נקבע כי בנקאי סביר יכול וצריך היה להבחין בשוני שבין החתימות שעל גבי השיקים ולהורות על סירובם.

13.12.2012   |

ת"א 10629-02-10, זנוה (1984) בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ ואח', בבית משפט המחוזי מרכז, בפני כבוד השופט אברהם יעקב, ניתן ביום 29 נובמבר 2012.

 

בנקאי סביר, שעורך השוואה בין החתימות שעל גבי השיקים לבין דוגמת החתימה השמורה בבנק, יכול וצריך היה להבחין בשוני שבין החתימות ולהורות על סירובם. השיקים שלא נחתמו היו צריכים להיות מסורבים אף הם. אלא שהתברר כי החתימה על השיקים לא נבדקה כלל, למצער לא בהשוואה לדוגמת החתימה, מטעמי יעילות העבודה בבנק.

 

במקרה דנא נדונה תביעה כספית לתשלום סך של 3,411,743 ₪ בגין נזקים שנגרמו לתובעת כתוצאה ממעילה בכספיה ע"י מנהלת החשבונות שלה, אשר התאפשרה עקב רשלנות הנתבעים. התובעת טענה כי הבנקים הנתבעים התרשלו בתפקידם עת פרעו את השיקים המזויפים, וכי הנתבע 3, רו"ח התובעת, התרשל בפיקוח על ענייניה החשבונאיים של התובעת.

 

התובעת הינה חברה פרטית העוסקת בייצור, ייבוא שיווק והפצה של מוצרי פלסטיקה וזכוכית שונים. לתובעת שני חשבונות בנק, האחד מתנהל בסניפו של הנתבע 1 (להלן: "בנק הפועלים") והשני מתנהל בסניפו של הנתבע 2 (להלן: "בנק מזרחי"), בראשון לציון (הנתבעים 1 ו-2 ייקראו יחד להלן: "הבנקים"). הנתבע 3, מר יעקב וקס, היה רואה החשבון של התובעת במועדים הרלוונטיים לתביעה. על פי הנטען בכתב התביעה, במהלך שנת 2008, בעקבות בדיקה שערכה התובעת, לאור מחסור בלתי מוסבר בכספים בחשבונותיה, גילתה התובעת כי שיקים שונים נמשכו, הופקדו ונפרעו מחשבונות הבנק שלה, ללא הרשאה ובניגוד לדין. בדיקות התובעת העלו כי הגב' שושנה אפרתי, מי שהיתה מנהלת החשבונות של החברה בזמנים הרלוונטיים, מעלה בכספי החברה ומשכה, באופן שיטתי ולאורך זמן, שיקים של התובעת לפקודתה או לפקודת צדדים שלישיים הקשורים עמה. הגב' אפרתי הקפידה למשוך שיקים בסכומים הנעים בין 1,800₪ ל- 3,000 ₪ וזאת כנגד יתרות חוב פיקטיביות שיצרה בספרי התובעת. השיקים המזויפים נשאו בחלקם הגדול חתימות מזויפות של מנכ"ל החברה ומורשה החתימה בה, מר מריו המרשלג. בחלקם האחר, השיקים לא נשאו חתימה כלל. שיקים שנמשכו לפקודת צדדים שלישיים, הוסבו לאחר מכן לטובת הגב' אפרתי, תוך שהיא חותמת חתימת היסב בשם הנפרעים. מבדיקה שערכה התובעת עלה כי פעילות המעילה של הגב' אפרתי החלה בשנת 2004 והיקפה עומד על סך של 2.7 מיליון שקלים (בערכים נומינליים). סך של 1,808,693 ₪ מתוך סכום זה מיוחס לשיקים מזויפים שנמשכו על ידי הגב' אפרתי מחשבון החברה בבנק הפועלים. סך של 923,397 ₪ מיוחס לשיקים שנמשכו על ידי הגב' אפרתי מחשבון החברה בבנק המזרחי.

 

התובעת טוענת כי הבנקים נהגו ברשלנות כאשר פרעו שיקים הנושאים חתימה מזויפת ואף כאלה שאינם נושאים חתימה כלל. בעשותם כן, נהגו הבנקים שלא כדין, תוך הפרה חמורה של חובת הזהירות המוטלת עליהם, חובת האמון, הנאמנות ושליחותם החוזית ועל פי כל דין. כתוצאה ממעשיהם ומחדליהם של הבנקים נגרמו לתובעת נזקים כספיים, אותם היא תובעת כעת.

 

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה את התביעה כנגד הבנקים ודחה את התביעה כנגד רואה חשבון, בקובעו כי שיק הוא הוראה של אדם המופנית אל תאגיד בנקאי, לשלם סכום כסף לצד שלישי. חתימה על גבי השטר היא תנאי להטלת חבות שטרית. בהעדר חתימה או במקרה בו זויפה, אין למסמך נפקות מבחינת הלקוח ועמדת המוצא היא שבנק אינו רשאי לחייב את חשבון לקוחו בגין שיקים שהלקוח לא משך. עם זאת נראה כי קיימות עילות המאפשרות לבנק לחייב את לקוחו על אף הזיוף במשיכה. עילה חוזית – בצד התחייבות הבנק לכבד שיקים אותנטיים של הלקוח, ניתן להכיר בהתחייבות הלקוח לנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת להקטין את הסיכון לבנק; עילה נזיקית – לצד חובת הבנק כלפי הלקוח קיימת חובת זהירות של הלקוח כלפי הבנק. הלקוח הסביר צריך לצפות כי אי נקיטת אמצעי זהירות סבירים מצדו יכול שתגרום נזק לבנק. במקרה כזה ניתן יהיה לחייבו בגין רשלנות.

 

עוד קבע בית המשפט כי בהתאם למבחן פיזור הנזק, ביחסי בנק-לקוח ובסיכונים הנובעים מזיוף שטרות, תמיד יהיה הבנק נושא הסיכון הטוב ביותר. בידיו מצויים הכלים והאמצעים המאפשרים בקרה יעילה על ענייני לקוחותיו. הוא מונע הנזק היעיל ביותר כיוון שיש באפשרותו, באמצעים פשוטים יחסית, לחשוף את הזיוף. יש להביא בחשבון כי הטלת הסיכון על הבנק הפורע תביא ליתר הקפדה מצדו. מנגד, הטלת הסיכון על אחרים תביא לכך שהבנק לא יבדוק כלל את החתימה קודם לפירעון השיק. הבנק הוא גם מפזר הנזק הטוב ביותר שכן הוא מסוגל להפנים את העלויות הנובעות מהסיכון ולגלגל אותן על כלל הלקוחות. במקרה הנדון בנקאי סביר, שעורך השוואה בין החתימות שעל גבי השיקים לבין דוגמת החתימה השמורה בבנק, יכול וצריך היה להבחין בשוני שבין החתימות ולהורות על סירובם. השיקים שלא נחתמו היו צריכים להיות מסורבים אף הם. אלא שהתברר כי החתימה על השיקים לא נבדקה כלל, למצער לא בהשוואה לדוגמת החתימה, מטעמי יעילות העבודה בבנק.

 

בית המשפט ציין כי צפיית הלקוח הסביר היא כי הבנק יבדוק טרם חיוב חשבונו כי הוראת החיוב שנמסרה לבנק אכן הוראתו היא. זוהי חובתו החוזית של הבנק כלפי לקוחותיו. מעמדו המיוחד של הבנק והאמון שרוחש לו הציבור מחייבים הקפדה על קיום חובה זו. בקביעת נוהל הפוטר את הבנק מבדיקה ביחס לשיקים מסוג מסוים הפר הבנק את חובתו החוזית כמו גם את חובת האמון. הבנק, משיקולי יעילות וכדאיות, נטל על עצמו באופן מודע ומכוון את הסיכון הכרוך באי-ביצוע השוואת חתימות לגבי שיקים שסכומם נמוך מ-6,000 ₪. על הבנק מוטלת החובה לוודא כי אכן השיק הנפרע הוא אותנטי וכי החתימה על גבי השיק אכן חתימת הלקוח היא. מדיניות זו של הבנק, המאפשרת פירעון שיקים ללא בדיקה שהחתימות על גבי השיקים הן אכן חתימותיו של הלקוח, אינה אלה הפרה של ההסכם עם התובעת ורשלנות חמורה מצדו. נטילת "סיכון מחושב" ע"י המערכת הבנקאית יכולה להיות לגיטימית רק כאשר בהתממשות הסיכון הבנק יקבל על עצמו את מלוא האחריות לנזק.

 

הנתבע 2 נוהג גם הוא להבחין בין סוגי שיקים ע"פ סכומם. ככלל, הוא אינו נוהג לערוך בדיקה להשוואת חתימה בשיקים שסכומם נמוך מ-3,000 ₪. בעניינה של התובעת, ככל שנערכה הבדיקה היא לא כללה השוואה פיזית של החתימה על גבי השיק אל מול דוגמת החתימה שנמסרה לבנק, אלא נערכה למיטב זכרונו של פקיד הבנק. בדיקה על סמך זכרונו של פקיד הבנק, שנחשף לכמות גדולה של שיקים מלקוחות שונים, אינה מספקת. במבחן התוצאה פרע הבנק שיקים הנושאים חתימה מזויפת, השונה מדוגמת החתימה השמורה בבנק ולרבות שיקים שלא נחתמו כלל. דבר הזיוף יכול היה להתגלות אילו נערכה השוואה כראוי בין החתימות. השוואה שכזו לא נערכה, ועל כן לא נותר אלא לקבוע כי הבנק התרשל כלפי התובעת.

 


© כל הזכויות שמורות