מהן החובות החלות על הבנק במערבת היחסים שבין היורש לבנק?

19.07.2013   |
מהן החובות החלות על הבנק במערבת היחסים שבין היורש לבנק? 

בית המשפט קיבל תביעה להשבה כספית כנגד בנק הפועלים, אשר חייב את אביו של המנוח, לשלם את חובותיו של בנו, מבלי לתת לו כל הסבר בדבר זכויותיו כיורש או לחילופין שהוא איננו מחויב בתשלום חובותיו של בנו. בנוסף ,לא ידע הבנק את התובע כי החובות צריכים להיות משולמים מכספי העיזבון. בהתנהלות זו הפר הבנק הן את חובת הנאמנות והן את חובת האמון. 

ת"א 40500-03-11 חיים ביטון נ' בנק הפועלים קריית שמונה (פורסם בנבו) [3.4.13) 


בהתאם לעובדות המצוינות  בפסק הדין, המנוח נהרג בתאונות דרכים בהיותו בן  25. חשבונו של המנוח התנהל בבנק הפועלים סניף קריית שמונה (להלן "הנתבע" או "הבנק"). עוד צוין, כי חשבונו של המנוח היה ביתרת חוב הן כתוצאה מיתרת חוב בעו"ש והן כתוצאה מהלוואה שטרם נפרעה. כמו כן, לא היו ערבים או בטחונות לחשבון. 
התובע,  חיים ביטון, אבי המנוח, שילם את חובותיו של המנוח בחשבון, וכיוצא בזה גם את ההלוואה. פירעון החוב נעשה בשני תשלומים, האחד עמד על סך 32,000 ₪ ואילו השני עמד על סך 4,450 ₪. כאמור, את הסכומים לעיל, תובע חיים ביטון להשבה בתביעה דנן. 
כמו כן, הוריו של המנוח, הוכרו כיורשיו. 
לטענת התובע, בנק הפועלים פנה אליו עם מותו של בנו, לעניין הסדרת החוב של המנוח בחשבון, תוך איומים לפיהם אם לא יפרע את החוב, ישלם בגינו בהמשך ריביות גבוהות. בנוסף, הצליח התובע לפרוע את החוב, על ידי לקיחת הלוואה וזאת כנגד קרן השתלמות שהייתה ברשותו, יתר על כן, במועד בו הגיעה קרן ההשתלמות לפירעונה, נפרעה במקביל ההלוואה שנטל לעיל. 
עוד טוען התובע, כי למנוח לא היה כל רכוש, מלבד שתי מכוניות ישנות, ללא כלל ערך כלכלי. כמו כן, לא טרח הבנק להסביר לתובע מהן הזכויות המוקנות לו, לרבות העובדה כי החובות צריכים היו להיפרע מכספי העיזבון. בכך ניצל הבנק את מצבו הנפשי בו היה שרוי התובע, וחייב אותו לפרוע את החוב של בנו, מבלי שהוא היה כלל ערב לו.
מנגד, טוען הבנק כי תשלום החוב נעשה על ידי התובע מתוך רצונו האישי. כמו כן, לתובע יש עסק לקילוף תפוחי אדמה אשר היה שייך לבנו המנוח, עסק זה הינו רווחי כך שהתובע מקבל ממנו את הכנסותיו. בנוסף, טען הבנק כי אין לקבל את טענותיו של התובע בדבר האילוצים לתשלום החוב, ואין לטענות אלו במה להיאחז. 
עוד אוסיף הבנק כי מאחר והתובע הינו יורשו של המנוח, מוטלת עליו החובה לטפל בחובות העיזבון. 
נאמר כבר עתה כי בית המשפט קיבל את התביעה, וקבע כי על הבנק להשיב לתובע את הכספים ששילם. 
ראשית קבע בית המשפט כי הבנק לא הרים את הנטל ולא הצליח להוכיח כי קיבל התובע כל הסברים בדבר זכויותיו הן כיורש והן כמי שאינו ערב לחשבון. 
שנית, נשען בית המשפט על עדות התובע וקבע כי הבנק ניצל את מצוקתו של התובע תוך הפעלת לחץ שאינו סביר על מנת לשלם חוב שאינו מיוחס לו כלל. יתר על כן, לא טרח הבנק למסור לתובע מידע חשוב על הזכויות המוקנות לו, וכיוצא בזה מידע במישור היחסים שבין המנוח לבנק והן במישור היחסים שבין התובע כיורש לבנק. 
הוכח כי על מנת לשלם את החוב נאלץ התובע ליטול הלוואה, וזאת כנגד קרן השתלמות אשר הייתה עתידה להיפרע חודשיים לאחר מכן.  כמו כן ההלוואה ניתנה בריבית שנתית של 6.5%. 
כאמור, ניתן היה לחכות חודשיים, על מנת שהתובע לא יאלץ לקחת הלוואה על מנת לפרוע את החוב. מכאן, קבע בית המשפט כי התובע הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו והוכיח, למעשה, כי הבנק הטעה אותו והציג בפניו מצג לפיו הוא חייב לשלם את החוב של המנוח, אחרת ייאלץ לשלם זאת בריבית גבוהה יותר. אין ספק כי התנהגות זו של הבנק לא עולה בקנה אחד עם חובת האמון וחובת הנאמנות המוטלות עליו.
כמו כן דחה בין הדין את טענת הבנק כי בכספי העיזבון נותרו זכויות שונות, רכוש וכספים שאותם, לכאורה, קיבל התובע כיורש. כאמור, טוען הבנק כי על התובע עקב מעמדו כיורש לשלם את חובות העיזבון, בעוד הוא נהנה מכספי הירושה. 
אולם, הרים התובע את הנטל והוכיח כי לא היו קיימים נכסים מהם היה באפשרותו של התובע לפרוע את חובות העיזבון.
לנוכח האמור לעיל, נפסק כי הבנק הפעיל על התובע, תוך ניצול מצבו הנפשי לחץ כבד, לשלם את חובותיו של בנו המנוח, וזאת לאור העובדה כי בעיזבון לא היו נכסים שמהם ניתן היה להיפרע. לפיכך, פסק בית המשפט כי הבנק הפר את חובות האמון ועליו להשיב לתובע את הסכומים האמורים. 

© כל הזכויות שמורות