נכיון שיק אינו הלוואה חוץ בנקאית

01.05.2014   |

ניכיון שיק איננו הלוואה חוץ בנקאית

ע"א 16683-06-13 אלפא ביתא עוגנים שירותים פיננסים בע"מ (טרם פורסם - ניתן  ב- 30.4.14)

בפרשת אלפא בית עוגנים שירותים פיננסים בע"נ נ' חן קדמי  נדרש בית המשפט המחוזי להכריע בערעור על החלטת בית המשפט השלום לפיה מחק על הסף בקשה לביצוע שטרות נוכח הטענה כי מדובר בעסקת ניכיון. בית המשפט השלום קבע כי: "מאחר והמשיבה אינה חולקת על העובדה לפיה מדובר בעסקה של נכיון שיקים, הרי שהמשיבה לא ביססה את התביעה, לא ערכה חוזה בכתב שנדרש, ולפיכך תביעתה של המשיבה אינה עומדת בדרישות הסף של סעיף 8 לחוק. ". 
בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וביטל החלטה זו בקובעו כדלקמן:
"...כך הפנה לבג"צ 5305/10 דוד אביגדור ניהול בע"מ נ' שר האוצר (5.12.10). גם ב"כ המשיבה מסכים שאם מדובר בעסקת ניכיון "טהורה", וכשלדידו מדובר בחוסר האפשרות של "רוכש" השיק לחזור למוכר השיק, אזי לא יחול אכן החוק האמור..במסגרת ההחלטה, בית המשפט קמא לא בחן את המקרה הספציפי, אלא הסתפק בכך שהמערערת טענה שאכן מדובר בעסקת ניכיון שטרות ולדידו די היה בכך להחלטה כולל שאם כך, חל חוק הלוואות חוץ בנקאיות. דומה כי די באשר למפורט לעיל על מנת להגיע לתוצאה כי אין מנוס אלא להחזיר את התיק לבית משפט קמא. 
השאלה בעניינו, אינה אם וכיצד תתוקן הבקשה לביצוע, אלא האם אכן בנסיבות הספציפיות של המקרה דנן, חלות הוראות החוק האמורות, בלשון אחרת, יש לבחון מה היא המהות האמיתית של העסקה. 
מבלי לחווה דעה לגופם של דברים, דומה כי יש לבחון אם אכן במקרה דנן, מדובר בעסקת ניכיון שטרות טהורה, כפי שמפורט בבג"ץ דלעיל... 
אמנם עסקינן לכאורה במחיקה על הסף, וכשלצורך מחיקה, הכלל הרגיל הסתמכות על התביעה בלבד, אולם במקרה דנן, לא מדובר כמו שהיה במקרה בס נ' ארנון, שם היה מדובר בהלוואה לכולי עלמא לא הוצגו המסמכים הנדרשים. משכך, התיק יוחזר לבית המשפט, כשהחלטת בית משפט קמא בטלה. 
בית משפט קמא יבחן בשלב הראשון של הדיון, את השאלות אשר פורטו לעיל, ולאור התשתית העובדתית אשר תוצב בפניו יידרש לשאלה אם החוק חל, אם לאו. 
יוער, כי גם אם ייקבע שהחוק חל, יורה את אשר ימצא לנכון, לאור האפשרויות השונות העומדות בפניו, וכמפורט לרבות בפסיקת בית המשפט העליון בערעור בתיק בס נ' ארנון מפי כב' השופט רובינשטיין."


© כל הזכויות שמורות