נקבע כי הסכם פרי-פאסו בין שלושת הבנקים לא חל על אשראי שנתן אחד מהם בהתבסס על בטוחות חיצוניות.

25.10.2012   |

עא 1974/11 בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ , בבית משפט העליון, בפני כבוד השופטים מ' נאור, נ' סולברג, ד' ברק ארז, ניתן ביום 17 באוקטובר 2012.


אי חשיפת טיבה האמיתי של עסקת אפרידר, ובהותרת המצג לפיו אפרידר מזרימה כספים מקופתה שלה על כנו, נשללה יכולתם של הבנק הבינלאומי ובנק איגוד להחליט, האם הגיעה העת להגשת בקשת כינוס באופן שעתיד היה לגבש את ה"מועד הקובע" בהסכם הפרי פאסו. 


במקר דנא חברת רמט בע"מ קיבלה אשראי באופן שוטף משלושה בנקים על-פי הסכם פרי-פאסו, שהיינו הסכם המקנה להם מעמד שווה להיפרע מנכסי החברה כבעלי בטחונות מסוג של שעבוד צף ושעבוד קבוע במקרה שבו החברה תהפוך לחדלת פירעון. בשלב מסוים הזרים אחד מן הבנקים אשראי נוסף לחברה, כחלק מעסקה לרכישת שליטה בחברה הלווה על ידי חברה אחרת, חברת אפרידר, שאף היא לקוחה שלו, ובערבותה של האחרונה. האשראי הוזרם, אך העסקה לא הושלמה, בשל התנגדותם של הבנקים האחרים, שהסכמתם לעסקה נדרשה בתוקף מעמדם כבעלי שעבודים. כעת, משהגיעה החברה הלווה לחדלות פרעון, בית המשפט נדרש לשאלה האם אשראי נוסף זה הוא בגדר החובות שלפי הסכם הפרי-פאסו מובטחים בדרגת עדיפות שווה עם שאר החובות לבנקים, או שזהו חוב בדרגה נמוכה יותר.

 

בית המשפט קיבל את הערעור בקובעו כי עסקת אפרידר היתה פסולה בנסיבות העניין, המסמכים שהוצגו מבססים במידה מספקת את הקשר בין עסקת אפרידר לבין האשראי הנוסף שהוזרם לחברה, ומכאן שאין להכלילו במסגרת האשראים שהסכם הפרי-פאסו עוסק בהם. בנסיבות העניין, בנק לאומי, שהיה בסודה של עסקת אפרידר, חב חובת גילוי לבנקים האחרים באשר למקור האשראי הנוסף שהוזרם לחברה. חובה זו הופרה על ידו, ואין ליתן לו ליהנות מפירות ההפרה.

 

עוד קבע בית המשפט כי האשראי שניתן לחברת רמט בקשר ישיר עם עסקת אפרידר, ולא במנותק ממנה, וזאת ניתן ללמוד מסדר התרחשותם של האירועים, מהם עולה כי התחייבויותיה של חברת אפרידר ניתנו בעת שהסכם הרכישה היה הסכם שהצדדים ביקשו לממשו, ואף קיימו פגישות עם הבנקים בעניינו, כדי שיאשרוהו. סדר דברים זה מלמד בבירור על כך שהאשראי ניתן בקשר עם עסקת אפרידר. העובדה שבדיעבד העסקה לא אושרה אינה שוללת מן האשראי את אופיו, כאשר זה נבחן לפי מועד נתינתו, ולא ב"חכמה שלאחר מעשה".

 

בית המשפט הדגיש כי האשראי ניתן לפני שהתברר כי העסקה לא תושלם בשל התנגדות הבנקים וכי הסכם אפרידר עצמו צפה במפורש את האפשרות שהתשלום של אפרידר תמורת השליטה יעשה במתכונת של "מתן בטחונות" ולאו דווקא כהלוואת בעלים. ברם, לא כך הוצגו פני הדברים לבנק אגוד ולבנק הבינלאומי. עיון בתצהיר שצרף בנק אגוד לתמיכת תגובתו, מגלה תמונה אחרת לחלוטין שהוצגה לבנקים האחרים, תמונה הצבועה כל כולה בצבעים "ורודים" המתארים כי חברת אפרידר רוכשת את רמט ובתמורה מזרימה מיליוני שקלים מקופתה שלה.

 

בית המשפט ציין כי אי חשיפת טיבה האמיתי של עסקת אפרידר, ובהותרת המצג לפיו אפרידר מזרימה כספים מקופתה שלה על כנו, נשללה יכולתם של הבנק הבינלאומי ובנק איגוד להחליט, האם הגיעה העת להגשת בקשת כינוס באופן שעתיד היה לגבש את ה"מועד הקובע" בהסכם הפרי פאסו. אי גילוי המידע על ידי בנק לאומי היטיב עימו, שהרי הגדלת יחס הנשייה במסגרת הסכם הפרי פאסו, לצד קבלת ערבות חיצונית, קנתה לו יתרון משמעותי בכל הקשור להבטחת האשראים שהעמיד לחברת רמט. יתרון זה קנה בנק לאומי בדרך לא דרך, תוך שהוא נמנע מגילוי טיבה האמיתי של עסקת אפרידר, אף שהיה ברור ונהיר לו כי חברת אפרידר אינה מזרימה כספים מקופתה שלה לשם מימון רכישת מניות השליטה של רמט. אשר על כן, ומשלא העמיד את שותפיו להסכם הפרי פאסו על טיבה האמיתי של הגדלת האשראי שהעמיד לטובת רמט, מנוע בנק לאומי מלטעון כי הגדלת האשראי חוסה תחת הסכם הפרי פאסו, באופן המגדיל את חלקו היחסי בנשייה.

 


© כל הזכויות שמורות