הלווה כנהנה ראשי מן ההגנות המוענקות מכוח החוק

22.12.2012   |

הלווה כנהנה ראשי מן ההגנות המוענקות מכוח החוק
מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ור שיידמן תקן

לכאורה, השאלה בדבר זהותם של החוסים בצל ההגנה המוענקת מכוח חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עשויה להיות מתמיהה, שהרי כבר הוסבר לעיל, בין היתר על בסיס דברי הצעת החוק עצמה, כי החוק נועד להגן על לווים, אשר אינם תאגיד, ומבחינה זו, מניח החוק כי איש פרטי הנוטל הלוואה שאינה חורגת מן הסכום הקבוע בסעיף 15 לחוק, ראוי להגנת החוק.

ובלשון אחרת – אחת מן המטרות העיקריות של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות הינה, להעניק הגנה ללווה וזאת נעשה בדרכים הבאות:

(א)   חקיקת הוראות חוק בעלות מאפיינים רגולטיביים, המגינים על הלווה ואשר נועדו לתחום ולהגביל את גבולות הסכמי ההלוואה החוץ-בנקאיים המותרים על-פי דין.

(ב)   העמדת חובות כלפי המלווה, תוך הנחה כי ביחסי הכוחות בין המלווה ללווה אין שוויון, ועל-כן מוצדקת התערבותו של המחוקק, וחקיקתם של הוראות חוק, אשר נועדו לגרום לשוויון היחסי האמור.

בשער זה, נבחן האם יש גורמים נוספים, מלבד הלווה, אשר עשויים ליהנות מן ההגנות הקבועות בחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.


© כל הזכויות שמורות