ביטול צו עיקול בעניין הלוואה חוץ בנקאית מאחר והוכח כי ההסכם אינו עומד בתנאי החוק.

01.01.1900   |

ביטול צו עיקול בעניין הלוואה חוץ בנקאית מאחר והוכח כי ההסכם אינו עומד בתנאי החוק.

ת"א (ראשל"צ) 37366-12-12 שחר שטרית נ' לביא קוזניצקי ואח' [פורסם בנבו] (22.3.13)

 לבית המשפט השלום הוגשה בקשה לביטול עיקול זמני  על ידי התובע, שהינו בעל עסק אשר עוסק בהחלפת כספים. בין התובע לנתבע נחתם הסכם הלוואה. טוען התובע כי ההסכם שנחתם בינו לבין הנתבע מאגד בתוכו מספר הלוואות אשר העמיד התובע לנתבע.  מלבד ההסכם, מחזיק התובע גם במספר שיקים אשר נחתמו על ידי הנתבע, לשם הבטחת הפירעון. כמו כן, במעמד חתימת ההסכם, התחייב הנתבע כי לאחר מכירת הנכס שבהחזקתו תפרע יתרת החוב. עם זאת, גם לאחר שמכר הנתבע את אחד מנכסיו, טרם החזיר לתובע את ההלוואה. לפיכך, במקביל לכתב התביעה הגיש התובע גם בקשה למתן צו עיקול זמני על נכס מקרקעין שבבעלות הנתבע.

בית המשפט קיבל  את בקשת ביטול העיקול הזמני, ולקח במסגרת שיקוליו את המצב המשפטי הקיים לכל הנוגע להלוואות חוץ בנקאיות. בית המשפט קבע כי: "חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות , הינו חוק קוגנטי אשר מטרתו להגן על נוטלי הלוואות בשוק האפור, תוך נסיון לאזן ולגשר על פער הכוחות הקיים בין המלווה ללווה באמצעות קביעת הוראות מחייבות בהלוואות מסוג זה. החוק קובע שיעור מירבי לריבית, מטיל חובה על המלווה לערוך הסכם בכתב וליתן ללווה עותק ממנו. בסעיף 3 לחוק נקבעו הפרטים אשר חובה לכלול בהסכם, בהם סכום ההלוואה, פרטים בדבר הריבית וההצמדה, שיעור העלות הממשית של האשראי, תקופת ההלוואה, סכומי התשלומים לפרעון ההלוואה ומועדיה, הצעדים שרשאי המלווה לנקוט בשל אי תשלום במועד, שיעור ריבית הפיגורים ועוד"

במקרה דנן, ההסכם בין התובע לנתבע אינו עומד בדרישות החוק לעיל, שכן הוא מחיל את הפרטים לעניין הסכום ושיעור הריבית גרידא. יתר על כן, טען התובע כי ההסכם בין השניים מאגד גם הלוואות קודמות, כאמור אין הדבר עולה בקנה אחד עם דרישות החוק לפיו לא ניתן לערוך חוזים בדיעבד. לעניין זה הוסיף בית המשפט כדלקמן: "כיוון שעסקינן בהלוואות חוץ בנקאיות, הרי שעל מנת להרים הנטל המוטל עליו בבקשה מסוג זה, על התובע להראות לביהמ"ש כי עמד בדרישות החוק ולהציג הסכמי הלוואה בגין כל אחת מההלוואות הנטענות, הסכמים אשר ערוכים בהתאם לדרישות החוק. בענייננו, לא ברור כמה הלוואות ניתנו, מהם סכומי ההלוואות, אך ברור כי לא נערכו הסכמים בגין כל אחת מההלוואות".

זאת ועוד,  אם אכן התחייב הנתבע במעמד חתימת ההסכם לפרוע את החוב באמצעות מכירת נכס מקרקעין שבבעלותו, ראוי היה שהדבר ירשם בהסכם שנחתם.

בית המשפט הוסיף אף וקבע כי גם אם עומדים לרשות התובע השיקים החתומים, אשר במצב דברים רגיל די בהם כדי להוות עילה לתביעה כנגד הנתבע, אין הדבר מתאפשר במסגרת הלוואות חוץ בנקאיות. כאמור, על החוק הנ"ל חלים חוקים קונקרטיים ונוקשים, אשר לא ניתנים להתניה.

לנוכח האמור לעיל, ראיותיו של התובע נקבעו כלא אמינות ועל כן ביטל בית המשפט את צו העיקול הזמני.


© כל הזכויות שמורות