הפגיעה באופיו הרגולטיבי של סעיף 6 על-ידי קביעת סייגים לתחולתו בסעיף 15(ב)

25.01.2013   |

הפגיעה באופיו הרגולטיבי של סעיף 6 על-ידי קביעת סייגים לתחולתו בסעיף 15(ב)

לדיון מורחב בנסיבות אשר הובילו לקביעת הסייגים על תחולת ההוראות המגבילות של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, בהקשר של ריבית ועלות אשראי מרבי, ראה, פרק 7 לעיל.

הסייג הקבוע בסעיף 15(ב) לחוק, מוציא הסכמי הלוואה חוץ-בנקאיים רבים, אל מחוץ לתחומי ההגנה המוקנים בסעיף 6 לחוק.

הוצאה זו, נתמכה במספר נימוקים של המחוקק, אשר ביקשו, בסייגם את תחולת ההגנה מכוח סעיף 6, לאכוף התערבות חלקית על הלוואות חוץ-בנקאיות.

סעיף 15(ב) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, מביא לתוצאה לפיה אין החוק מקיים אחידות דינים והגנות שוות ללווים הנוטלים הלוואה חוץ-בנקאית.

המצב המשפטי נכון להיום, בהתאם ללשון סעיף 15 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות הוא, כי עקרונית – הלוואות חוץ-בנקאיות, אשר אינן זוכות להגנה הקבועה בסעיף 5 לחוק, עקב החלתו של הסייג הקבוע בסעיף 15(ב) לחוק, יכול המלווה לגבות בגינן שיעורי ריבית ככל שייקבע בהסכם ההלוואה החוץ-בנקאי, ובית-המשפט, בהיעדרה של קביעה סטטוטורית המקנה לו סמכות להתערב בשיעורה של הריבית הנגבית, לא יתערב באשר לגובהם, וכל עוד הם אינם מגיעים לכדי "ריבית רצחנית" [1] , [2] .

המצב המשפטי האמור לעיל, מעניק למלווה יתרון בולט ביותר, באשר יש באפשרותו להוציא, בקלות יחסית, את ההלוואה החוץ-בנקאית אותה הוא מעניק ללווה, אל מחוץ לתחולת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ותוך שהוא מאלץ את הלווה לתבוע סעדיו, ככל שאלה קיימים לו, מכוח הדינים הכלליים בלבד.

אנו סבורים כי בטווח הארוך, סעיף 15 הנ"ל מעכב את הסדרת שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות, כשוק ראוי ומתחרה לשוק ההלוואות הבנקאיות, ולפיכך, דחיית ההסדרה האמורה, יש בה גם, כדי לפגוע במלווה.[1]       בג"צ 548/85 דלין נ' נגיד בנק ישראל, פ"ד לט(4) 303.

[2]       רע"א 5777/04 עדיאל מרנץ ואח' נ' גרציאלה רודריגז ואח', פ"ד נט(1) 420.


© כל הזכויות שמורות