פוליסת ביטוח חיים במשכנתא - האם הבנק הסביר ללקוח מהם תנאי פוליסת הביטוח ?

23.05.2013   |
פוליסת ביטוח חיים - האם הבנק הסביר ללקוח מהם תנאי פוליסת הביטוח בהתאם לחובת הגילוי המוטלת עליו, ומה הנפקות של אי גילוי? 
ה"פ (י-ם) 10094-01-11 רובי תורג'מן נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ [פורסם בנבו] (30.4.13)
כחלק מחובת הגילוי המוטלת על הבנק מכוח חובת האמון, נדרש הבנק להסביר ללקוח באופן מפורש וברור מהם התנאים הקבועים בפוליסת ביטוח המשכנתא, כאמור במצב דברים זה משמש הבנק כמעין סוכן ביטוח. במקרה בו לא יעמוד הבנק בחובה ,יעדיף בית המשפט לבחור  בסעד אשר יטיב עם הלקוח.  
המבקשת ובעלה המנוח  (להלן "בני הזוג") חתמו על הסכם משכנתא והן על שטר משכון  בבנק מזרחי  טפחות. בהתאם להסכם נקבע כי גובה ההלוואה יעמוד על 540,000 ₪.  כן, החזר ההלוואה הינו לתקופה של 20 שנה. כמו כן, חתמו בני הזוג על פוליסת ביטוח המשכנתא.  במשך עשר שנים, ולמעשה עד לפטירת המנוח, עמדו בני הזוג בהחזרי ההלוואה כמתחייב מן ההסכם. עם פטירת המנוח, הודיע הבנק לתובעת כי פוליסת הביטוח אינה מכסה את מלוא סכום ההלוואה. מכאן, הגישה המבקשת את התובענה דנן,  בבקשה לקבלת סעד הצהרתי אשר יורה על ביטול המשכנתא. כפועל יוצא מכך,  שיופסקו ההליכים נגדה בהוצאה לפועל. אין מחלוקת כי המבקשת ובעלה המנוח חתמו על פוליסות ביטוח אשר הוגבלו בסכום של 400,000 ₪, בעוד שההלוואה שנטלו עמדה על 540,000 ש"ח. מכאן, שהשאלה הדרושה הכרעה היא אם עמד הבנק עמד בחובת הגילוי המוטל אליו והסביר לבני הזוג, באופן ברור ומפורש מהם תנאי הפוליסה, קרי שהפוליסה איננה מכסה את מלוא גובה המשכנתא. 
המבקשת, כאמור, טוענת כי הבנק לא עמד בנטל ולא הסביר לבני הזוג כמתחייב מהם תנאי הפוליסה, לרבות העובדה כי במצב בו אחד מבני הזוג ימות לא תכסה הפוליסה את סכום ההלוואה במלואה. כמו כן, לו היה הבנק מסביר לבני הזוג כי מדובר בפוליסה חלקית, יש להניח כי הם היו בוחרים בפוליסה אחרת, אשר תכסה את כל גובה ההלוואה. בנוסף, בעדותה טענה המבקשת, כי גם בעלה המנוח אמר לה לפני מותו כי ביטוח הפוליסה יכסה את כל סכום ההלוואה, כך שאין לה מה לחשוש. יתר על כן,  חובת הגילוי של הבנק כלפי הלקוח גוברת במקרה בו הבנק נושא גם בתפקיד המבטח ועל אחת כמה וכמה כאשר למבקשת אין את הידע הדרוש להבנת מסמכי הפוליסה. בנוסף, מניסוח הפוליסה לא ברורה מה הנפקות של הגבלת הסכום ל-400,000 ש"ח. 
מנגד, טוען הבנק כי הגבלת ביטוח הפוליסה בסכום של 400,000 נכתבה באופן מפורש בפוליסה עליה חתמה המבקשת. כן, על פי ההלכה הפסוקה, הבנק לא אחראי על ביטוח החיים של המבקשת, אלא חברת הביטוח עצמה, כך שבין הצדדים לא קיימת יריבות.  זאת כאמור ,גם אם חברת הפוליסה הינה חברת בת של הבנק. יתר על כן, המבקשת רשאית לבחור כל פוליסה אחרת ולאו דווקא זו שמוצעת על יד הבנק.
בית המשפט פסק כי ביחסי בנק לקוח מוטלת על הבנק חובות, חובה אחת נובעת מחובת האמון של הבנק כלפי הלקוח, לפיה הבנק נדרש לחובת הגילוי. החובה השנייה, אשר עולה מהמקרה דנן, כי הבנק הינו מעין סוכן ביטוח.  ממסכת העובדות עולה כי הבנק הוא שהציע למבקשת את פוליסת הביטוח, וזאת על ידי חברת הבת שבבעלותו. כמו כן, חתמו בני הזוג על פוליסת הביטוח במועד בו חתמו על המשכנתא. בית המשפט, אף מוסיף וקובע כי "הבנק פעל כמתווך בין הלקוח- המבקשת והמנוח- לבין חברות הביטוח". לנוכח זאת, ניתן היה לצפות מן הבנק, כפי שניתן לצפות מכל סוכן ביטוח, לפרט ללקוח מה המשמעות של הגבלת סכום הפוליסה ל-400,000 ₪.  
כמו כן, הפוליסה מנוסחת בצורה שאיננה מניחה את הדעת, כך שהלקוח אינו יכול להבין מן הניסוח את משמעות הגבלת הסכום. לשם הבנה זו, נדרש הלקוח להתעמק, לעיין ולבחון היטב את הפוליסה. בדיקה זו, כאמור, אין ביכולתו של כל אדם לערוך. לפיכך, פסק בית המשפט כי הפוליסה חייבת להיות כתובה באופן ברור, מבלי להערים קשים על הלקוח. במקרה דנן, הפוליסה הייתה מחולקת לשני חלקים, החלק  הראשון, כאמור, הינו החלק המבוטח, קרי 400,000 ₪, ואילו היתרה שגובהה 140,000 ₪, איננה מבוטחת. כלומר, שעם פטירת המנוח עדיין נותר למבקשת לשלם את הסכום שאינו מבוטח. גם אם ממכלול העובדות, יהיה ניתן להסיק כי המבקשת ידעה כי קיימת הגבלה בסכום הפוליסה, היא לא הבינה את המשמעות של ההגבלה.
מכאן, בית המשפט העדיף את טובת המבקשת וקבע כי את יתרת חוב ההלוואה יש לחשב מתוך נקודת הנחה שפוליסת הביטוח מעניקה למבקשת סכום ביטחון של 400,000 ₪. כאמור, סכום זה ישולם לבנק באמצעות חברת הביטוח. בני הזוג עמדו בתשלומי המשכנתא במשך 10 שנים, כך שספק אם נותרה עוד יתרת חוב.
לנוכח האמור לעיל, הבנק לא עמד בחובת הגילוי כלפי הלקוח לעניין פוליסת הביטוח, על הבנק היה להסביר ללקוח מה המשמעות של תנאי הפוליסה ומה הנפקות, משלא עשה זאת בחר בית המשפט בסעד אשר יטיב עם הלקוח.   

© כל הזכויות שמורות