אי בהירות של תנאי הלוואה למשכנתא - הלקוח זכה

25.05.2014   |

הבנק התחייב כלפי הלקוח: " המשכנתא תימחק בתנאי שיופקד סך של לא פחות מ..". בית המשפט קבע: הפרשנות הנכונה של התנאי היא זו המאפשרת החזר ההלוואה בתשלומים, ולא בתשלום בודד כפי שטען הבנק. 

הפ (ב"ש) 47277-05-13 רוחמה לוי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ [פורסם בנבו] (1.5.14)

בפרשה זו דן בית המשפט בתביעתה של לקוחה כנגד הבנק לסעד הצהרתי, לפיו התגבשו התנאים שהוסכמו ביניהם למחיקת משכנתא שנרשמה לטובת הבנק על בית המגורים של התובעת, ולמתן צו בהתאם.

המחלוקת נסבה סביב כתב התחייבות שנתן הבנק לתובעת, לפיו "אין לנו התנגדות להסרת השעבוד הרשום לטובתנו... וזאת בתנאי שיופקד סך של לא פחות מ- 550 א' ₪, במזומן ו/או בהעברה בנקאית... אישור זה בתוקף עד 16.3.2024". התובעת טענה כי סך תשלומי החזרי ההלוואה ששולמו לאורך השנים עלו על הסך המוסכם, ולכן זכאית היא למחיקת המשכנתא. הבנק לא כפר בטענה שהופקד סכום הגבוה מהמצוין – אולם לשיטתו, פרשנותו הנכונה של החוזה היא שהסכמתו לסילוק המשכנתא היתה מותנית בביצוע תשלום חד פעמי על הסך הנקוב, ולא בתשלומים כפי שהתרחש בפועל.

בית המשפט קיבל את התביעה בקובעו: לשון החוזה (שימוש בביטוי "סך של לא פחות..") עולה בקנה אחד עם טענת התובעת לפיה החזר בתשלומים עונה על תנאי כתב ההתחייבות; הבנק הוא שניסח את כתב ההתחייבות, וכל שמתעורר ספק בעניין תנאיו, הוא יפורש כנגד המנסח; פרק הזמן הארוך שהועמד לרשות התובעת במסגרת התנאי, מעיד כי החזר בתשלומים הוחזק כמקיים אותו; בחינת תכלית ההסכם לאור הנסיבות המיוחדות של כריתתו, לצד עדויות הצדדים, מצביעה על המסקנה כי הבנק ביקש להקל על הלקוח ולא להכביד עליו ע"י הגמשת תנאי החזר.

לאור המסקנה הפרשנית, התביעה התקבלה ונפסקו הוצאות משפט בסך 30,000 ש"ח כנגד הבנק. 


© כל הזכויות שמורות