הגנת ערב להלוואה חוץ בנקאית

27.04.2014   |

הגנות החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חלות על ערב להלוואה – ומשחל החוק ולא הוכחה עסקת היסוד - חזקת התמורה לא תעמוד לאוחז בשיק בתביעתו כנגד הערב.

עא (מרכז) 4862-01-14 ליעד שטרצר נ' יצחק שלום [פורסם בנבו] (31.3.14)

במקרה זה, דן בית המשפט בערעור שהוגש על פסק דינו של בית משפט השלום, אשר קיבל את תביעתו של מלווה לביצוע שיק כנגד אחיו של הלווה. לידתה של הפרשה היא בהלוואות שלקח הלווה בשוק האפור. משהתקשה בהחזרתן, נחלץ אחיו (המערער בעניין זה) לעזרתו, ומשך שיק לטובת המלווה. השיק חולל בהיעדר כיסוי, והמלווה פתח בהליכי הוצאה לפועל. בית-משפט השלום דן בהתנגדות לביצוע, ודחה את טענות המערער (הנתבע שם) לפיהן חל החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (להלן: "החוק") המגן עליו כערב להלוואה חוץ בנקאית, וכי הופרו התנאים שנקבעו במעמד מסירת השיק.

בית המשפט המחוזי הפך את פסק הדין בקובעו כי טעה בית המשפט קמא בקביעתו שהחוק להסדרת הלוואות אינו חל על המקרה. בנסיבות  - לא היתה מחלוקת כי המשיב עסק במתן הלוואות חוץ בנקאיות, וההלוואה שנתן לאחי המערער חוסה תחת הגנות החוק, וכן שהשיק נשוא ההדיינות נמשך ע"י המערער בזיקה להלוואה זו וכעזרה לאחיו. משכך, נכון היה להחיל את החוק.

כמו כן קבע בית המשפט כי המערער הינו ערב להלוואה, בהתייחס לנסיבות, לגרסת המשיב ולהגדרת "ערב" שבחוק הערבות; משכך מוקנות לו ההגנות הנתונות לערב להלוואה חוץ בנקאית מכוח סעיפים 11 ו- 12 לחוק. מאחר והשיק ניתן לפרעון הלוואה חוץ בנקאית ומכיוון שהמשיב האוחז בשטר ידע שמקור השטר הוא בעסקת הלוואה, נטל הוכחת תנאי עסקת היסוד רובץ עליו ולא עומדת לו חזקת התמורה עליה ביסס בית המשפט קמא את קבלת תביעתו. בהקשר זה ציין בית המשפט כי הטענה המשפטית לפיה חל החוק, אינה סותרת את הטענות העובדתיות בעניין טיבם או עצם קיומם של תנאים שנקבע במסירת השיק – ובאי-הוכחתם – אין בכדי לשלול את טענות ההגנה מכח החוק.

על כן, קיבל בית המשפט את הערעור, דחה את התביעה השטרית והורה לעצור את הליכי ההוצאה לפועל, לצד פסיקת הוצאות ושכ"ט. 


© כל הזכויות שמורות