בנק הטעה את הלקוח בעניין סעיף אריכות ימים

01.01.1900   |

בנק הטעה את הלקוח בעניין סעיף אריכות ימים - האם יש לחייב את הבנק בגין נזקים שנגרמו לשותף בחשבון של הוריו לאחר פטירתם כתוצאה מאי החתמתו על "סעיף אריכות ימים" כנדרש?   המערער הוכיח כי היה שותף בחשבון, וכיוצא בזה שסעיף אריכות הימים חל עליו וחייב את הבנק בנזקים שנגרמו לו.

ע"א 51491-09-12 הרשקוביץ נ' בנק המזרחי טפחות [פורסם בנבו] (3.1.13)

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה לפיו נדחתה תביעתו של מרדכי הרשקוביץ  לפיצויים (להלן "המערער") בגין הנזקים שנגרמו לו עקב התנהלותו של הבנק.  כמפורט בעבודות פסק הדין בעת פתחו הוריו המנוחים של המערער חשבון משותף, נכללו בו  הן המערער והן אחותו. עם זאת, אין חולק כי על דפי פתיחת החשבון נלקחו דוגמאות חתימה של המנוחים בלבד. כמו כן, חתמו המנוחים על סעיף "אריכות ימים" המאפשר לשותף בחשבון להמשיך ולפעול בחשבון גם לאחר מותו של מי מהשותפים. בשנת 2005 נפטרה אימו של המערער, ואין מחלוקת כי בטופס לשינוי פרטי החשבון שנחתם לאחר מכן המשיך המערער להיות שותף בחשבון, עם זאת לא כלל המסמך את סעיף "אריכות הימים". כן, ב-2010 נפטר אביו של המערער, אולם המערער לא הודיע על פטירתו לבנק לטענת המערער לא עשה כן, מאחר וידע שחל עליו סעיף "אריכות הימים" המאפשר לו להמשיך ולבצע פעילויות בחשבון גם לאחר מות פטירת הוריו. עף על פי כן, נמסר למערער ע"י הבנק כי לא קמה לו כל זכות לפעול בחשבון מאחר שהוא אינו חתום על סעיף "אריכות הימים".  לפיכך, טען המבקש כי נגרמו לו נזקים כלכליים. כאמור, בית משפט קמא דחה את טענת המבקש, ועל כן הוגש הערעור דנן.

לטענת המבקש, שגה בית משפט קמא והסיק מסקנות שלא עולות בקנה אחד עם הממצאים העולים מן הראיות שהוצגו. כאמור, בהסתמך על המסמכים שהובאו, יש לראות במערער כשותף בחשבון, כך שגם אחרי שהוריו נפטרו ימשיך סעיף "אריכות הימים" לחול. כן, אוסיף  המערער וטען, שמסקנה זו מתיישבת גם עם אופן התנהלות הבנק לאחר מות אמו, שכן לאחר מות אמו המשיך לחול עליו סעיף "אריכות הימים". מכאן, שהבנק הוא שהתרשל ולאחר מות אמו היה עליו להחתים את המערער שוב על סעיף "אריכות הימים" שהרי לא הייתה כל סיבה להשמיטו.

בית המשפט הנכבד  קיבל את ערעורו של המשיב וקבע שלעניין טענת היעדר היריבות בין המערער למשיב כי, השאלה המקדמית עוסקת במעמדו של המערער בחשבון המשותף עוד לפני שהפך ליורש או הומצאו צווי הירושה. כן, המערער לא התכוון לשלול מיתר היורשים את חלקם בצוואה, אלא כל כוונתו הייתה שהכספים שמצויים ישמרו על ערכם ואין נפקות לכך שהכספים הפכו להיות חלק מן העיזבון, כל זאת כאמור מכוח "סעיף אריכות הימים". יתר על כן, גם אם המערער לא חתם על טפסי פתיחת החשבון, אין בכך הצדקה לשינוי מעמדו בחשבון, שכן הזכות הוענקה לו מכוח הסכמתם של הוריו המנוחים. בנוסף, על הבנק הייתה מוטלת החובה להסב את תשומת ליבו של המערער לכך שהוא אינו חתום על הסעיף בדבר "אריכות הימים" לאחר שאמו נפטרה, שכן שני ההורים חתמו על הסעיף הנ"ל בעודם בחיים. לפיכך, יש לראות בהתנהגות הבנק משום "הטעייה". כאמור, סעיף 3 לחוק הבנקאות (שירות לקוח) התשמ"א -1981, מורה על איסור הטעייה. לנוכח האמור לעיל קבע בית המשפט כי המערער הוכיח כי היה שותף בחשבון, וכיוצא בזה שסעיף אריכות הימים חל עליו וחייב את הבנק בנזקים שנגרמו לו כתוצאה מכך.


© כל הזכויות שמורות