ניכיון שיק - הלוואה חוץ בנקאית

01.05.2014   |

ניכיון שיק - בית המשפט דחה תביעה לביצוע שיק: חשבוניות עסקת נכיון השיקים אינן מהוות חוזה הלוואה.

 תאמ (ת"א) 52128-10-12 אליהו קשי נ' שמעון (יצחק) מזרחי [פורסם בנבו] (17.4.14)

בפרשה זו דן בית המשפט בתביעתו של נותן שירותי מטבע לביצוע שיקים. התובע טען כי השיקים נשואי התביעה נמשכו על ידי הנתבע עבור צד ג', וסוחרו לידיו במסגרת עסקת נכיון שיקים. השיקים חוללו א.כ.מ, ומחמת היות החשבון מוגבל. התובע טען כי הוא פועל ברשיון על פי חוק; כי עסקת הנכיון נערכה בהמשך ליחסים עסקיים ארוכים ומבוססים בין התובע לצד ג', ומכאן לא העלתה כל חשש; כי השיקים שנמסרו היו שלמים ותקינים לפי מראם וסחירותם לא הוגבלה; שניתנה תמורה כנגדם במסגרת עסקת הנכיון.

הנתבע מצידו טען כי השיקים נמסרו לצד ג' במסגרת עסקת הלוואה שנערכה ביניהם (הנתבע הלווה לצד ג'), בדרך של מתן שיק כנגד שיק. משראה הנתבע כי השיקים שמסר לו צד ג' חוללו, ולאחר התראה – ביטל הנתבע את השיקים נשואי התביעה. לטענתו – התובע אינו אוחז כשורה, ומדובר למעשה בתרגיל "עוקץ" שביצעו התובע וצד ג' כנגדו. לשיטת הנתבע, התובע פעל שלא בתום לב ותוך התעלמות מנסיבות הגעת השיקים לידיו, ולא בדק האם השיקים ברי פירעון; התובע פעל ללא אישור משרד האוצר כדין; התובע פעל בניגוד להוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.

בית המשפט בחן האם החוק להסדרת הלוואות חל על התביעה, וקבע, ראשית, כי עסקת נכיון שיקים הינה הלוואה לכל דבר ועניין, ומשכך חוסה תחת הגנות החוק. בית המשפט הדגיש את החשיבות שבעמידה דווקנית על קיום הוראות החוק לאור תכליתו הצרכנית, וקבע כי התובע לא עמד בדרישות הסף להגשת תביעה (הקבועות בסעיף 8 לחוק), וכן בדרישת הכתב, המשכללת את עילת התביעה. בהקשר זה נדחו טענות התובע לפיהן חשבוניות שצורפו לתביעה, שמקורן בעסקת הנכיון, מהוות "חוזה" כדרישת החוק.

בית המשפט המשיך ובחן השאלה האם מדובר בגלגול שיקים כטענת התובע, והאם הוא זכאי להיפרע מהנתבע. בעניין זה נקבע כי בנסיבות אין מדובר ב"גלגול שיקים", ועל כן, על מנת שיוכל התובע להיפרע מהשיקים, עליו להוכיח כי הינו אוחז כשורה. אולם התובע כשל מלהוכיח כי  נתן תמורה לצד ג' בעבור השיקים – ומשכך, לא ביסס מעמדו כ"אוחז כשורה". 

על כן דחה בית המשפט את התביעה. עם זאת, נקבע כי גם הנתבע עסק בנכיון שיקים, ועשה זאת ללא רשיון ובניגוד לחוק, ועל כן לא נפסקו הוצאות לטובתו.


© כל הזכויות שמורות