תביעה נגד בנק בשל החלפת ההנהלה והתנהלותה בניגוד למוסכם

31.01.2014   |

בפשרה שהושגה במסגרת הליך סדר דין מהיר, פסק בית המשפט תשלום לתובע בגין פעולות בחשבון שנעשו לכאורה בניגוד להוראותיו. הלקוח טען כי מאז התחלפה הנהלת הבנק, החלה פעילות מגמתית בניגוד להוראותיו. סירוב לכבד המחאה הגם והעיקול הוסר; כיבוד המחאה למרות ביטולה

תאמ (חי') 52680-12-12 ליאל שיינר נ' בנק הפועלים בע"מ [פורסם בנבו] (12.12.2013)

התובע טען כי מאז התחלפה הנהלת הבנק, החלה פעילות מגמתית בניגוד להוראותיו. בסיכומיו הציג ארבעה מקרים בהם הבנק לא התנהל כשורה, ובגינם הוגשה התביעה.

ראשית, המחאה לגביה ניתנה הוראת ביטול נפרעה בחשבון חרף ההוראה. הבנק נימק זאת בשעה המאוחרת בה התקבלה ההוראה –מה שהביא לכך שההמחאה סומנה להחזרה בשל הודעת ביטול  רק ביום העסקים העוקב. הבנק הגובה סירב לקבל את ההוראה וההמחאה כובדה.

שנית, התובע נתן הוראה טלפונית לבטל הוראת קבע מסויימת בחשבון. עם זאת ההוראה לא בוטלה והחיוב כובד (סך של כ2000 ש"ח).  כחודש לאחר מכן, הגיע התובע פיזית אל סניף הבנק, וביקש שוב לבטל את הוראת הקבע. למרות שפקיד הבנק אישר כי הוראתו תכובד, החשבון חויב פעם נוספת (סך של כ24000 ש"ח). הבנק כפר בטענות אלו – וטען כי בפניה הטלפונית התובע כלל לא ביקש לבטל את הוראת הקבע, אלא להשיב חיוב בודד שמועדו חלף – ובנסיבות אלו ביטול החיוב כלל לא נתון לשיקול דעתו של הבנק. גם לגבי ההוראה שניתנה באמצעות הפקיד בסניף – טען הבנק שנמסרה באיחור ביחס למועד החיוב, ולכן החיוב כובד כדין.

שלישית, פקיד-שומה הטיל עיקול על החשבון, ולצורך מימושו הקפיא הבנק סך של כ4000 ש"ח בחשבון. התובע הודיע לבנק, בשתי הזדמנויות שונות שהעיקול הוסר, וכן הפקיד בחשבון סך של כ3700 ש"ח. למרות זאת, הנתבע סירב לפרוע המחאה על סך 2400 ש"ח שנמשכה מספר ימים לאחר ההודעות וההפקדות, בשל היעדר כיסוי. הבנק טוען כי הסיר את העיקול תוך 6 ימי-עסקים ממתן ההודעה – ושמדובר בזמן סביר. כן טען הבנק שהתובע עודכן בכך במועד שקדם לזמן הפירעון של ההמחאה, ועם זאת – לא דאג שבחשבון תהיה יתרה מספקת לכיסוי התחיבויותיו.

בית המשפט שקל את מכלול טענות הצדדים, והכריע שהבנק ישלם לתובע סכום של 7000 ש"ח בתוספת הוצאות אגרה ושכ"ט.


© כל הזכויות שמורות