בית המשפט דחה את תביעת המלווה

18.05.2014   |

בית המשפט דחה את תביעת המלווה: ההלוואה נשאה ריבית החורגת מהמותר, והמלווה לא צירף לתביעה פירוט מלא בעניין שיעור הריבית, סכום החוב ופרטים נוספים הנדרשים מכוח החוק.

תא (רמ') 53812-11-11 אבטליון יוסופוב נ' שלום אבייב ז"ל [פורסם בנבו] (6.5.14)

בפרשה זו דן בית המשפט בתביעתו של מלווה כנגד עזבון לווה ויורשיו, להשבת כספי הלוואה שנתן לשלושתם. התובע ביסס תביעתו על תצהיר שתיאר לכאורה הלוואה שניתנה ללא ריבית והצמדה למשך שנה, הנושאת ריבית פיגורים יומית. על התצהיר היו חתומים הנתבעים כמי שחייבים יחד ולחוד להשיב את כספי ההלוואה בתום התקופה המוסכמת. התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר,  והנתבעים הגישו בקשת רשות להגן במסגרתה טענו שהתצהיר לא משקף את תנאי ההלוואה הנכונים, ולמעשה מדובר היה ב"הלוואה מתגלגלת" אותה קיבלו הנתבעים כ4 שנים טרם החתימה על התצהיר, ומגלמת ריבית החורגת מהמותר לפי החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות. בית המשפט הדגיש את חוסר אמונו בבא כוח התובע בשל עדויות סותרות והתנהלותו השנויה במחלוקת ופסק כי אין מחלוקת כי התובע הלווה ליורשים את הסכום המצויין בתצהיר, אולם העדיף את גרסת הנתבעים לפיה נתבע 1, המוריש היה ערב להלוואה ותו לא; ההלוואה, כך השתכנע בית המשפט, נשאה ריבית בשיעור הגבוה משמעותית מהריבית המקסימאלית המותרת לפי החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ובכך הפר התובע את הוראות החוק. כמו כן, קיבל בית המשפט את טענת הנתבע, לפיה התובע הפר את הוראות סעיף 8 לחוק העוסק בסדרי הדין להגשת תביעה, ודורש בין היתר: פירוט בעניין הריבית שנגבתה מהנתבעים; בעניין סכום החוב שעל הנתבעים היה לשלם בשים לב למועד שהיה קבוע לפרעון ההלוואה; כיצד נזקפו התשלומים ששילמו הנתבעים על חשבון ההלוואות (שכן אופן זקיפת התשלומים משפיע על חישוב החוב). עוד הוסיף בית המשפט כי חובת הפירוט מחויבת בתיק זה במיוחד לאור המסקנה לפיה הריבית הייתה חריגה ונוגדת גם את הוראות סעיפים 5 ו-6 לחוק. לאור האמור, נדחתה התביעה כנגד הנתבע 1, וכן נדחתה התביעה נגד הנתבעים הנוספים בשל כשלים פרוצדוראליים בניהול התביעה. 


© כל הזכויות שמורות