הבנק חויב לסלק את חוב יתרת ההלוואה המובטחת במשכנתא שנטלו ממנו המשיבה ובעלה המנוח.

03.01.2013   |

ע"א 14896-12-11 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' רבייב סנם , בבית משפט המחוזי בתל אביב, בפני כבוד השופטים יצחק ענבר, יהודית שבח, שאול שוחט, ניתן ביום 19 בדצמבר 2012.

 

בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה, שבו הופקו בתחילת ההתרחשות בקשת ביטוח משותפת וכן טופס מצב ביטוחים המעיד על כך שהמשיבה והמנוח בוטחו גם יחד, היה חייב הבנק להודיע למשיבה על כל שינוי במצב הביטוחים .

 

במקרה דנא נדון ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום, לפיו חויב הבנק המערער לסלק את חוב יתרת ההלוואה המובטחת במשכנתא שנטלו ממנו המשיבה ובעלה המנוח.

 

המשיבה הגישה לבית משפט קמא תביעה שבה טענה, כי ביום 15/7/99 חתמה ביחד עם בעלה המנוח (להלן – המנוח) על חוזה הלוואה מובטחת במשכנתא שניטלה מאת המערער, בסכום כולל של 410,000 ₪. בתוך כך חתמו היא והמנוח על בקשת הצטרפות לביטוח חיים, וזאת כתנאי שהציב הבנק המערער לקבלת ההלוואה. לאחר לכתו של המנוח לבית עולמו ביום 2/5/02 טען הבנק, כי המנוח לא היה מבוטח. לפיכך התבקש בית משפט קמא לקבוע כי המנוח כלול בביטוח החיים, להורות לבנק לממש את הביטוח ולפרוע במסגרתו את יתרת ההלוואה, וכן לפצות את המשיבה על עגמת הנפש שנגרמה לה.

 

הבנק טען להגנתו, כי על פי נהליו הוא נוהג לדרוש מלווים לרכוש ביטוח חיים רק אם גילם נמוך מ-55 שנים ובריאותם תקינה. הלווים רשאים לרכוש ביטוח חיצוני בכל חברת ביטוח, אך בזמן הרלבנטי לתביעה הייתה להם האפשרות להצטרף לתכנית הביטוח הקבוצתית של מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן – הביטוח הקבוצתי). בענייננו, בבירור ראשוני שערכה נציגת הבנק עם המשיבה והמנוח התברר, כי מצב בריאותו של המנוח אינו תקין, ולפיכך לא נדרשו השניים לרכוש ביטוח. חרף זאת בחרה המשיבה בלבד, מרצונה, להצטרף לביטוח הקבוצתי וחתמה לבדה על בקשת הצטרפות. המנוח לא צורף, כאמור, לביטוח הקבוצתי, והדבר הובהר על ידי המערער למשיבה ולמנוח באופן חד-משמעי, וזאת כפי שעולה מ"טופס מצב ביטוחים" שהופק עם קבלת ההלוואה.

 

פסק דינו של בית המשפט קמא, שבו קיבל את תביעתה של המשיבה, מבוסס על שלושה נדבכים: א. הבנק היה חייב להודיע למשיבה ולמנוח על זכותם לערוך ביטוח חיים, כאשר מקור החובה נמצא בסעיף 3 לחוק הבנקאות (שרות ללקוח); ב. הבנק היה חייב להסב את תשומת לב הלווים לכך שלא ערכו ביטוח חיים, ולוודא באופן אקטיבי את מודעותם לעובדה זו, גם משום שבכל הקשור לעריכת הביטוח פעל המערער כ"סוכן ביטוח", כמשמעו בסעיף 32 לחוק חוזה הביטוח; ג. בפועל, הבנק לא הבהיר ללווים כי למנוח לא נערך ביטוח חיים.

 

בית המשפט המחוזי קבע כי אין מנוס מביטול קביעת בית המשפט קמא, לפיה היה הבנק חייב להודיע ללווים על זכותם לבצע ביטוח חיים, מכוחו של סעיף 3 לחוק הבנקאות (שרות ללקוח). בית המשפט קמא היה ער לכך שהטענה לא הועלתה ע"י המשיבה, אך הוא נימק את היזקקותו לה ב"חוסר השוויוניות של האלמנה אל מול התאגיד הבנקאי". אף אם נניח שמדובר בטענה משפטית שבית המשפט רשאי להעלותה מיוזמתו, הרי לא ניתן היה להכריע בה לחובת הבנק מבלי שניתנה לו קודם לכן הזדמנות להתייחס אליה. על אחת כמה וכמה נוכח העובדה שלטענה גם יש פן עובדתי. פערי המעמד בין הצדדים אינם יכולים להצדיק פגיעה בזכותו של הבנק למשפט הוגן. כך הם פני הדברים גם באשר לקביעתו הנוספת של בית המשפט קמא, לפיה פעל הבנק כ"סוכן ביטוח".

 

עוד קבע בית המשפט כי חרף האמור, יש להותיר את התוצאה שאליה הגיע בית המשפט קמא בפסק דינו על מכונה. בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה, שבו הופקו בתחילת ההתרחשות בקשת ביטוח משותפת וכן טופס מצב ביטוחים המעיד על כך שהמשיבה והמנוח בוטחו גם יחד, היה חייב הבנק להודיע למשיבה על כל שינוי במצב הביטוחים. המערער יכול וצריך היה לצפות שהמשיבה והמנוח כאחד עשויים להסתמך על כך שלמנוח נערך ביטוח חיים, ומכאן חובתו להתריע בפניהם באופן ברור וחד-משמעי על כל שינוי שיחול במהלך דברים זה. אין עילה מבוררת להתערב בממצאו העובדתי של בימ"ש קמא, לפיו למשיבה לא הובהר שבסופו של דבר לא צורף המנוח לביטוח. בכך די כדי לבסס את אחריות המערער כלפי המשיבה. ודוקו: יסודה של החובה אינו בחוק הבנקאות ואף לא בחוק חוזה הביטוח, כי אם בחובות הזהירות ותום הלב בהן נושא המערער כלפי המשיבה והמנוח בנסיבות הקונקרטיות של המקרה הנדון.


© כל הזכויות שמורות