אין מחלוקת שניתנה הלוואה - הלווה תשיב את שקיבלה

02.07.2014   |

אין מחלוקת שניתנה הלוואה - הלווה תשיב את שקיבלה.

בית המשפט העדיף את גרסת המלווה לפיה ההלוואה טרם נפרעה, ודחה את טענת הלווה לפיה הפר המלווה את הוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.

תאמ (כ"ס) 43652-04-13 צמח יוסף נ' לילי פרי [פורסם בנבו] (19.6.14)

בפרשה זו דן בית המשפט בתביעתו של מלווה לביצוע שיקים שנמסרו לו לטענתו כבטחון להלוואה שניתנה לנתבעת בשנת 2006, ואולם הכספים לא הוחזרו מעולם.

 הנתבעת טענה מנגד כי ההלוואה ניתנה לה בשנת 2001 אולם עוד ב2002 פרעה את מלוא הסכום ההלוואה, בתוספת ריבית. לטענתה, את השיקים מ2006 שבנדון – מסרה לתובע עקב לחצים שהופעלו עליה, לצורך החלפת שיקים מ2001 שניתנו עוד אז כבטחון להלוואה. עוד טענה כי היא מופטרת מהחזר ההלוואה בשל אי עמידת המלווה בהוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.

בית המשפט מיקד את הדיון לשתי שאלות: ראשית, האם הנתבעת החזירה את ההלוואה שנטלה מהתובע; שנית, האם חל החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות – ומהי המשמעות של תחולת הוראותיו במידה וחל.

התובע בעדותו הכחיש מכל וכל שהפעיל לחצים כלשהם על הנתבעת. כן עמד על כך שההלוואה ניתנה במסגרת היכרות חברית עמה, ולא במסגרת עיסוק כמלווה חוץ בנקאי, כפי שטענה.

עוד טען כי ההלוואה ניתנה בשנת 2006 וכי לא הוחזרה מעולם.

בית המשפט העדיף את גרסתו של התובע-המלווה על פני גרסתה של הנתבעת-הלווה, שהייתה "מתחמקת ומתחכמת", ואף סתרה בחקירתה הנגדית את עדותה בתצהיר עדותה הראשית. כמו כן, לא הציגה הנתבעת כל ראיה או אף ראשית ראיה לביסוס טענת הפירעון.

לשאלת תחולת החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קבע בית המשפט כי עדות התובע, לפיה מעולם לא עסק במתן הלוואות לא נסתרה, ועל כן חלה הוראת סעיף 15 לחוק, הפוטרת את המלווה מחובת הכתב והגילוי הקבועות בסעיפים 2 ו3. מכאן שלא הוכחה הפרה של הוראה מהוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.

בית המשפט הוסיף וציין כי אף אילו היה מגיע למסקנה שהתובע הוא "מלווה בדרך עיסוק" (ומכאן שהוראות החוק היו חלות במלואן) – אין באי-עמידה בהוראות החוק בכדי לפטור את הלווה מהשבה של סכומים שקיבל – אלא במצבים בהם עצם מתן ההלוואה הוא השנוי במחלוקת; מכיוון שבמקרה זה לא היתה מחלוקת כי ניתנה הלוואה, נקבע כי היעדר מסמך בכתב אינו שולל את זכותו של המלווה להפרע מהלווה – ובית המשפט קיבל את התביעה במלואה. 


© כל הזכויות שמורות