נקבע כי הבנק אינו זכאי לביצוע מיידי של המשכנתא מכוח סעיף 81ב1(ג)(1)(ב) לחוק ההוצל"פ.

10.01.2013   |

רע"צ 31828-10-11 בן ארי ואח' נ' בנק המזרחי טפחות בע"מ, בבית משפט השלום בתל אביב, בפני כבוד השופט אורן שוורץ, ניתן ביום 05 בדצמבר 2012.

 

"המערכת ההסכמית" שבין הצדדים כוללת הוראה המעניקה לבנק כוח משפטי מוגבר, במובן זה שמרגע שהוטל עיקול על הדירה, יכול המשיב להגיש בקשה למימוש המשכנתה בגין מלוא החוב. הוראה זו עומדת בניגוד להוראות סעיף 81ב1 לחוק ההוצל"פ ואינה מגשימה את תכליתו ומטרתו.

 

במקרה דנא נדון ערעור על החלטת רשם ההוצל"פ, לפיה לבנק המשיב עומדת הזכות לממש את המשכנתא הרובצת על דירת המערערים, בשל עיקולים שהוטלו ע"י ידיו על חלקו של המערער בדירה.

 

בין השנים 1995-1998 נטלו המערערים מהבנק ארבע הלוואות בסך 1,675,000 ₪. במסגרת זו חתמו המערערים על ארבעה הסכמי הלוואות. לצורך הבטחת הלוואות אלה, חתמו המערערים ביום 8.12.99 על שטר משכנתה בגובה ההלוואות שנטלו. עוד חתמו המערערים על נספח התנאים המיוחדים של המשכנתה. כך, המערערים משכנו לטובת הבנק את כל הזכויות בנכס הידוע כגוש 11581 חלקה 35 תת חלקה 1 ברחוב אלכסנדר זייד 68, חיפה. ביום 10.12.99 נרשמה לטובת הבנק משכנתה על הדירה בלשכת רישום המקרקעין.

 

המערער, עורך דין במקצועו, ייצג את הבנק בהליכי גבייה כנגד חייבים. במסגרת ייצוג זה, גבה המערער מאת החייבים של המשיב סך 2,000,000 ₪. לטענת הבנק, המערער לא העביר כספים אלה לידיו. לכן נקט נגדו בהליכים משפטיים שונים. במסגרת ההליכים המשפטיים שנקט המשיב כנגד המערער, הוטלו לפי בקשת המשיב שני עיקולים זמניים על חלקו של המערער בדירה. חרף דרישות המשיב מהמערערים להסיר עיקולים אלה ולפרוע את החוב, לא נעשה הדבר.

 

ביום 30.12.10 הגיש הבנק ללשכת ההוצאה לפועל בקשה למימוש משכנתה בגין מלוא החוב. לטענת הבנק, במסגרת המערכת ההסכמית של ההלוואות שנטלו המערערים נקבע שהזוכה (הבנק) רשאי להעמיד לפירעון מיידי את כל יתרות ההלוואות הבלתי מסולקות, לרבות הלוואות וסכומים שמועד פירעונם טרם הגיע, אם יוטל עיקול זמני על דירת החייב ו/או תעשה פעולת הוצל"פ בעניין הדירה. מאחר שעל דירת המערערים הוטלו שני עיקולים, קמה למשיב הזכות למימוש המשכנתה בגין מלוא החוב. המערערים הגישו התנגדות לבקשה למימוש משכנתה, התקיים דיון לפני כבוד הרשם אפרים צ'יזיק ובסופו ניתנה ההחלטה מיום 9.10.11 הדוחה כאמור את טענות המערערים. מכאן הערעור.

 

המערערים טוענים כי סעיף 81ב1 לחוק ההוצל"פ עוסק באופן הוצאה לפועל של משכנתה לגבי דירת מגורים. בבקשת המשיב למימוש המשכנתה לא נתקיימו דרישות סעיפים 81ב1(א) ו-81ב1(ב). סעיפים אלה עוסקים בגביית החוב שבפיגור. אולם המערערים עומדים במשך 16 שנים בתשלומי המשכנתה על דירת מגוריהם היחידה ומעולם לא פיגרו בהחזר החודשי. סעיף 81ב1(ג) מונה רשימת מקרים בהם ניתן להגיש בקשה לביצוע מיידי של משכנתה על מלוא חוב ההלוואה. אולם מאחר שטרם נקבע מי מהצדדים צודק בהתחשבנות שביניהם, לא ניתן לומר שהמערער הונה את הבנק. לכן המערערים לא נכנסים לגדרו של סעיף זה. יתרה מזאת, גם המשיב, בבקשתו להתיר לו מימוש מיידי של המשכנתה לא טען לאחת העילות המפורטות בסעיף זה.

 

מנגד טען הבנק כי  דין הערעור להידחות. זכות מימוש המשכנתה באופן מיידי בגין כל החוב קמה לבנק עם הטלת עיקולים על הדירה ואי הסרתם על ידי המערערים. זכות זו מעוגנת במערכת ההסכמית שנחתמה בין הצדדים בעת נטילת ההלוואות על ידי המערערים. בנוסף, על פי המערכת ההסכמית בין הצדדים, המשכנתה משמשת כבטחון חוזר עבור כל הסכומים המגיעים לבנק. מאחר שהמערער לא הפקיד את כספי הנאמנות בחשבון נאמנות, זכאי הבנק לממש את המשכנתה. סעיף 81ב1(ג)1 לחוק ההוצל"פ מעניק לזוכה זכות מימוש מיידית של המשכנתה בגין כל החוב במקרה של הונאה. ביום 26.1.10 ניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין שחייב את המערער להפקיד את כספי הנאמנות בחשבון נאמנות. אולם המערער לא עשה כן עד היום. אי הפקדת כספי הנאמנות מהווה הונאה של הבנק על ידי המערער, כפי שגם נקבע גם על ידי כבוד הרשם צ'יזיק בהחלטה לביצוע המשכנתה.

 

בית המשפט קיבל את הערעור, בקובעו כי מדברי ההסבר להצעת חקיקת סעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, עולה שתכליתו של סעיף זה נועדה להקל על חייבי משכנתאות, באמצעות הקשחת התנאים בהם יוכלו הנושים לבצע משכנתה על דירת מגורים המשמשת למגורים של יחיד. הוראת סעיף 81ב1 לחוק ההוצל"פ הינה הוראה קוגנטית, ולפיכך יש לבחון את הבקשה למימוש משכנתה על פי התנאים שמנויים בסעיף.

 

עוד קבע בית המשפט כי במקרה דנן, "המערכת ההסכמית" שבין הצדדים כוללת הוראה המעניקה לבנק כוח משפטי מוגבר, במובן זה שמרגע שהוטל עיקול על הדירה, יכול המשיב להגיש בקשה למימוש המשכנתה בגין מלוא החוב. הוראה זו עומדת בניגוד להוראות סעיף 81ב1 לחוק ההוצל"פ ואינה מגשימה את תכליתו ומטרתו. לאור העובדה כי במקרה הנוכחי אין מחלוקת שהמערערים ממשיכים לשלם את תשלומי המשכנתה חודש בחודשו כסדרם, לא נוצר כל פיגור בתשלום ההלוואות ומכאן שאין בידי הבנק עילה לביצוע המשכנתה.

 

בית המשפט דחה את טענתו החלופית של הבנק, לפיה המערער לא העביר לידיו כספי נאמנות שגבה עבורו, ובכך הונה אותו בהתאם לסעיף 81ב1(ג) לחוק ההוצל"פ. בית המשפט קבע כי נסיבות סעיף 81ב1(ג) לחוק ההוצל"פ אינן מתקיימות במקרה דנן. ראשית, טענת ההונאה נטענה כנגד המערער בלבד, ואילו ביצוע מיידי של המשכנתה מכוון כנגד שני המערערים; שנית, פעולות המערער, בגינן מיוחסת לו הונאה כלפי הבנק, מתמקדות בפעולות שביצע כנותן שירותים משפטיים לגבייה ואינן משתרעות אל-עבר פירעון ההלוואות שמובטחות במשכנתא דנן. מטעמים אלה, נקבע כי הבנק אינו זכאי לביצוע מיידי של המשכנתה מכוח סעיף 81ב1(ג)(1)(ב) לחוק ההוצל"פ.


© כל הזכויות שמורות