הלוואה חוץ בנקאית - דחיית בקשה לסילוק תובענה על הסף

08.05.2014   |

בית המשפט דחה בקשת הלווים לסילוק התביעה על הסף, ואת בקשת המלווה לפסק דין חלקי; הפלוגתאות בעניין השאלה האם ההלוואה ניתנה לתאגיד, והאם ההלוואה ניתנה "בדרך עיסוק" של המלווה יוכרעו בהליך העיקרי.

תא (חי') 38008-05-11 אברהם זרת נ' עופר צברירונן פפירמן [פורסם בנבו] (25.3.14)

בעניין זה דן בית המשפט בבקשות שני הצדדים במסגרת תביעה כספית שהגיש מלווה נגד לווים. התובע טען כי הנתבע 1 לווה ממנו כספים למטרות שונות; הנתבע 2 ערב לחובו של הנתבע 1; והנתבעת 3 - חברה בבעלות נתבע 1, ובניהול נתבעים 1 ו-2, מסרה לו מספר שיקים, כאשר לפרעון אחד מהם ערבים הנתבעים 1 ו-2.

בית המשפט דחה בקשותיהם של שני הצדדים.

הנתבעים עתרו לסלק או לדחות את הבקשה על הסף בטענה כי התובע לא עמד בהוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות המחייבות צירוף הסכם ההלוואה ופירוט מכלול הפרטים הקשורים  אליה. בית המשפט דחה את התנגדותו של התובע לבקשה, בטענה שהחוק לא חל על ההלוואה משניתנה לתאגיד (נתבעת 3); נקבע כי למירב, הנתבעת 3 מהווה לווה נוסף לצד הנתבע 1 ומכאן כי על ההתנגדות לבקשה המתבססת על אי תחולת החוק להדחות. עוד טען התובע בהתנגדותו לבקשת הסילוק כי החוק אינו חל עליו משאינו מלווה על דרך עיסוק, ועל כן אינו נדרש לצרף את חוזה ההלוואה ויתר הפרטים המנויים בחוק. בעניין זה, ציין בית המשפט את ההלכה לפיה גם על מלווה מזדמן (הפטור מחובות הכתב והגילוי) חלה החובה לפרט בכתב התביעה את פרטי ההלוואה לפי סעיף 8 לחוק. עם זאת, השאלה האם המלווה הוא "מלווה מזדמן" לא הוכרעה במסגרת החלטה זו, ונקבע כי תהא מן הפלוגתאות העובדתיות שיוכרעו בהליך העיקרי. על כן דחה בית המשפט את בקשת הנתבע לסילוק על הסף, ונענה לבקשתו החלופית של התובע בהתנגדות, לפיה יתאפשר לו לתקן את כתב התביעה לצורך מילוי הדרישות הדיוניות של סעיף 8.

בקשת התובע למתן פסק דין חלקי נדחתה גם היא, שכן הפלוגתאות בעניין תחולת החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות עתידות לידון בהליך העיקרי, ולתוצאה השפעה מכרעת על שאלת זכאותו של התובע להפרע מהנתבע – גם בעניין הסכום החלקי של החוב נשוא בקשה זו.   © כל הזכויות שמורות