עיכוב מימוש נכס שמושכן לביטחון

18.05.2014   |

בית המשפט דחה תביעת הבנק לחיוב היורשים ביתרת חוב העיזבון; הבנק התמהמה במימוש נכס שמושכן לביטחון החוב, והביא בכך לתפיחתו אל מעבר לשווי הנכס הממושכן בשל צבירת ריבית.

תא (ת"א) 63679-06 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' פנקר רינת [פורסם בנבו] (27.3.14)

בפרשה זו דן בית המשפט בתביעתו של בנק כנגד אח ואחות, לתשלום יתרת חוב עזבון אמם. האם חתמה בחייה על שטר משכנתא לפיו שיעבדה דירה שברשותה להבטחת התחיבויותיה בבנק, ולאחר פטירתה, הועברו הזכויות בה ליורשיה. הבנק טען כי היורשים לא פרעו את יתרת החוב בחשבון העזבון, משכך החל בהליכים למימוש המשכנתא, ובהמשך מכר את הנכס; אולם לא היה די בסכום המכירה על-מנת לכסות את החוב בחשבון, בין היתר בשל חיובי ריבית שנצברו בו. מכאן החוב נשוא התביעה. ברקע הדברים חלוקים הנתבעים בינם לבין עצמם בשאלה האם החוב הינו חוב העיזבון או שמא חובו של אחד מהם.

בית המשפט קבע כי הבנק פעל בעצלתיים במימוש הדירה, תוך שהוא מודע לעובדה שחיובי ריבית חריגה הולכים ומצטברים בחשבון. יתר על כן, הבנק נמנע מנקיטת הליכים מיד עם פטירתה של האם, ואף הוסיף והתמהמה עד למינוי כונס נכסים, ולאחר מכן עד למועד מכירת הדירה. "התנהלותו זו של הבנק, אינה מתיישבת עם מעמדו המיוחד המתבסס על אמון הציבור בו והמחייב מידה מוגברת של זהירות מקצועית ותום לב." פעולותיו של הבנק עלו כדי מימוש-זכות שלא בתום לב – והיה עליו לפעול למימוש הבטוחה שבידיו באופן שימנע את הסיכון שסכומי הריבית שחלה על החוב יעלו על שווי הבטוחה.

כמו כן, קבע בית המשפט כי לבנק היה "חלון" זמן ארוך דיו על מנת לממש את הנכס במחיר העולה על יתרת החוב (גם במסגרת מימוש כפוי), ובהימנעו מלפעול כאמור, העדיף את האינטרס שלו להגדלת יתרת החוב כלפיו, על פני האינטרס של בעלי החוב – הוא מימושו המהיר של הנכס.

עוד הוסיף בית המשפט כי העובדה שהבנק ניהל מו"מ לגבי החוב בחשבון עם הנתבע בלבד (מבלי לבחון האם הוסמך כמנהל עזבון וע"י יתר היורשים כמתחייב מחוק הירושה)  עולה כדי רשלנות. עוד ביקר בית המשפט את בחירת הבנק לוותר על זכותו במודע לממש את המשכנתא שנרשמה לגבי נכס נוסף בבעלות הנתבע, באופן כזה שהנכס היחיד שנותר למימוש היה הדירה שבבעלותה העיקרית של הנתבעת. 


© כל הזכויות שמורות