חשבון לטובת קטין - חשבון לטובת נכד

30.05.2013   |

האם רשאית התובעת לבצע פעולות בחשבון אשר נפתח על ידה ושימש כחשבון חיסכון לנכדה הקטין?

הבנק כפוף להסכם שנחתם בין הצדדים לפיו "המתנה", קרי הפיקדון על שם הקטין יעבור אל הקטין רק בהגיעו לגיל 18.  עד אז, כאמור,  רשאית "פותחת הפיקדון" לבצע פעולות בחשבון לרבות משיכת הפיקדון. כמו כן, לאפוטרופוסים של הקטין אין זכאות לבצע פעולות בפיקדון נושא התביעה.

ת"ק 18009-10-12 לונטר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ סניף לאומי נתניה 950 [פורסם בנבו] (17.5.13).

 

התובעת, פתחה בבנק לאומי חשבון חיסכון לטובת נכדה. בהתאם לכך, כאשר יגיע הנכד לגיל 18 יהיה רשאי לפרוע את החיסכון.

התובעת טוענת כי היא נהגה לפעול בדרך זו גם בעבר, קרי במועד פירעון החיסכון, העביר הבנק את הסכום לחשבונה, על מנת שתעביר כרצונה את המתנה לנכדיה.

עם זאת, במקרה דנן, סירב הבנק להעביר את החיסכון שהצטבר לחשבון התובעת, בניגוד, כאמור להסכם שנתחם בין הצדדים.  כמו כן,  הבנק העמיד בפני התובעת תנאים שונים ולא סבירים על מנת לבצע את העברת החיסכון מן החיסכון לחשבון התובעת.

בנוסף, בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים התובעת זכאית לבצע פעולות בפיקדון, לרבות הוצאת הכספים, בטרם הנכד יהיה בן 18. יתר על כן, יסוד ההקניה של מתנה מתקיים רק כאשר מתבצעת העברת הבעלות, קרי העברת המתנה מן התובעת לנכדה. לפיכך, כל עוד העברה זו לא בוצעה, יסוד ההקניה לעניין המתנה לא התממש. 

מנגד, טוען הבנק כי התובעת פתחה חשבון בסניפו לטובת נכדה, אשר יהיה בעל זכות בניהול הפיקדון בהגיעו לגיל 18. עם זאת, אין התובעת מוגדרת כבעלת החשבון, אלא כפותחת ומנהלת החשבון עד אשר נכדה יגיע לגיל 18. זאת כאמור, לפי סעיף 31 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן "חוק האפוטרופסות"). כמו כן, בקשת התובעת למשיכת הפיקדון לחשבון המשותף השייך לה ולבעלה, לקתה בחוסר בהירות. לכן, הציע הבנק לתובעת אפשרויות נוספות העומדות לרשותה, כגון העברת הפיקדון להוריו של הנכד. לעניין זה התברר כי הוריו של הנכד נמצאים בהליכי גירושין ועל כן אפשרות זאת איננה אפשרית.

בנוסף טען הבנק, כי לפי ההסכמים בין הצדדים אכן רשאית התובעת  כמקנת המתנה לבצע פעולות בפיקדון וכיוצא בזה למשוך את הפיקדון. אולם, זכות זו  כפופה לחוק הכשרות, ולחובתה לפעול לטובת הקטין בפרט. במקרה דנן, התנהלות התובעת לא עלתה בקנה אחת עם טובת הנכד, ולכן סירב הבנק לבקשתה.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי התובעת, "מקנת המתנה", פתחה חשבון לטובת נכדה הקטין. מוסכם כי לפני מימוש מועד הפירעון, קרי בטרם הגיע הנכד לגיל 18,  ביקשה התובעת מן הבנק להעביר אל חשבונה את כספי הפיקדון.

בהתאם לסעיף 6.1, הכללים בדבר פתיחה וניהול של חיסכון, עליו חתמו הצדדים נרשם כי הכספים הינם בבעלות "פותחי הפיקדון",  אשר אלה רשאים לבצע פעולות בפיקדון, לרבות הוצאת כספים. כמו כן, בהתאם לחוק הכשרות לאפוטרופסיים של הקטין אין זכות לפעול בפיקדון . מכאן עולה כי הפיקדון ימומש רק כאשר הנכד יגיע לגיל 18, כן עד לאותו מועד רשאית התובעת, כמי שפתחה את הפיקדון לבצע בו פעולות.

חשוב לציין כי מטרתו של ס' 31 לחוק האפוטרופסות לאפשר לאנשים זרים להעניק מתנות לילדים, מבלי שאלה יחששו שמא הוריהם ישתמשו במתנה לטובתם האישית. קרי, המחוקק הבטיח למי שנתן מתנה לקטין כי המתנה תישמר לטובת הילד עד שיגיע לבגרות. כן, התובעת, נתנה את הסמכות לבנה בלבד לבצע פעולות בפיקדון, במקרה בו היא לא תאריך חיים ולא לאימו של הנכד.

לנוכח האמור לעיל, הדרישה של הבנק כי העברת הפיקדון לחשבון התובעת תתבצע בהסכמת אמו לא מתיישבת עם ההסכם שנחתם בין הצדדים.

בנוסף, אכן צדקה התובעת שטענה כי יסוד הקניה של המתנה לא התקיים, שכן הנכד טרם הגיע לגיל 18 והמתנה לא הועברה. במילים אחרות, הקניית המתנה תושלם רק בהגיעו של הנכד לגיל 18, עד אז  שמרה לעצמה התובעת בהסכם את הזכות לבצע בחשבון פעולות, לרבות העברת הכספים לחשבונה. מכאן, פסק בית המשפט כי על הבנק להעביר לתובעת את הכספים שבפיקדון, בצירוף ,כאמור, הפרשי הצמדה וריבית.    

© כל הזכויות שמורות