הוראות החוק

25.01.2013   |

הוראות החוק

סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, קובע את סדרי הדין אשר יש לנהוג בהם, בתובענה שעניינה הלוואה חוץ-בנקאית.

סעיף 8(א) קובע, כי במקרה של תובענה שהוגשה בבית-משפט על-ידי המלווה נגד הלווה, או במקרה של הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל לביצוע פסק-דין או לביצוע שטר, יש לצרף לכתב התביעה או לבקשה, העתק של פסק-הדין או של החוזה, לפי העניין.

סעיף 8(ב) מונה את הפרטים שעל המלווה לציינם בתובענה או בקשה כאמור בסעיף 8(א) לעיל.

בהתאם לסעיף זה, על המלווה קמה החובה לציין את הסכום שתשלומו נדרש ואת אופן חישובו, וכן את הפרטים הבאים:

(1)   כל הפרטים שיש לגלותם לפי סעיף 3(ב) לחוק;

(2)   התשלומים ששילם הלווה לפירעון ההלוואה ומועדיהם, בפירוט סכום ההלוואה והריבית בכל תשלום;

(3)   יתרת החוב במועד הגשת התובענה;

(4)   התשלומים שבפיגור, וסכומי הריבית וריבית הפיגורים ביחס אליהם שנצברו עד למועד הגשת התובענה;

(5)   כל סכום שמועד פירעונו הוקדם, וסכום הריבית ביחס אליו שנצבר עד למועד הגשת התובענה;

(6)   כל פרט אחר שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר.

מן האמור לעיל עולה, כי גם סעיף 8 הנ"ל, מקים חובות גילוי ספציפיות כלפי המלווה, בעת הגשת תובענה נגד לווה.© כל הזכויות שמורות