הגנות לערב יחיד, ומשמעות חסר ידוע הערב על אי עמידה בהחזרי ההלוואה של הלווה.

22.12.2014   |

הגנות לערב יחיד, ומשמעות חסר ידוע הערב על  אי עמידה בהחזרי ההלוואה של הלווה.

 

ערב שחתם על ערבות לתאגיד, טוען כי הוא זכאי להגנות שמקנה חוק הערבות, בשל היותו ערב יחיד. ויתרה מכך, לטענת הנתבע, קיימים כשלים בכתב הערבות שמקימים זכאות לפטור מערבות.

 

 תא (י-ם) 23483-02-11‏ ‏ בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' נועה והדר יזמות 2007 בע"מ (פורסם בנבו 3.12.2014)

 

 

בפרשה דנן, ניתנה הלוואת לתאגיד, הנתבע חתם על כתב ערבות לכל חוב המוגבלת בסכום להבטחת כל חוב עד סך של 100 אלף ₪. כחודש וחצי לאחר מכן, ביקש התאגיד הלוואה נוספת על סך של 150 אלף ₪, אשר אושרה לו. התאגיד לא עמד בהחזרי ההלוואה, ויתרת החוב נותרה על סך של 84 אלף ₪. בתיק נתבעו 3 גורמים- החברה (ניתן פס"ד), הנתבע 2 והנתבע 3 (ניתן פס"ד). וכעת הבנק תובע את הנתבע 2 להשיב לו את הסכומים על פי כתב הערבות החתום.

לנתבע מספר טענות- חלקן כלפי תוקפו של כתב הערבות וחלקן לגבי ההגנות שלהם זכאי הנתבע בעקבות היותו "ערב יחיד" על פי חוק הערבות.

טענה 1 - הנתבע טוען כי הוא ידע שהוא חותם רק על ערבות אחת בלבד, וכי הבנק שינה את מצבו של הנתבע לרעה כאשר העניק לתאגיד הלוואה נוספת לאחר החתימה על כתב הערבות.

טענה 2 - הנתבע טוען כי הבנק לא עדכן אותו בנוגע למצבו הכלכלי ומצב החשבון של התאגיד בשעה שהוא חתם על כתב הערבות.

טענה 3 - הנתבע טוען כי הבנק לא עדכן אותו כי התאגיד לא עומד בהחזרי ההלוואה.

 

בית המשפט קובע, כי הואיל והנתבע אישר כי הוא חתום על כתב ערבות אחת, אך הוא מנוע להתייחס לתוכן כתב הערבות המתמדת הנוסף שנחתם על ידו, וזאת בשל החזקה כי אדם החותם על מסמך ידע וקרא על מה חתם, ואם ברצונו לסתור זאת עליו להוכיח גרסתו בראיות פוזיטיביות שלא הוצגו כאמור. בנוסף בית המשפט בוחן את היות הערב "ערב יחיד" ועל פי קביעה זו יקבע האם יעמדו לו ההגנות שמקנה החוק בעניין. במקרה דנן, בית המשפט קובע כי הנתבע אינו ערב יחיד וזאת ממספר טעמים:  האחד, הנתבע היה שותף (אומנם לא בספרי רשם החברות אך דה פקטו ועל פי פסק בורר בעניין) בתאגיד, יתרה מכך, המסמכים היו בידיעתו ושליטתו של הנתבע והנתבע אינו שימש כשכיר בתאגיד אלא שותף לכל דבר ועניין.

לאחר מכן, פונה בית המשפט ובוחן את הפגמים כביכול בכתב הערבות.

אומנם ההלוואה ניתנה כחודש לאחר החתימה על כתב הערבות, אך נקבע בסעיף 1ב' לחוק הערבות כי ערבות יכולה להיות גם לחיוב עתידי, ובמקרה דנן לא מדובר בפרק זמן לא סביר כי להוות ממצא לחובת התובע. בנוסף קובע בית המשפט, כי במעמד החתימה על כתב הערבות, ניתנה לנתבע דף הסבר לערב אשר כלל את גובה החוב, וצויין כי יחולו עליו תוספות ריבית והצמדה כחוק. בית המשפט קובע כי אומנם הפקידה בבנק העידה כי היא עדכנה את הנתבע בנוגע למצב החשבון של התאגיד, אך ללא ראייה לכך בית המשפט מתעלם מזאת, אך קובע כי זה לא יביא למזור לנתבע,הואיל והנתבע ידע על מצב חשבון התאגיד מעצם היותו שותף בו.

בכל הנוגע לשינוי כתב הערבות, קובע בית המשפט כי אומנם שונו פרטים בכתב הערבות, אך פרטים אלו אינם קריטים ואין בכוחם להשפיע על גובה חובו של הערב, ולמעשה כל ששונה בכתב הערבות היה מספרי חשבון והתמורה. וקובע בית המשפט כי הוכח גם שהסכום ההלוואה הועבר לחשבון שבשליטת נתבע, כך שאין ממש בטענה זו.

לאחר מכן, דן בית המשפט בהענקת ההלוואה נוספת לתאגיד, וקובע כי היה מותר לבנק לאפשר הענקת הלוואה נוספת ונוכח העובדה כי לא נפגעו התחייבויות הערבים, דוחה טענה זו גם כן.

לבסוף דן בית המשפט בנפקות העדר ההודעות. הנתבע טען כי הבנק לא עדכן אותו בהפרת ההסכם של התאגיד, ואם היה מעדכנו בזמן אמת היה בכוחו לתקן ההפרה לאלתר. בית המשפט דוחה טענה זו בשתי ידיו, וקובע תחילה כי הנתבע היה מודע למצבה של התאגיד מקשרים שלו עם שותפו, שנית הנתבע הוא זה שניהל את ספרי החשבונות של התאגיד, ושלישית, הנתבע לא העביר כתובת מעודכנת למשלוח הודעות, כך אין באי המצאת ההודעות כדי לסייע להגנת הנתבע.

לבסוף בית המשפט מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע בסכום הערבות שחתם עליה.


© כל הזכויות שמורות