הבנק תבע וניצח בהיעדר הגנה – פסק הדין בוטל!!!

11.06.2014   |

הבנק תבע וניצח בהיעדר הגנה – פסק הדין בוטל.

(ב"ש) 3331/08 תאק (ב"ש) 3331-08 שמעון חדידה  נ' בנק המזרחי טפחות בע"מ [פורסם בנבו] (29.4.14)

בית המשפט ביקר את התנהלות הנתבעים, והטיל עליהם את האחריות למחדלים בגינם לא התגוננו בפני תביעת הבנק. אף על פי כן, התקבלה בקשתם לביטול פסק הדין: טענות ההגנה שנטענו במסגרת הבקשה הוצגו באופן מפורט והקימו הגנה לכאורית, ומנגד - נותרו ללא מענה בתשובת הבנק.

בפרשה זו דן בית המשפט בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה. ראשית, הציג בית המשפט את המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית להכרעה. בבחינת בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד (בהעדר הגנה או בהעדר התייצבות), על בית המשפט לבחון שני אלמנטים: הראשון - האם עומדת למבקש 'הגנה מן הצדק', או במילים אחרות, האם נמסרה למבקש הודעה כדין לגבי קיומו של ההליך המשפטי, ומהי הסיבה לאי הגשת כתבי ההגנה, או לאי ההתייצבות; השני - סיכויי טענות ההגנה שהעלה המבקש,שישמשו בפרשת ההגנה לו יבוטל פסק הדין. הלכה פסוקה היא שיש להעניק לרכיב סיכויי ההגנה משקל רב יותר, ועם זאת - שני האלמנטים נבחנים כמכלול, וככל שאחד "חזק" יותר, כך הרף לבחינת השני יונמך. במסגרת בחינת סיכויי הצלחת פרשת ההגנה, על בית המשפט לבחון האם עומדות למבקש טענות הגנה לכאוריות, אשר אם יוכחו יש בהן כדי להעמיד למבקש הגנה מפני התביעה, כאשר בשלב זה בית המשפט אינו נדרש לבחינת דרכי הוכחת הטענות, וכן יש ליתן את המשקל המתאים לזכות הגישה לערכאות שיפוטיות, שהינה זכות יסוד.

בית המשפט בחן את הבקשה לאור האמור, ודחה את מכלול טענות המבקשים הנוגעות ל"הגנה מן הצדק": אין מחלוקת כי כתב התביעה הומצא למבקשים כדין, ואלה לא הגישו בקשה למתן רשות להגן מטעמם בתוך המועד שנקבע לכך בדין; נדחה נימוק המבקשים בדבר מחדלם בניהול ההליך – "עקב חוסר נסיונם ובורותם בטיפול בענייניהם המשפטיים" – שכן "המבקשים הינם אנשים בוגרים... (ו)יכלו לפנות לייעוץ משפטי" – כך בית המשפט; נדחתה טענת המבקשים לפיה מחדליהם נגרמו בשל מצגי-שווא שונים שנעשו כלפיהם מטעם בא כוח הבנק, מהם השתמע לכאורה כי הם יופטרו מהחוב נשוא פסק הדין. על אף שדחה את טענות המבקשים כאמור וביקר את התנהלותם, קיבל בית המשפט את הבקשה וביטל את פסק הדין; בית המשפט הדגיש את ההלכה הנוגעת למשקל שיש להעניק לסיכויי הצלחת ההגנה, ואת זכות הפניה לערכאות כזכות יסוד. המבקשים הציגו טענות הגנה מפורטות למדיי, ומנגד, בא כוח הבנק הגיש תצהיר קצר וכללי אשר אינו מהווה מענה הולם לטענות ההגנה הלכאוריות שפורטו בבקשה - וניתן לומר כי חזית טענות אלה של המבקשים, נותרה במידה רבה ללא מענה של ממש.

להשלמת התמונה, יצויין כי בית המשפט התנה את ביטול פסק הדין בתשלום שכר טרחה לבא כוחו של הבנק, בגין מחדלי המבקשים באי התייצבותם בהליך המקור. 


© כל הזכויות שמורות