הזכות לבטל את הסכם ההלוואה או לשנות את תנאיו

25.01.2013   |

הזכות לבטל את הסכם ההלוואה או לשנות את תנאיו

סעיף 9 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, מסמיך את בית-המשפט לפעולות הבאות:

ראשית, אם ראה בית-המשפט בתובענה בקשר לחוזה הלוואה, כי החוזה או תנאי בו אינם מתאימים להוראות סעיפים 5, 6 או 7, או כי המלווה לא גילה גילוי מלא של הפרטים המהותיים לחוזה ההלוואה, יורה בית-המשפט, ביוזמתו או על-פי בקשה, ולאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, לבטל את החוזה או את התנאי או לשנותו, הכול במידה הנדרשת כדי להתאימו לדרישות החוק, ולפי העניין (ראה, סעיף 9(א) לחוק).

שנית, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 9(א), או מכל תרופה אחרת שבדין, רשאי בית-המשפט להתאים את שיעור העלות הממשית של האשראי ואת שיעור ריבית הפיגורים לשיעורים המרביים המותרים על-פי סעיפים 5 ו- 6, או לקבוע שיעור נמוך יותר, לצוות על השבה של כל סכום שקיבל המלווה מן הלווה שלא בהתאם להוראות חוק זה, לחייב את המלווה בהוצאות שנגרמו ללווה, וליתן כל הוראה אחרת שתיראה צודקת בנסיבות העניין.

עינינו רואות, אם כן, כי סמכויותיו של בית-המשפט בסעיף 9 הנ"ל, הן רחבות, ומאפשרות לבית-המשפט לפסוק בדרכים שונות, על-מנת לתקן את הטעון תיקון, ולהביא את הסכם ההלוואה החוץ-בנקאי, למסגרת המגבלות הקבועות בחוק.

יחד עם זאת, ישים-לב הקורא כי נקודת המוצא של הסמכויות המוקנות לבית-המשפט מכוח סעיף 9 הנ"ל, נגזרות מתחולתן של הוראות סעיפים 5 ו- 6 על הסכם ההלוואה, ומתבססות על כך, שהסייג הקבוע בסעיף 15, לא מוציא את הלווה ואת ההלוואה אותה נטל, ממסגרת ההגנה הניתנת מכוח סעיפים 5 ו- 6 לחוק.

נכון הוא, כי סעיף 9(ב) לחוק, מעניק לבית-המשפט סמכות רחבה יותר, והינו, באופיו, סעיף "סל" ואולם בספק רב אם האמור בו מאפשר לבית-המשפט להעניק את ההגנה קבועה בסעיף 6 לחוק, גם על הלוואות שהסייג הקבוע בסעיף 15(ב) לחוק חל עליהן, ואשר על-פי דין, למעשה, אינן זכאיות לכסות בצילה המגן של מגבלת שיעור ריבית הפיגורים הקבועה בסעיף 5.

בפסק-הדין אשר ניתן בעניין שילו גלעד [1] , הצטמצמה המחלוקת המשפטית, על בסיס הסכמה דיונית שהתקבלה בין הצדדים, לטענה כי ביחסים בין המבקש לבין החברה המלווה, נגבתה ריבית בניגוד לדין ותוך הפרת הדינים בדבר הלוואות חוץ-בנקאיות.

בעניין זה פסק בית-משפט השלום, כי גביית ריבית מופרזת, קרי, ריבית בשיעור העולה על השיעורים הקבועים בסעיפים 5-6 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עשויה להצדיק את ביטולו או שינויו של חוזה ההלוואה, כאמור בסעיף 9 לחוק.[1]       בש"א (י-ם) 4093/05 שילו גלעד נ' אביב שני חברה לשירותים, תק-של 2006(1) 2766.


© כל הזכויות שמורות