חוק ההלוואות אינו מגן על ערבים להלוואה שניתנה לתאגיד!

02.10.2014   |
עא (ב"ש) 20851-10-13 עצמת אריאל בע"מ נ' סלוקי שלמה ובניו [פורסם בנבו] (14.7.14)

חוק ההלוואות אינו מגן על ערבים להלוואה שניתנה לתאגיד!

ערבים להלוואה שניתנה לתאגיד (שחוק ההלוואות אינו חל עליה) נתלו בערעורם בטענה כי ההוראה לפיה כל טענה העומדת ללווה תעמוד גם לערב חלה עליהם, חרף העובדה שההלוואה ניתנה לתאגיד – וזאת משום שבלשון הסעיף לא הוחרג "ערב שאינו תאגיד" כפי שנעשה לעניין "לווה" בסעיף ההגדרות בחוק. בית המשפט דחה טענה זו ואת הערעור כולו. 

בפרשה זו דן בית המשפט בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום, בו חוייבו המערערים לשלם למשיבה סכומם של שיקים שנמסרו לה במסגרת מספר עסקאות נכיון שיקים, וחוללו. 
המערערים - שתי חברות בע"מ, וכן שני בני-אדם, כולם שימשו כערבים לפירעון שיקים שנמסרו למשיבה במסגרת עסקאות הנכיון ע"י חברה נוספת שנכנסה להליכי פירוק. הערבים חתמו על ערבותם במסגרת הסכם אוחר שנערך ביניהם לבין חברת נכיון השיקים, על רקע חילול חלק מהשיקים והליכי הפירוק של החברה המושכת. משהופר ההסכם האוחר וחוללו כל השיקים, הוגשה התביעה.
בית משפט השלום קיבל את התביעה ודחה טענת הנתבעים (המערערים כאן) לפיה ההסכמים נחתמו תחת כפיה שהתבטאה באיומים מצד מנהלי התובעת (המשיבה כאן). כמו כן, הוסיף וקבע בית המשפט כי החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות אינו חל במקרה זה, שכן הלווה הינו תאגיד, והחוק מחריג במפורש לווה שהוא תאגיד.

בערעור זה, שבו המערערים על טענת הכפיה, וכן ניסו להתגונן בטענה כי החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חל בעניינם כערבים, מכוח סעיף 12 הקובע כי כל טענה העומדת ללווה תעמוד גם לערב; מאחר וחוק הלוואות אינו כולל דרישה כי הערב לא יהא תאגיד,  לשיטת המערערים עומדות לערב טענות לפי חוק זה גם כאשר החוק אינו חל על הלווה עצמו בהיותו תאגיד. לשיטתם, לא מולאה חובת הגילוי הקבועה בסעיף 3 לחוק. המשיבה מנגד, סמכה עמדתה על פסק הדין שניתן בבית משפט השלום. 

בית המשפט דחה את הערעור, וקבע כי אין לקבל את הפרשנות לפיה העובדה שסעיף 12 אינו מגדיר "ערב" להלוואה כ"ערב שאינו תאגיד" מאפשרת להחיל את הגנות החוק כלפי ערבים שאינם תאגיד אשר ערבו להלוואת תאגיד; בית המשפט הדגיש שסעיף 12 נועד לקבוע כי הזכויות העומדות ללווה לפי חוק זה יעמדו גם לערב. מלשון הסעיף למדים, כי זכויות הערב נובעות מזכויותיו של הלווה - דהיינו, ככל שקיימת טענה ללווה, היא תעמוד גם לערב, וככל שהטענה אינה עומדת ללווה, היא לא תעמוד גם לערב. מכאן ברור, כי מאחר ואין חולק שמדובר בהלוואה שנלקחה על ידי תאגיד, הערבים אינם זכאים לזכויות כלשהן מכוח חוק הלוואות חוץ בנקאיות.


© כל הזכויות שמורות