לא קיימת אבחנה של ממש בין החלטה לגבי מיצוי הליכים לבין מותו של החייב לצורך תחילת מירוץ התיישנות.

17.01.2013   |

ת"א 33774-02-12 בנק מזרחי טפחות בעמ נ' יינקו ולנטין, בבית משפט השלום בבאר שבע, בפני כבוד השופט אור אדם, ניתן ביום 19 בדצמבר 2012.

 

ההחלטה בעניין מרוץ ההתיישנות איננה החלטה פשוטה. מחד גיסא, קובע חוק הערבות הוראות מיוחדות שבאו להגן על הערבים. מאידך גיסא, הוראות אלה מביאות מטבען לעיכוב בהגשת תביעות כנגד הערבים, אשר יכולות להתחיל רק לאחר מיצוי הליכים כנגד החייב העיקרי.

במקרה דנא נדונה בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת התיישנות ו/או שיהוי ניכר. ביום 24.2.2000 חתם הנתבע ביחד עם אדם אחר, אלכסנדר קוזונוצ'וק על ערבות לפירעון הלוואה שנטל החייב. החייב לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם. הבנק התובע פעל למימוש המשכון על הנכס בתיק הוצל"פ 14-06696-03-7. ביום 10.9.03 התמנה עו"ד גרטנר ככונס נכסים, וביום 10.3.04 נמכר הנכס על פי צו מכירה. לאחר ניכוי כספי המכירה נותר חשבון ההלוואה ביתרת חובה, וביום 29.6.06 הגיש התובע תביעה כנגד החייב העיקרי. החייב לא אותר, ולאחר בדיקה נתברר כי הוא נפטר ביום 6.11.05.  כנטען בכתב התביעה, יתרת החוב שניתן לתבוע מן הנתבע כערב יחיד עומדת על סך של 120,000 ₪.  רק ביום 13.2.12 הוגש כתב התביעה הנוכחי כנגד הנתבע, הערב.

הנתבע טען כי יש לדחות את התביעה על הסף בגין התיישנותה על פי הוראות חוק ההתיישנות תשי"ח – 1958. לפי טענה זו מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו "נולדת" עילת התובענה. דרישת הנושה את תשלום החוב מן החייב מקימה לפי הטענה את עילת התביעה, גם כנגד הערב על פי אותו הסכם. נטען כי התובע השתהה תקופה ממושכת מאז הדרישה מן החייב שנוצרה כבר בסמוך לאחר תחילת קבלת ההלוואה. רק בשנת 2003 בחר התובע להתחיל ולפעול כנגד החייב העיקרי, ורק בשנת 2006 הגיש תביעה כנגד החייב העיקרי. התנהלות זו גרמה להגדלת החוב באופן מלאכותי. עוד נטען כי כבר ביום 13.7.03 נפתח תיק ההוצאה לפועל כנגד החייב העיקרי, ולכן, לכל המאוחר במועד זה מתחיל מרוץ ההתיישנות. כיוון שחלפו למעלה משמונה וחצי שנים ממועד זה ועד להגשת התביעה, הרי שהתביעה התיישנה. יתירה מכך, גם לאחר שבשנת 2006, באיחור ניכר הוגשה תביעה כנגד החייב העיקרי ונתברר כי הוא נפטר, השתהה התובע תקופה נוספת של כשש שנים עד שהגיש את התביעה כנגד הערב, הנתבע הנוכחי. לטענת הנתבע עד להגשת כתב התביעה הוא לא ידע כלל על חוב הפיגורים ועל ניהול הליכים משפטיים כנגד החייב. מעבר לטענת ההתיישנות שבדין, נטען כי השיהוי הרב של התובע פגע בנתבע הן בכך שהריבית על החוב עלתה וצמחה, והן בכך שהוא איננו יכול כעת להיפרע מהחייב העיקרי.

מנגד טען הבנק כי לא ניתן להגיש תובענה נגד ערב יחיד אלא אם החייב העיקרי נפטר, הוכרז פסול דין, בכינוס נכסים או יצא מן הארץ לצמיתות. וכן אלא אם קבע בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל, שנעשו מאמצים סבירים לאיתור החייב או למימוש המשכנתא או המשכון. לפיכך, נטען כי רק לאחר שנודע לבנק על מותו של החייב, והתביעה כנגדו נמחקה, רק אז מתחיל מרוץ ההתיישנות כנגד הערב.             באשר לטענת השיהוי – נטען כי גם אם יש בה ממש, הרי אין בה כדי להביא לדחיית התביעה על הסף.

 

בית משפט השלום דחה את הבקשה, בקובעו כי ההחלטה בעניין מרוץ ההתיישנות איננה החלטה פשוטה. מחד גיסא, קובע חוק הערבות הוראות מיוחדות שבאו להגן על הערבים, ובעיקר על ערב יחיד, כך שבניגוד לעבר לא ניתן לפעול נגד הערבים בטרם מוצו כל ההליכים כנגד החייב העיקרי. מאידך גיסא, הוראות אלה, שנועדו להקל על הערבים מביאות מטבען לעיכוב בהגשת תביעות כנגד הערבים, אשר יכולות להתחיל רק לאחר מיצוי הליכים כנגד החייב העיקרי.

 

בית המשפט ציין כי על פניו נראה בלתי סביר, כי שנים ארוכות לאחר יצירתו של חוב, יקיש הבנק על דלתו של הערב, ויבקש תשלום של יתרת החוב, אשר צמח לתפח עם השנים, רק בגלל שההליכים כנגד החייב העיקרי התנהלו בעצלתיים. יחד עם זאת, בהתאם להלכה שנקבעה בבית המשפט העליון, מרוץ ההתיישנות נגד ערב יחל רק כאשר מוצו ההליכים נגד החייב העיקרי. עוד ציין בית המשפט כי איננו מוצא אבחנה של ממש בין החלטה לגבי מיצוי הליכים לבין מותו של החייב כבענייננו. הצדדים לא נקבו במועד בו ידע הבנק התובע, או צריך היה לדעת, על מותו של החייב. מכל מקום, אף אם נקבל הנחה לטובת הנתבע כי היה על הבנק לדעת כי החייב העיקרי נפטר בסמוך לאחר מותו, הרי שטרם חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בדין. באשר לטענת השיהוי – יש ממש בטענת הבנק התובע, כי טענה זו איננה בדרך כלל עילה לסילוק על הסף. לאור האמור, הבקשה לסילוק על הסף נדחית.


© כל הזכויות שמורות