תביעה להשבת סכומים שהועברו בטעות ע"י חברה שאינה לקוחת הבנק - לחשבונות שנוהלו בו.

28.11.2013   |

תביעה להשבת סכומים שהועברו בטעות ע"י חברה שאינה לקוחת הבנק - לחשבונות שנוהלו בו.

בית המשפט קבע כי חובת הזהירות של הבנק כלפי לקוחותיו אינה גוברת בכל מצב על חובת הזהירות שלו כלפי צדדים שלישיים. בחירת הבנק בגישה פאסיבית לעניין הבטחת זכויותיה של התובעת כצד שלישי (המתבטאת בהתניית ההשבה בהסכמת המוטבות והימנעות מצעדים נוספים) אינו עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב, ומהווה הפרה של חובת הזהירות שלו כלפיה.


תאמ (צפת) 26421-01-10 אשקר מרקט בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ [פורסם בנבו] (20.09.13)
במסגרת העברת משכורת חודשית לכלל עובדיה, העבירה בטעות התובעת סך של כ8500 ש"ח לשלושה חשבונות השייכים לעובדות-לשעבר שלה, המנוהלים אצל הבנק הנתבע. משהתגלתה הטעות, פנתה התובעת לבנק בדרישה להשבת הכספים, אולם נענתה כי ללא הסכמה בכתב של המוטבות – לא יושבו הכספים שהופקדו בחשבונותיהן. בתביעה קודמת שהוגשה כנגד הבנק והעובדות – התקבל פסק דין בו חויבו העובדות לשלם לבנק את הסכום האמור, ותביעה זו עניינה השבת הכספים מהבנק אל התובעת.
במסגרת בחינתו את טענת התובעת להשבה מכוח סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט  1979 (להלן – "החוק") , התמקד בית המשפט בבחינת התנאי הראשון – "התעשרות" -  לפיו נדרשת קבלת נכס לידי נשוא טענת ההשבה. לטענת הבנק, לא הוא קיבל את הכספים, אלא העובדות – באופן של העברה ישירה לחשבונותיהן.  בית המשפט בחן שאלה זו לאור הלכת אלתית (ע"א 323/80 אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד לז(2) 673 (1983), המתווה קונסטרוקציה משפטית לפיה יחסי הבנק והלקוח בעניין חשבון עו"ש הם יחסי לווה-מלווה, כשהשחקנים מתחלפים בתפקידיהם בהתאם למצב החשבון: כאשר החשבון נמצא ביתרת חובה – המלווה הוא הבנק, וכאשר החשבון ביתרת זכות – המלווה הוא הלקוח. בהתאם לפרשנות ההולמת את תכלית החוק, בחן בית המשפט את יסוד ה"התעשרות" במשקפיו של "נהנה", ולא במשקפיו של "מקבל", וקבע כי בשני המצבים (יתרת זכות ויתרת חובה) הנהנה מהעברת כספים לחשבון הוא הבנק. מכאן, המסקנה כי "המקבל" לצורך העוולה הוא הבנק, בהתעלם מהשאלה האם הלקוח נמצא ביתרת חובה או ביתרת זכות.
משהוכחה עוולת עשיית עושר ולא במשפט, בחן בית המשפט האם יש מקום לפטור את הבנק מחובת ההשבה החלה עליו מכוח סעיף 2 לחוק, ולמעשה לקבל את טענת הבנק שעמידתו על קבלת הסכמת המוטבות מתחייבת מחובת הזהירות שלו כלפי לקוחותיו. בעניין זה, קבע בית המשפט: בנק חב חובת אמון כלפי לקוחו, אולם אין היא נטולת סייגים.  פירוש חובה זו הינו כי על הבנק לראות את האינטרס של הלקוח כאינטרס מכריע ולהעדיפו על כל אינטרס אחר, אולם לא בכל מצב ולא בכל מחיר.מלבד חובות הבנק כלפי לקוחותיו, קיימות חובות של בנק כלפי צדדים שלישיים, ולא בכל מצב הראשונות יגברו על האחרונות. בית המשפט מצטט ארוכות מפסק הדין בעניין עזבון אופלגר (ע"א 8068/01 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' מנהל עזבון אופלגר, פ"ד נט(2) 349, 370-369 (2004)), ומבהיר כי חובות הבנק כלפי לקוחותיו אינן גוברות בכל מקרה על זכויות הזולת, וכי לבנק קיימת חובת זהירות מושגית כלפי צדדים שלישיים, שאינם לקוחותיו – בשל המעמד המיוחד של מוסדות בנקאיים בחיים הציבוריים והכלכליים.
משנקבע כי לבנק קיימת חובת זהירות מושגית כלפי צדדים שלישיים – פונה בית המשפט לבחינת קיומה של חובת זהירות קונקרטית כלפי התובעת וקובע: משפנתה התובעת אל הבנק הנתבע ביידוע ובבקשה להשבת הכספים – הציג האחרון את התנאי לפיו נדרשת הסכמת המוטבות להשבת הכספים – אך לא נקט צעדים נוספים שמטרתם להגן על זכויותיה הנטענות של התובעת. צעדים אלו - אילו ננקטו – היו מאזנים בין זכויות התובעת לבין זכות המוטבות לדעת על המתרחש בחשבונותיהן. בחירת הבנק לנקוט בגישה פאסיבית אינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב וחובת הזהירות שהוא חב לתובעת
; אי נקיטת צעדים שימנעו "בריחה" של הכספים, מהווה הפרה של חובת הזהירות הקונקרטית כלפיה כצד שלישי . עמידתו של הבנק על כך שהתובעת תתור אחר עובדותיה-לשעבר, ותהיה תלויה בחסדיהן, ברצונן הטוב ובהגינותן,  על מנת שיסכימו לחתום על כתב וויתור על כספים שלא מגיעים להן, הייתה צעד  לא סביר שהותיר את התובעת חסרת אונים. המסקנה מהאמור לעיל הינה כי אין בחובת הבנק כלפי המוטבות כדי לפטור אותו מחובת ההשבה, וכי הפרת חובת הזהירות שלו כלפי התובעת, אשר גרמה לה לנזק, מהווה רשלנות של הבנק, אשר מזכה את התובעת בפיצוי בגובה הסכומים שהועברו.


© כל הזכויות שמורות