נדחתה תביעת הבנק מחמת ההתיישנות מאחר והוגשה בחלוף למעלה משבע שנים.

01.11.2012   |

ת"א 2386/08 בנק דיסקונט למשכנתאות בע " מ נ ' מלכה לביא , בבית משפט המחוזי בתל אביב, בפני כבוד השופט מאיר יפרח, ניתן ביום 19 בספטמבר 2012.

 

עסקינן בחוזי הלוואה אשר הצדדים להם קבעו מועד לקיום חיובי הלווה , דהיינו, לפירעון ההלוואות . משהגיע מועד זה והחיוב לא קוים , נולדה עילת התביעה ומאותו יום ואילך מתחילה להימנות תקופת ההתיישנות .

 

הבנק התובע הגישה תביעה כנגד הנתבעת ובה עתר לחייבה בתשלום ע"ס 2,500,100 ₪ בגין ערבותה להלווות שניתנו לשתי החברות, א. לביא וחברת אברהם לביא. ההלוואות הועמדו לכל אחת מן החברות במסגרת חשבונות הלוואה עסקית שניהלו בבנק.

 

הנתבעת טענה כי התביעה התיישנה שכן המועד החוזי המוסכם לגמר פירעונה של כל אחת מ-15 ההלוואות ועד ליום הגשת התביעה חלפה תקופה העולה על שבע שנים. לחילופין טענה הנתבעת כי יש לדחות את התביעה על הסף מחמת שיהוי בהגשתה.

 

הבנק מנגד טען כי קיימת הודאה בקיומו של חוב, אשר מאפסת את מרוץ ההתיישנות, כמצוות סעיף 9 לחוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958. הודאה זו נלמדת מהתכתבויות בין הבנק לבין בעלה המנוח של הנתבעת והחברות  א. לביא ואברהם לביא. עוד טען הבנק כי חוזי ההלוואה כוללים תניה שלפה כל איחור בשימוש הבנק בזכויותיו או אי נקיטה באמצעים משפטיים, לא ייחשבו כוויתור והבנק יהא רשאי להשתמש בכל זכויותיו בכל עת שימצא לנכון, חרף ויתורים קודמים.

 

בית המשפט הורה על דחיית התביעה בקובעו כי החוב נושא חוזי ההלוואה התגבש , לכל המאוחר , במועד שבו היו הלווות אמורות לסיים את פירעונן. עסקינן בחוזי הלוואה אשר הצדדים להם קבעו מועד לקיום חיובי הלווה , דהיינו, לפירעון ההלוואות . משהגיע מועד זה והחיוב לא קוים , נולדה עילת התביעה ומאותו יום ואילך מתחילה להימנות תקופת ההתיישנות . מרוץ ההתיישנות לגבי כל אחת מן ההלוואות החל בהגיע המועד החוזי המוסכם לפירעון אחרון תשלומיהן . באותו מועד היו נתונים בידי הבנק הן הזכות המושגית לתבוע את הלווה וערביו בשל אי פירעון ההלוואה והן כוח התביעה הקונקרטי .

 

בית המשפט ציין כי כוח התביעה הקונקרטי להבדיל מזה המושגי , מצביע על בשלותה המלאה של זכות התביעה הנתונה לתובע לפנות לבית המשפט בתביעה משפטית ולזכות בסעד . מועד זה נולדת התביעה לצורך מרוץ ההתיישנות . במקרה זה , מרוץ ההתיישנות החל במועד שבו היה על הלווה לסיים את תשלומיו ולפרוע את מלוא ההלוואה . עילות התביעה התיישנו אפוא לכל המאוחר שבע שנים לאחר מכן.

 

 © כל הזכויות שמורות