הבנק "גרר" בעלי החשבון למשפט, חזר בו, וישלם הוצאות

31.07.2014   |

הבנק "גרר" בעלי החשבון למשפט, חזר בו, וישלם הוצאות.

הבנק התעקש על חתימה על תנאי מסוים בכדי לאפשר העברת החשבון, ולבסוף ניאות לוותר עליו במסגרת ההליכים המקדמיים. למרות ההסכמה והנסיגה מניהול התביעה, נותרה מחלוקת לעניין הוצאות המשפט. בית המשפט קבע כי התובעים למעשה ניצחו, ופסק לטובתם את הוצאות המשפט

בני זוג תושבי ארה"ב ביקשו להעביר את כל הזכויות והכספים בחשבונם שנוהל בבנק, לידיו של שותף נוסף בחשבון, קרוב משפחתם המתגורר בארץ. תחילה שלחו בני הזוג לבנק, לבקשתו, תצהיר בו הם מבקשים להעביר את החשבון במלואו לקרוב משפחתם. אולם כשהקרוב ניסה לבצע פעולות בחשבון, הבנק סירב בטענה שדרושה חתימת בני הזוג על טפסים נוספים בהתאם להוראות בנק ישראל. טפסים אלו כללו בין היתר חתימה על כתב ויתור השולל כל תביעה או טענה עתידית כנגד הבנק, בקשר לחתימה על אותם טפסים. בני הזוג הסכימו עקרונית לחתום על הטפסים, אולם סירבו להכליל את התנאי המוזכר.

משעמד הבנק בסירובו לקבל את הטפסים בהשמטת התנאי, הוגשה תביעה לבית המשפט בבקשה לחייב את הבנק להעביר את החשבון לידי הקרוב.

במסגרת ההליכים המקדמיים, הסכים הבנק לקבל את הטפסים ללא תנאי הוויתור, ובכך למעשה הסתיימה המחלוקת שהביאה את הצדדים לפתחו של בית המשפט. ואולם, בין הצדדים נותרה מחלוקת נוספת: שאלת הוצאות המשפט. בית המשפט פסק: "במחלוקת זו, אני סבור כי הצדק עם המבקשים, וכי לא היתה כל הצדקה מצד הבנק לחייב אותם לחתום על משפט זה, שכן, ממה נפשך? אם הבנק צדק בדרישתו מהמבקשים לחתום על הטפסים..., אזי הבנק יוכל להתגונן מפני תביעה שלהם בענין זה, ואם לא צדק בדרישתו זו, אזי הוא פעל שלא כדין, ואם המבקשים ניזוקו מכך מוטל על הבנק לפצותם והוא אינו יכול לדרוש מהם לוותר על תביעה אפשרית כזו, כתנאי לכך שיפעל על פי הוראות כדין של הלקוח בקשר לחשבונו."

עוד ציין בית המשפט כי תנאי השולל או מגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, ותנאי השולל או המגביל את זכות הלקוח לפנות ליישוב הסכסוך בבית המשפט – הוא תנאי מקפח לפי חוק החוזים האחידים, ודינו בטלות.

אכן, הבנק קיבל לבסוף את הטפסים ללא התנאי המגביל תביעות עתידיות – אולם עשה זאת רק לאחר שבני הזוג נאלצו לשכור עורך דין, שתחילה התכתב בנדון עם הבנק, ולאחר מכן אף הגיש תובענה בשמם. הלכה למעשה – בני הזוג ניצחו בתביעתם, ובהיעדר נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, אין לשלול מהם את הוצאותיהם.  על כן, פסק בית המשפט הוצאות לבני הזוג, אולם הפחית מהם במעט, לאור הסכמת הבנק לסגת מדרישותיו עוד בהליכים המוקדמים. 


© כל הזכויות שמורות