נדחתה תביעה כנגד בנק מזרחי מאחר והמבקשת לא הוכיחה התנהלות חריגה או בלתי סבירה מצד הבנק.

27.09.2012   |
רע"א 4827-12 גילה חיות נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, בבית משפט העליון, בפני כבוד השופט צ' זילברטל, ניתן ביום 30 באוגוסט 2012.

 

למבקשת לא הייתה תוכנית עסקית ברורה ולא הוכח על ידה שניתן היה לקבל אשראי בתנאים טובים יותר על יסוד הנתונים שהיו קיימים בזמן אמת.

המבקשת, אדריכלית במקצועה, התקשרה בעסקת קומבינציה עם בעלי קרקע לבניית בניין. לצורך מימון ביניים פנתה המבקשת לבנק המשיב וניתן לה המימון הנדרש. כספים אלו לא הספיקו למבקשת והיא נקלעה לפיגורים בהחזרי ההלוואות. המבקשת הגישה תביעה לבית המשפט השלום בטענה כי הבנק הפר את חובות האמון והזהירות כלפיה בכך שלא העמיד לה אשראי מספק לצרכיה, חייב אותה בריביות מופרזות בהתחשב במצבת הביטחונות שהעמידה, הביא לכך שיוטלו על המבקשת קנסות שונים וריביות חריגה. תביעתה נדחתה על ידי בית המשפט השלום וכך גם ערעור שהוגש על ידה לבית המשפט המחוזי. מכאן בקשת רשות הערעור.

 

בית המשפט העליון דחה את הבקשה למתן רשות ערעור בקובעו כי כל תאגיד בנקאי חב חובת אמון כללית כלפי לקוחותיו. פירושו, כי על הבנק למלא את תפקידו אך למטרה אשר לשמה נמסר לו הכוח, ללא שיקולים זרים ותוך שמירה על האינטרס של הלקוח. עליו לראות את האינטרס של הלקוח כאינטרס המכריע ולהעדיפו על כל אינטרס אחר, אף על פני האינטרס האישי שלו עצמו. ישנם תחומים בהם לא ניתן להחיל על הבנקים את חובת האמון במלוא היקפה, כיוון שזו עלולה להביא לשיתוק פעילותם, בהיעדר יכולת לגבות רווח מן הלקוח. זאת ועוד, חובת האמון שחב הבנק ללקוחו אינה משחררת את הלקוח מן החובה לדאוג לענייניו, בהתאם לניסיונו וכישוריו. לבנק אין חובה להעניק אשראי או לחדשו, כל עוד אינו מפר הסכמים שנערכו בינו לבין הלקוח. לבנק יש שיקול דעת עסקי לגיטימי, המתבסס על נסיבות העניין, אם להעניק אשראי אם לאו ובאיזה היקף. עם זאת, הבנק כפוף לסטנדרד התנהגות מקובל במגזר הבנקאי.

 

בית המשפט ציין כי במקרה דנא אין מקום לקבוע מסמרות בסוגיה עקרונית זו של היקף חובת האמון הבנקאית במתן אשראי, מאחר ובית המשפט השלום קבע כי כלל לא הוכח, במישור העובדתי, שהמשיב נהג באופן חריג, וסטה מן הדרך הבנקאית המקובלת, גם למקרה שחובת האמון כלפי המבקשת תיקבע כחובה רחבה החלה אף על פעולות מתן האשראים. משנקבע כממצא עובדתי שלמבקשת לא הייתה תוכנית עסקית ברורה ושלא הוכח על ידה שניתן היה לקבל אשראי בתנאים טובים יותר על יסוד הנתונים שהיו קיימים בזמן אמת, נשמטת הקרקע מתחת לתביעה, גם בהנחה שיש מקום להרחיב את חובות האמון שבנק חב כלפי לקוח המקבל ממנו אשראי וגם בהנחה שחובה עליו לתת לו, בכל מקרה בו מתבקש אשראי, "יעוץ כלכלי מיטבי".


© כל הזכויות שמורות