טענה כנגד בנק - המיופה כח חרג מהרשאה

02.11.2013   |

בית המשפט דחה את טענת הנתבעת לפיה פעלה אמה, מיופת כוחה בחשבון, בחריגה מהרשאה הגובלת במרמה, בהתבסס על טיב היחסים הפיננסים בין השתיים.

תא (י-ם) 1336-04-11 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' אורליה ויצמן [פורסם בנבו] (10.09.13).

תביעת הבנק לתשלום יתרת חוב שהייתה לנתבעת בחשבונה המנוהל אצלו. הנתבעת הינה עיוורת אשר במעמד פתיחת החשבון צירפה את אמה כמיופת כוח בחשבון. הנתבעת טוענת להגנתה כי מעולם לא עשתה כל פעולה בחשבון (מלבד פתיחתו, ייפוי כוח אמה בו, וביטול ייפוי הכוח בשלב מאוחר יותר), ובכלל זה לא לקחה הלוואות, ולא הזמינה פנקסי שיקים או כרטיסי אשראי. לדידה, כל פעולה שנעשתה, נעשתה בידי אמה ללא הסכמתה או רשותה. כן הוסיפה הנתבעת שנפלה קורבן ל"מעשי תרמית חמורים ומתמשכים" – תוך כדי ניצול לרעה של ייפוי הכוח שהיה לאמה. במסגרת טענה זו, מדגישה הנתבעת כי לא ידעה על כך שאמה עושה שימוש בחשבונה לצרכיה.
בית המשפט קיבל את התביעה בקובעו: יש לדחות את הטענה לפיה הנתבעת לא ידעה כלל על השימושים שעשתה אמה בחשבונה. ודוק, נקבע שהתובעת נתנה לאמה הרשאה רחבה לפעול בחשבונה – לרבות קבלת הלוואות, אשראי, ומשיכת יתר. בית המשפט השתכנע מחומר הראיות , ובניגוד לטענות הנתבעת – כי הכספים שנמשכו היו לצורכי משק הבית, והנתבעת הסכימה לכך בראותה בסכומים אלו "השתתפות", תרומה, לנוכח מגוריה עם האם בחלק מהתקופות. כן עולה כי ככל שנזקקה הנתבעת לכספים, היא פנתה לאם וקיבלה אותם ממנה. כמו כן, ייחס בית המשפט את החוב שנצבר להצטברות של חריגות חודשיות בשל הוצאות שוטפות – בהבחנה מהוצאות חריגות כלשהן – שעלולות להצביע על מעילה או להדליק נורה אדומה אצל הבנק. בית המשפט מדגיש גם כי קיים קושי לטעון כי האם חרגה מהרשאתה תוך מרמה ביחס לבתה לאור העובדה שכל אימת שהאחרונה נזקקה לכספים, פנתה לאמה וזו סיפקה לה אותם. בית המשפט אינו שולל אפשרות שהאם משכה כספים מהחשבון נשוא התובענה גם לצרכיה בלבד – אולם הנתבעת (הבת) לא הציגה עדויות שיוכלו לסייע בתיחום היקף ה"חריגה", ויותר מכך – אין היא יכולה להלין על כך מקום בו בחרה לאפשר ניהול משותף הן, בהכנסות והן בהוצאות.  אפילו היה מקום לקבל את טענת הנתבעת בדבר מרמה וחריגה מהרשאה – בעצם הפעולה של לקיחת הלוואה לצורך כיסוי החוב לבנק אותה ביצעה, יש לראות כאישור בדיעבד לפעולות האם, לפי הוראת סעיף 6א' לחוק השליחות, תשכ"ה – 1965.


© כל הזכויות שמורות