שתיקת הבנק במשך 12 שנה וקבלת 148 תשלומים ללא הבעת מחאה אינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב.

06.12.2012   |

ה"פ 25449-12-11 דוד ואח' נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ , בבית משפט המחוזי בתל אביב, בפני כבוד השופטת שבח יהודית, ניתן ביום 20 נובמבר 2012.

 

מהות הפשרה היא שהבנק לא עומד על התנאים המקוריים שבהסכם ההלוואה המקורי ועל גובה החוב העדכני, וכי בין הצדדים נכרת הסכם חדש לפיו יראה החוב כמסולק באם התובעים יעמדו בתנאים החדשים שנקבעו בהסכמה.

 

המבקשים הינם בעלי דירה בבני ברק שלצורך רכישתה נטלו משכנתא מהבנק המשיב (להלן – הבנק). המבקשים פיגרו בתשלומי ההחזר ומשכך פתח המשיב בשנת 1992 בהליך מימוש משכנתא בהוצל"פ, תוך פינוי התובעים מן הדירה. בשנת 1995 הגישו המבקשים תביעה בה עתרו לביטול אותם הסעיפים שבהסכם עם הבנק השוללים מהם זכויות של דיירים מוגנים או זכות לדיור חלוף. 

 

ביום 10.3.97 אישר בית משפט הסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים ונתן לו תוקף של פסק דין, לפיו הוסכם בין הצדדים כי יינתן צו לפינוי התובעים מדירתם. החוב המגיע מהתובעים לבנק יועמד על סך 300,000 ₪ בלבד במקום החוב נכון להיום של 420,000 ₪, והסכום המופחת ישולם כלהלן: 80,000 ₪ תוך 45 יום מהיום היתרה בסך 220,000 ₪ בתשלומים חודשיים של 1,500 ₪ לחודש צמודים למדד ונושאי ריבית בשיעור של 5.2 אחוז לשנה ישולמו בכל ראשון לחודש החל ביום 1.5.97 במשרדי הבנק... אי תשלום 4 שיעורים חודשיים, יזכה את הבנק במימוש הדירה ויחזיר את החוב לסכום המקורי, לאחר סילוק החוב על פי ההסדר תוסר המשכנתא.

 

המבקשים טענו כי לאחר 148 תשלומים חודשיים שבוצעו על ידם בהתאם לקבוע בפסק הדין, סיימו לשלם את מלוא החוב לפי ההסדר, כבר בחודש ספטמבר 2009, ועל כן היה על הבנק להסיר את המשכנתא מהנכס ולסגור את תיק ההוצאה לפועל. חרף זאת, בשנת 2009, לאחר 12 שנים של תשלומים חודשים, עורר הבנק מחלוקת בעניין התשלום לפי פסק הדין, כאשר עד למועד זה לא טען נגד אופן תשלום החוב על ידי המבקשים, זאת גם כאשר בכל התקופה עמדו המבקשים בקשר עם ב"כ הבנק והתעדכנו אצלו בדבר שיעור התשלומים החודשיים אותם עליהם לשלם מדי חודש. ביום 28.2.06, אף דיווח עו"ד עודד לב ללשכת ההוצאה לפועל כי המבקשים משלמים את התשלומים החודשיים בהתאם להסדר.

 

הבנק טען מנגד כי הסכים לבוא לקראת המבקשים בעניין יתרת החוב ולהקטינה, אך בה בעת נותרו שאר תנאי ההלוואה בתוקפם. החוב לא הפך מחוב שנובע ממשכנתא לחוב מכוח פס"ד, ועדיין חוייבו המבקשים לפרוע את יתרת החוב לפי לוח שפיצר, שכן הסכם ההלוואה המקורי נותר בתוקפו, וכפי שידוע לכולם, רק כך נפרעת משכנתא בריבית קבועה הצמודה למדד. עוד טען הבנק כי אין להסיק דבר משתיקת הבנק במשך 12.5 שנים שכן במהלך השנים הללו המבקשים, לא רק שלא היו בפיגור אלא היו ביתרת זכות, ומשכך לא הייתה לבנק כל סיבה להלין על המבקשים.

 

בית המשפט קיבל את תביעת המבקשים בקובעו כי השאלה הטעונה הכרעה נוגעת לפרשנות הסכם הפשרה שנכרת בין בעלי הדין, ומכאן שנקודת המוצא הראשונית צריכה להיות סעיף 25 לחוק החוזים (חלק כללי) לפיו חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, ואינו מצריך פרשנויות, מה גם שנוסח ההסכם הוכתב לבית המשפט דווקא ע"י נציג הבנק ולא ע"י נציג התובעים, נתון המחזק את הנוסח המילולי באדן נוסף.

 

עוד קבע בית המשפט כי מלשון ההסכם ברור לכל הקורא אותו, כי מהות הפשרה היא שהבנק לא עומד על התנאים המקוריים שבהסכם ההלוואה המקורי ועל גובה החוב העדכני, וכי בין הצדדים נכרת הסכם חדש לפיו יראה החוב כמסולק באם התובעים יעמדו בתנאים החדשים שנקבעו בהסכמה. הלכה היא כי הסכם מאוחר בא במקום ההסכמים שקדמו לו ו"בולע" את אותם התנאים המקוריים ששונו בהסכם המאוחר, בכפוף לכך שההסכם המאוחר מבטל את קודמו במילים מפורשות או שניתן להבין זאת מכללא. אין הדבר כך כאשר ההסכם המאוחר רק משנה תנאי מסויים או פריט מסויים בהסכם הקודם שאו אז אינו מעקר אותו אלא מותיר בו רוח חיים באשר ליתר הסעיפים. מנוסח ההסכם נושא ענייננו עולה כי בעלי הדין ערכו ביניהם הסכם חדש המכיל תנאים חדשים, וכי אין בהסכם זה כל חסר המצריך השלמה, ומשכך גם לא עולה הצורך להשלים פרט חסר כלשהו מתוך הסכם הלוואה המקורי שנערך בעבר בין בעלי הדין.

 

בית המשפט הדגיש כי שתיקת הבנק במשך 12 שנה וקבלת 148 תשלומים בני 1500 ש"ח נושאי ריבית 5.2% והפרשי הצמדה (הגם שבחישוב גס שנערך ע"י המבקשים עצמם) ללא הבעת מחאה או אמירה המבטאת עמדה לפיה אופן התשלום אמור להיות שונה, מחזקת את עמדת המבקשים, ואינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב.


© כל הזכויות שמורות