תביעה כנגד ערב - ביטול הערבות

10.03.2014   |

בית המשפט דחה את תביעת הבנק כנגד ערבים להלוואה היות והוטל ספק במקוריות כתב הערבות, ולאור שיהוי בלתי סביר בהגשת התביעה - מבלי שיידע הבנק את הערבים בדבר העיכוב שחל בהליכי פירעון החוב.  

תאק (עפ') 9203-01-09 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' ניסים סבג [פורסם בנבו](27.01.14)

במקרה זה דן בית-משפט השלום בתביעה כספית שהגיש הבנק, כנגד 5 ערבים להלוואה שנתן לזוג שביקש לרכוש דירה. הלווים, שאינם צד לתביעה, קיבלו את ההלוואה לצורך רכישת דירה מאחד הנתבעים (להלן: "נתבע 5", או "המוכר"). משפיגרו הלווים בתשלומי התביעה - ננקטו נגדם הליכי ביצוע בהוצאה לפועל. בהמשך אף נמכרה הדירה במסגרת הליכי הגביה. הליכי מכר הדירה נתקלו בקשיים רבים בשל שורת הליכים משפטיים שנקט המוכר, וגררו התדיינות ארוכת שנים. כתוצאה מכך, עוכב הפירעון והחוב תפח משמעותית. לאחר שנים מספר נמכרה הדירה, אולם החוב לא סולק במלואו, ומשכך, הגיש הבנק תביעה כנגד הלווים לסילוק יתרת החוב, וזכה לפסק דין לטובתו. אולם פסק הדין לא נפרע, ועל כן החליט ראש ההוצאה-לפועל, לבקשת הבנק, כי מוצו ההליכים נגד הלווים. בכך נולדה התביעה שבנדון.

לטענת הבנק, הנתבעים זכו ליחס מקל מהבנק, אשר העמיד את סכום התביעה על 25% מהחוב המקורי. לגופו של עניין, נטען כי הנתבעים הינם ערבים להלוואה, וזו אינה סולקה במלואה. הנתבעים (למעט המוכר) טענו כי הוצג בפניהם מצג לפיו ערבותם היא יחסית, והסכמתם ניתנה היות וידעו כי על הסכם ההלוואה חתומים 7 ערבים בסך-הכל. כן טענו כי לא ניתנה להם הזדמנות לקרוא את ההסכם. בנסיבות אלו – חתימתם הינה חסרת תוקף בבחינת "לא נעשה דבר". עוד טענו הנתבעים כי הבנק "קפא על שמריו" ביחס לנתבעים, לא פנה אליהם כלל ולא עדכן אותם לגבי פעולותיו למימוש הנכס; בכך, לטענתם, מדובר בשיהוי בלתי סביר שאף היסב היזק ראייתי בשל אובדן מסמכים. הנתבעים טענו גם כי הסכם ההלוואה המקורי כלל חתימתם של 7 ערבים, אולם המסמך עליו מבסס הבנק את תביעתו מכיל רק 5 חתימות, ומשכך עולה ספק משמעותי בנוגע למקוריותו. עוד טענו הנתבעים כי יש לפטור אותם מערבותם בהתאם לסעיף 6 לחוק הערבות, שכן הבנק ברשלנותו (באי-רשימת משכון) גרם לאי-מילוי החיוב הנערב. העובדה שמימוש הבטוחה עוכב, גרם לכך שלא היה די במימוש הדירה ע"מ לסלק את החוב, ושיתרת ההלוואה נופחה. יתר על כן, לטענת הנתבעים – הבנק יצר מצג כאילו התיק נסגר, עם הסכמתם למכירת הדירה, ומנוע מלטעון לחבותם מכוח ערבות היות ולא פנה אליהם פעם נוספת מאז. נתבע 5, המוכר, לא הגיש כתב הגנה והתביעה נגדו התקבלה.

ביחס ליתר הנתבעים, דחה בית המשפט את התביעה בקובעו כי מקוריותו של הסכם ההלוואה – הוא כתב הערבות מכוחו מוגשת התביעה – לא הוכחה. מגרסתם של הנתבעים הנתמכת בתצהיריהם, כמו גם בעצם קיומן של תביעות קודמות להשבת החוב שהוגשו נגד שני ערבים נוספים, עולה כי על הסכם ההלוואה המקורי היו חתומים שבעה ערבים (ולא חמישה, כעל החוזה נשוא התביעה). הבנק, מאידך, לא הציג גרסה עובדתית למעט זו העולה מהמסמך עצמו, ולא הצליח להסביר מה אירע בנוגע לאותם ערבים נוספים. עובדה זו לכשעצמה מעלה תמיהות המצדיקות את הספק שהוטל באותנטיות ההסכם, ומכאן גם עולה הספק בעניין כושרו של הבנק להיפרע מכוחו. יתרה מכך, בית המשפט קיבל העמדה לפיה חמשת הערבים-הנתבעים חתמו על כתב הערבות שכן השתכנעו כי הם חותמים על ערבות יחסית, בגובה 1/7 מהחוב בלבד. הפסיקה קבעה כי משכך, במידה ולבסוף לא חתמו כל הערבים על כתב הערבות, יופטרו גם אותם הערבים אשר חתמו עליו תחילה תוך תפישה מוטעית בדבר היקף הערבות. בית המשפט הוסיף כי גם לו נתקבלה העמדה המצמצמת המוכרת בפסיקה, לפיה ניתן יהיה לחייב את הערבים כגובה חלקם היחסי הנחזה בחוב, במקרה זה – מן הראוי לפטור אותם לחלוטין מערבותם בשל השיהוי הניכר בפניית הבנק אליהם. בהתחשב בכך שההליכים למימוש הנכס נמשכו שנים ארוכות, כאשר הלווים והערבים לא מעורבים ולא מודעים אליהם כלל – היה על הבנק ליידעם על העיכוב. משלא עשה כן, הפר את חובתו הנובעת מעקרון תום הלב הקבוע בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי). כן ציין בית המשפט כי השיהוי עצמו הביא להמשך תפיחת החוב, וקיבל את עמדת הנתבעים לפיה נגרם להם נזק ראייתי של ממש בכל הנוגע ליכולתם להוכיח את הסכומים שהיו נפרעים, לו מומשה הבטוחה במועד. על יסוד האמור – דחה בית המשפט את התביעה ביחס לנתבעים (מלבד נתבע 5 – המוכר, כאמור לעיל). 

© כל הזכויות שמורות