הצגת שיקים בחשבון סגור - תביעת לשון הרע כנגד בנק

14.10.2013   |

טיבה של חובת הזהירות המוטלת על בנק כאשר מוצגים לפירעון שיקים בחשבון סגור, ובשאלת עוולת לשון הרע בגין דחיית שיקים מסיבה של אכ"מ, במקום בשל אי התאמה בחתימת המושך.

ת"א 176546-09 יצחקי ואח' נ' בנק לאומי לישראל ואח' [פורסם בנבו] (31.7.13)

 

נקודת המוצא לדיון היא שחשבונות התובעים המנוהלים אצל הנתבעים (שני בנקים) נסגרו, ושיקים שנגנבו (ע"פ החשד) הוגשו לפירעון כשהם נושאים חתימה מזויפת, לאחר סגירת החשבונות. חריגים לכך הם שני שיקים, גם הם נגנבו וזויפו – אך הוגשו לפירעון טרם סגירת החשבון אצל המשיב 2. כל השיקים הוחזרו מסיבה של "אכ"מ" ו"חשבון סגור". בשל ההחזרות המרובות וסיבת ההחזרה – השיקים הובאו במניין השיקים לעניין חוק שיקים ללא כיסוי, ולכן הוגבל חשבון התובעים המנוהל אצל משיב 1 ; כן נשלחו אליהם מכתבים בהם התרעה על כוונת משיב 2 להטיל הגבלה דומה גם על החשבון המנוהל אצלו, ועל כוונת בנק ישראל להטיל עליהם הגבלה בנסיבות מחמירות -כל אלו על יסוד חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א 1981. בהיוודע לתובעים עניין זיוף השיקים, פנו להגשת תלונה במשטרה, וכן פנו לבנקים (שני המשיבים ובנק ישראל) בבקשה להסרת ההגבלה, ואי-הטלת ההגבלות שטרם הוטלו לאור הנסיבות ; בקשתם נענתה בחיוב וההגבלות – והכוונה להטיל מגבלות נוספות הוסרו.

התובעים מלינים על כך שהשיקים הוחזרו מבלי שנפרעו מסיבה של אכ"מ, ולא מסיבה של אי התאמת חתימה (זיוף). לשיטתם, בכך התרשלו המשיבים – רשלנות שהסבה להם נזק בדמות  משאבים שנאלצו להשקיע בהתגוננות אל מול נסיונות צדדים שלישיים לחייבם בפירעון השיקים, וכן עוגמת נפש. כמו כן, טוענים המשיבים שסיבת החזרת השיקים – אכ"מ (במקום זיוף), והגבלת חשבונם – היא בגדר עבירה על איסור לשון הרע. טענה נוספת של התובעים היא בדבר חבותה של חברה פלונית בנזקים לעיל, בהיותה אחראית לכאורה לאובדן\גניבת השיקים.

בית במשפט קיבל את תגובת המשיבים לטענות לעיל, בקובעו: כאשר מוצג שיק לפירעון לאחר סגירת חשבון, בהיעדר פגם ברור וגלוי בשיק, כאשר מחליט הבנק לסרב לפירעון השיק אין עליו כל חובה לבדוק את דוגמת החתימה, ומשכך, אין לראות בדחיית השיק בלא ציון אי-התאמת החתימה רשלנות של הבנק.
בנק ממשיך לחוב בחובת הנאמנות וחובת הזהירות גם כלפי "לקוח לשעבר", ולמרות שמשמעות סגירת חשבון בנק היא סיום היחסים החוזיים שבין הבנק ללקוח. עם זאת, עם השינוי ביחסי הבנק והלקוח, מחייב שינוי גם בטיבה של חובת הזהירות הנדרשת מהבנק. כלומר,  לא סביר לדרוש מבנק רמת זהירות זהה בפעילותו מול לקוח קיים ובין פעילותו מול לקוח לשעבר. בדיקת התאמת החתימה היא פעולה הדורשת מהבנק השקעת משאבים, ולא הגיוני לדרוש מהבנק לעשות כן במקרה של הגשת שיק לפירעון מחשבון שנסגר, ובמיוחד לאור אי-הימצאותה של דוגמת החתימה בידי הבנק לאחר סגירת החשבון.  נהליו הפנימיים של הבנק המשיב שבנידון, המתבססים על חוק שיקים ללא כיסוי, קובעים כי הכלל הוא ששיק שהוצג לפירעון בחשבון סגור יוחזר מסיבה של אכ"מ ו"חשבון סגור" - אלא אם קיימת סיבה טכנית הפותרת מהחזרה בשל אכ"מ.  לשיטת בית המשפט – הכוונה ב"סיבה טכנית" היא סיבה הזועקת וברורה לעין, כגון פגם גלוי בשיק, ומכאן שחתימה שזויפה אינה מצדיקה חריגה מהכלל כאמור.  

בית המשפט מגיב בביטול לטענת התובעים, לפיה "גורלם נחרץ" בשל הגבלת החשבון – ומפנה את תשומת ליבם לעובדה כי ההגבלה הוסרה מיד עם פנייתם לבנקים והצגת הרקע להצגת השיקים. כמו כן, בית המשפט מדגיש את חובת הזהירות של הלקוח, שלא מולאה ואף לא הוזכרה – המחייבת נקיטת אמצעי זהירות סבירים למניעת מצב בו יגיעו שיקים לידים זרות – חובה זו כפולה ומכופלת במצב של סגירת חשבון, בו על הלקוח להשמיד את השיקים הנותרים באופן מיידי.  בית המשפט דחה את טענת לשון הרע בהקשר של כלל השיקים שבנידון, למעט לגבי שני השיקים שהופקדו טרם סגירת החשבון (שכאמור, זויפו גם הם, והוחזרו בשל אכ"מ).בעניין שני השיקים האמורים, בית המשפט קובע שעל המשיב 2 (הבנק הנמשך) היה להחזיר את השיקים בשל אי התאמת החתימה, ומשלא עשה כן, ניתן לראותו כעובר על איסור לשון הרע.

עם זאת, גם כאשר תביעת לשון הרע מתבססת על הפיצוי הסטטוטורי לפי סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע, האפשרות לפיצוי ללא הוכחת נזק אין פירושה זכות לפיצוי כאשר מוכח שלא נגרם נזק. בית המשפט קבע שלתובעים לא נגרם נזק, ולכן תביעת הפיצוי בגין לשון הרע כלפיהם נדחית.

בעניין הטענה לעוגמת נפש, קבע בית המשפט שהיא רלוונטית אך ורק בעניין שני השיקים המוזכרים בפסקה לעיל (שהופקדו והוחזרו טרם סגירת החשבון) – אך היות ומשקלם בתביעה כולה זניח, הטענה נדחית. למרות זאת בית המשפט נתלה בנימוק זה על מנת להמנע מפסיקת הוצאות משפט עבור המשיב 2.


© כל הזכויות שמורות