תקופת ההתיישנות בתביעת חוב כלפי ערב, מתחילה עם מתן הדרישה לערב.

21.02.2013   |

תקופת ההתיישנות בתביעת חוב כלפי ערב, מתחילה עם מתן הדרישה לערב.

 

ע"א 42465-10-11, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ נ' לאור חדד ואח', , בבית משפט המחוזי בפני כבוד השופטים: שנלר, ד"ר ורדי, ולבהר שרון. ניתן ביום ב' שבט תשע"ג, 13 ינואר 2013.

 

חרף הדרישה למיצוי דרישות החוב כלפי החייב העיקרי, עומדת לערב הזכות להתיישנות בתביעת חוב . הימשכות הליכי הגביה כנגד החייב איננה יכולה לעצור מירוץ התיישנות זה. כמו כן, הפרת הסדר חוב על-ידי החייב העיקרי אינה מקימה עילת תביעה חדשה כנגד הערב.

 

 

 

ערעור על פסק דינו של בימ"ש השלום בהרצליה, אשר דחה על הסף את תביעתו של המערער (להלן: "הבנק") מחמת התיישנות.

 

ברקע התביעה: המשיבים, ערבו כלפי הבנק לחובותיהם של שתי חברות (להלן: "חברות אפרופו"), בהתאם לכתבי ערבויות עליהם חתמו בתחילת שנות ה-90. ביום 31.7.08 הגיש הבנק תביעה בסדר דין מקוצר כנגד המשיבים מכוח ערבותם וכן כנגד חברות אפרופו ומנהלן, שנגדם ניתן פסק דין בהעדר הגנה. ביהמ"ש קיבל את טענת המשיבים כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת התיישנות, מהטעם שמירוץ ההתיישנות ומועד התגבשות העילה היה ביום 4.5.00, עת שלח לראשונה הבנק את מכתבי הדרישה למשיבים. לטענת הבנק, יש למנות את תקופת ההתיישנות מיום הפרת הסדר הנושים בין הבנק לבין חברות אפרופו. לטענתו, עם השגת הסדר הנושים, ביום 5.9.00, (היינו לאחר שליחת מכתב הדרישה למשיבים) הוא מחל לערבים על חובם ועם הפרת הסדר הנושים בשנת 2005 – על-ידי החייבות העיקריות (חברות אפרופו) – קמה עילת תביעה חדשה לבנק כלפי הערבים (המשיבים), שממנה יש להתחיל ולמנות את תקופת ההתיישנות.

ביהמ"ש המחוזי דחה את הערעור מהטעמים הבאים:

בהתאם לפסיקה, המבחן המקובל למונח "עילת תובענה" לצורך מירוץ התיישנות הוא קיומה של עילת תביעה קונקרטית בידי התובע במובן זה שמתקיימות כל העובדות החיוניות הנדרשות לביסוס תביעה שניתן להצליח בה ולזכות בסעד המבוקש. מונח זה יכול להשתנות בהתאם לנסיבות ולתכלית ההסדר המשפטי שבמסגרתו הוא עולה. לעניין זה, הרי שחוק הערבות אינו מציין במפורש מתי מתחיל מירוץ ההתיישנות של תביעה כנגד ערב. יחד עם זאת בפס"ד וויליאמס ובפס"ד נוספים, נקבע כי תקופת ההתיישנות מתחילה עם מתן דרישה לחייב/הערב ונראה גם, שעמדה זו אומצה על-ידי המחוקק במסגרת סעיף 11 להצעת חוק ההתיישנות, התשס"ד-2004 הקובע כי תביעה המותנית בדרישה או בהודעה נוצרת ביום מסירת ההודעה או הדרישה.
          
מכאן עולה כי המועד בו נולדה עילת התביעה כנגד המשיבים הוא ביום בו נשלחו מכתבי הדרישה למשיבים ביום 4.5.00 ומשכך משהגיש הבנק את תביעתו כנגד המשיבים ביום 31.7.08 הרי שהתביעה הוגשה בחלוף תקופת ההתיישנות (7 שנים) ודינה להידחות.          
בניגוד לטענת המערער, לא ניתן לומר שעם הפרת הסדר החוב על-ידי החייבות העיקריות נוצרה עילת תביעה חדשה כנגד הערבים, וזאת מהטעמים הבאים:            
ראשית, חיובו של הערב הינו "חיוב משני" לחיובו של החייב העיקרי, במובן זה, בין היתר, שעם התגבשות עילת התביעה כנגד החייב העיקרי מתגבשת גם עילת התביעה כנגד הערב ביחס לחוב המקורי, כאשר עומדות לערב בנוסף לטענות ההגנה העצמאיות שלו בנוגע לערבות ותקפותה טענות ההגנה של החייב העיקרי בנוגע לחוב (סעיף 7(א) לחוק הערבות), אך מהרגע בו התגבשה עילת התביעה כנגד הערב שעון ההתיישנות מתחיל לתקתק ואין בעובדה שמירוץ ההתיישנות כנגד החייב העיקרי הושהה מאיזושהי סיבה כדי לעצור את מירוץ שעון ההתיישנות של הערב, כפי שנקבע בע"א 504/69 שעסק בשאלה דומה לשאלה הנדונה בענייננו; באותה מידה, הרי שאם הוקטן חובו של החייב העיקרי, הוקטן גם חובו של הערב (סעיף 5(א) לחוק הערבות) אך אין בכך כדי ליצור עילה חדשה.

שנית, עיון בחוק הערבות מלמד כי שעה שרצה המחוקק להגן על הערב ולדחות את הפנייה אליו רק לאחר מיצוי ההליכים כלפי החייב העיקרי הוא עשה זאת במפורש. בענייננו, אין מחלוקת שהמשיבים אינם בבחינת ערבים מוגנים ומשכך לא הייתה חובה מצד הבנק למצות את ההליכים כנגד החייבות העיקריות בטרם יפעלו כנגד המשיבים, ומהרגע בו שלח הבנק את מכתב הדרישה לערבים, לא הייתה כל מניעה דיוניות מצידו לפעול כנגד הערבים ולהגיש נגדם תביעה לגביית החוב, וזכות התביעה שהייתה בידו הפכה החל ממועד זה מזכות מושגית לזכות תביעה קונקרטית. הפרת הסדר הנושים לא מקימה עילת תביעה חדשה כנגד הערבים (לכל היותר, קמה עילת תביעה חדשה כנגד החייב העיקרי).

שלישית, קבלת עמדת הבנק יוצרת חוסר וודאות ויכולה להאריך את תקופת ההתיישנות עד אין קץ, שכן הסדר פריסת החוב יכול להמשך שנים ארוכות ואף יכולים להיחתם מספר הסדרים לאורך השנים.

בנוגע לטענה כי יתרת החוב הנערב השתנתה לנוכח הסדרי החוב, הרי כידוע, יתרת החוב עשויה להשתנות כל העת לא רק בשל הסדרי חוב אלא גם כתוצאה מתוספת של הצמדה וריבית לחוב המקורי וברי, כי אין להכיר בשינויים אלה כמקימים עילת תביעה חדשה, שאם לא כן, התביעה כנגד הערב (ואף כנגד החייב העיקרי) עשויה שלא להתיישן לעולם, ויכולה ליצור לערבים גם בעיות ראייתיות ונזק ראייתי להוכיח את טענותיהם לאחר שעברו שנים רבות.

אכן, וכפי שטוען הבנק, ראוי כי הבנק ימצה את ניסיונות הגבייה כנגד החייב העיקרי (גם כאשר לא מדובר בערב יחיד או מוגן) בטרם יפעל כנגד הערב, אך יחד עם זאת אל מול עידוד מדיניות חשובה זו עומדת גם זכותו של הערב להגנת דיני ההתיישנות וצמצום תקופת חשיפתו לתביעה מכוח ערבותו, כאשר היו לבנק 7 שנים ממועד שליחת מכתבי הדרישה לנסות ולמצות את ההליכים כנגד החייבות העיקריות בטרם יגיש את התביעה כנגד הערבים. בנוסף, מעלה ביהמ"ש שלל אפשרויות שיכל הבנק לנקוט על מנת למנוע טענת ההתיישנות כנגדו על-ידי הערבים.

הקביעה לפיה תקופת ההתיישנות מסתיימת בתום 7 שנים ממועד זה של שליחת מכתבי הדרישה והפרת הסדר חוב על-ידי החייב העיקרי אינה מקימה עילת תביעה חדשה כנגד הערב מתיישבת עם מטרות דיני ההתיישנות והיא מביאה לאיזון ראוי ונכון בין זכותו של הנושה לממש את זכויותיו ולגבות את חובו, לבין זכותו של הערב שלא יוגשו נגדו תביעות באיחור רב, הפוגעות ביכולתו להתגונן ובזכותו לדעת שחרב התביעה אינה "מונחת על צווארו". זאת, בפרט לאור העובדה שעסקינן בבנק שחזקה עליו כי עומדים לרשותו יועצים משפטיים המיידעים אותו בדבר זכויותיו וחובותיו המשפטיות. יתירה מכך, הבנק השתהה בהגשת תביעתו כנגד המשיבים והגיש אותה רק ביום 31.7.08, כשלוש שנים לאחר הפרת הסדר הנושים וקרוב לשנה וחצי לאחר הפרת הסדר החוב על-ידי החייבות העיקריות, ובעניין זה אין לבנק אלא להלין על עצמו.

בנסיבות העניין, ומשנדחתה טענתו של הבנק לפיה הפרת הסדר הנושים/החוב יוצרת עילת תביעה חדשה כנגד הערבים, ומשביקש הבנק למקד את ערעורו בטענה זו בלבד, תוך ויתור על יתר טענותיו במסגרת כתב הערעור, הרי שדין הערעור להידחות.        


© כל הזכויות שמורות