מצבם של הערבים לרעה.

אי משלוח הודעה מהבנק.

בית המשפט מקבל טענה זו, אך קובע יחד עם זאת כי אין כל נפקות לדבר, הואיל והערב ידע על מצבה של החברה, ידע על הכספים המוחזקים אצל הלקוחות ולא עשה דבר בעניין.

על יסוד כל האמור לעיל, קובע בית המשפט כי דין התביעה להתקבל במלואה כנגד הערב, ובית המשפט חייב את הערב לשלם לבנק סך של 340 אלף ₪ בתוספת שכר עו"ד ואגרות בית משפט בסכום של 50 אלף ₪. וכן העיקולים הזמניים שהטיל הבנק כנגד הערב מאושרים.

 


© כל הזכויות שמורות