בית המשפט העליון הורה לבנק הבינלאומי לנסח מחדש חלק מהוראות המקפחות בחוזה הלוואה אחיד.

18.10.2012   |
עא 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקים בנק ישראל , בבית משפט העליון, בפני כבוד השופטים מ' נאור, ע' ארבל, י' עמית, ניתן ביום 19 בספטמבר 2012.


במקרה דנא נדון ערעור על פסק הדין של בית הדין לחוזים אחידים, במסגרתו נקבעו שינויים בתנאים מקפחים בחוזה ההלוואה הסטנדרטי, המשמש את הבנק בעת העמדת הלוואות מובטחות באמצעות בטוחה או משכנתא ללקוחותיו.

 

במקרה דנא נדון ערעור על פסק הדין של בית הדין לחוזים אחידים, במסגרתו נקבעו שינויים בתנאים מקפחים בחוזה ההלוואה הסטנדרטי, המשמש את הבנק הבינלאומי הראשון, בעת העמדת הלוואות מובטחות באמצעות בטוחה או משכנתא ללקוחותיו, שהינו חוזה אחיד, בהתאם לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982. מאז הגשת הערעור ואף במהלך שמיעתו הגיעו הצדדים להסכמות נוספות, כך שנותרו להכרעה בסופו של דבר מחלוקות בארבע סוגיות בלבד.

 

בעניין ויתור על הזכות לסידור חלוף לבני משפחה בית המשפט העליון ביטל  את פסק דינו של בית הדין אשר קבע כי האפשרות לוותר על הזכות לסידור חלוף עבור בני משפחתו של הלווה היא תנאי מקפח, בקובעו כי בית המשפט כי הגישה בפסיקה ביחס לוויתור על זכות זו היא גישה מצמצמת, הרואה בוויתור כאמור את החריג לכלל, בו ישתמשו "ביד קמוצה, בזהירות ובדקדקנות". נוכח הוראת המעבר שנקבעה בתיקון 29 ונוכח גישתה המצמצמת של הפסיקה בסוגייה, אין בתוצאת ביטול פסק הדין בנקודה זו כדי לקפח את לקוחות הבנק, ואין מקום לקבוע כחלק מההנמקה קביעת רוחב כמבוקש על ידי הבנק.

 

בעניין שיקול דעתו של הבנק בקביעת תנאי המשכנתא, פסק בית המשפט כי המחלוקת בין הצדדים בסוגייה זו עניינה מידת החירות שיש לבנק בעיצוב שטר המשכנתא והתנאים הנלווים לו, כאשר שטר זה נרשם במועד מאוחר למועד חתימת החוזה. הצדדים הגיעו לנוסח שרובו מוסכם בעניין זה, ולפיכך די בנוסח העדכני המוצע על ידי הבנק בסיכומי ההשלמה מטעמו כדי להבטיח שלא יתווספו לחוזה ההלוואה חיובים נוספים דרך שטר המשכנתא. נקבע כי שטר המשכנתא לא יגרע מזכויות הלווה לפי החוזה, וכי במקרה של סתירה בין הוראות החוזה להוראות שטר המשכנתא יחולו הוראות החוזה.

 

בעניין השאלה למי נתונה העדיפות בקביעה לאיזו מן ההלוואות שנטל לווה, ייזקף תשלום אשר הוא משלם, וזאת, בפרט במצב בו הלווה איננו משלם את תשלומיו כסדרם, בית המשפט הסכים עם קביעת בית הדין אשר הורה על ניסוחו של הסעיף בחוזה ההלוואה מחדש באופן שיעניק לחייב את העדיפות בבחירה לאיזה מחובותיו ייזקף תשלום אותו הוא משלם. רק אם לא קבע החייב בעת התשלום לאיזה מחובותיו או לאיזה חלק מהם ייזקף התשלום, רשאי הבנק לקבוע זאת על פי שיקול דעתו.

 

בעניין הסעיפים לחוזה ההלוואה, המגדירים את חבותם של הערבים להלוואה, וקובעים התנאות רבות על חוק הערבות, בית הדין קבע כי מותר לבנק, משיקוליו המסחריים והעסקיים, להתנות מתן של הלוואות בכך שיהיו מספר חיובים עצמאיים שיבטיחו את החזרתן, אולם אסור לו ליצור מצג שווא כלפי ערבים לפיהם חיובם הוא כביכול חיוב משני. בית הדין ראה בכך הטעיה, המקפחת את לקוחות הבנק, וקבע כי במצב שנוצר, מי שמכונים בחוזה "ערבים" אינם יכולים לחסות תחת הגדרה זו, ויש להגדירם כבעלי חיוב עצמאי. משכך, הורה בית הדין כי ביחס לגבי חוזים שנכרתו לפני מתן פסק הדין, אין מנוס מביטול ההתנאות האמורות על חוק הערבות. ביחס ללווים עתידיים, הותיר בית הדין בפני הבנק שתי אפשרויות: האחת, לבטל את ההתנאות על חוק הערבות. השנייה, להגדיר את הערבים בכינוי אחר, כגון "מתחייב נוסף" או "משפה". אם יבחר הבנק באפשרות השנייה, קבע בית הדין כי עליו להוסיף הוראה המבהירה כי התחייבותו של "המתחייב הנוסף" או "המשפה" היא חבות עצמאית.

 

בית המשפט העליון הסכים עם קביעת בית הדין, ואולם קבע כי במקרה דנא יש לנקוט בגישה משולבת. מחד, יש להשתמש בכינוי השגור והמוכר "ערב". מאידך, על הבנק להבהיר את תוכן ההתחייבות באופן ברור, לרבות הוספת ההוראה המבהירה עליה הורה בית הדין: "מובהר בזאת כי חבותם של הערבים על פי כתב התחייבות זה רחבה יותר מהיקף החבות הרגילה של ערב על פי חוק הערבות, התשכ"ז-1967", ויש להדגיש אותה בחוזה ההלוואה. מילים מודגשות אלה יסבו, ביתר הצלחה, את תשומת לב הערבים לטיב התחייבותם, ובכך יקטן החשש להטעיה שעמד בבסיס פסק דינו של בית הדין.

 


© כל הזכויות שמורות