זכות בנק בתביעת שיקים - על הבנק להוכיח כי הוא אוחז כשורה

06.06.2014   |
בית-המשפט התיר לנתבעת להתגונן בפני הבקשה לביצוע שיקים שהגיש הבנק: טענותיה בדבר כשלון תמורה ואי-הוכחת מעמד אוחז כשורה על ידי הבנק מבוססות דיין, ומקומן להתברר בהליך העיקרי. 

תט (נצ') 57066-12-13 חרב אבלן ג'אן נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ [פורסם בנבו] (20.5.14)

בפרשה זו דן בית המשפט בהתנגדות לביצוע שטרות שהוגשו ע"י הבנק לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. המבקשת טענה לכשלון תמורה מלא, והיעדר מעמד אוחז כשורה של הבנק. לטענתה, השיקים נשואי הבקשה נמסרו לחברה עמה התקשרה לרכישת שירותים, ומשלא סיפקה החברה את אותם השירותים, העבירה המבקשת הוראת ביטול לשיקים טרם מועד פרעונם. החברה אף מסרה למבקשת קבלת החזר עבור השיקים המבוטלים. עקב כשלון התמורה, כך המבקשת, הבנק אינו אוחז כשורה ואין לו זכות לתבוע את ביצוע השיקים. 
הבנק טען מנגד כי הוא אוחז כשורה שכן השיקים נראו תקינים, ההסבה על פניהם נראית תקינה, ולא נטען כי נגנבו או זויפו. וכן שאת טענותיה בדבר כשלון תמורה, על המבקשת להפנות לחברה עמה התקשרה. 
בית המשפט קיבל את הבקשה: דינה של בקשת התנגדות לביצוע שטר דינה כבקשה להתגונן, והיא תינתן ככל שהמבקש יעמוד בנטל מינימלי של הצגת הגנה לכאורית, אשר אם תוכח - תהווה מגן מפני התביעה.  הרף הנדרש הוא נמוך מאוד; די בכך שתצהיר המבקשת יגלה הגנה אפשרית דחוקה (ואף מבלי לברר את העובדות לגופן) על מנת להעניק את הרשות להתנגדות לביצוע. 
בית המשפט קבע כי הבנק נהנה מחזקה לכאורה כי הוא אוחז כשורה, אולם אם הוכיח הנתבע הגנה ראויה, נטל הראיה יתהפך ויוטל על הבנק להראות כי הוא אוחז בשטר בתום לב ובעד ערך. כשלון התמורה הנטען יכול להוות טענת הגנה נגד תביעתו השטרית של הבנק – אלא אם יוכח כי הבנק אוחז כשורה. במקרה זה, נראה כי אכן התקיים כשלון תמורה (בהתחשב במשקל הראיות שעל המבקשת להציג בשלב זה), ועל כן נטל הראיה להוכיח מעמד של אוחז כשורה  עבר אל הבנק. בעניננו, הבנק לא הציג ראיות כלשהן, ואף לו היה מציג, שלב הדיון בבקשת רשות להתגונן אינו השלב המתאים לבירור זה; מקומו להתברר בהליך העיקרי. 


© כל הזכויות שמורות