נקבע כי הימנעות הבנק מלגלות ללקוח כי קיימת אפשרות "הנחה" בגביית עמלת השורה אינה נחשבת כ"הטעייה".

19.07.2012   |

רע"א 4619-08 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' מעונות עזרת ישראל-בני ברק, בבית משפט העליון, בפני כבוד השופט א' ריבלין, כב' השופטת ע' ארבל, כב' השופטת ח' מלצר, ניתן ביום 21 ביוני 2012.

העובדה שהבנק נוקט במנגנון אחר לרישום פעולת הפקדת השיקים שאינם דחויים אינה מוכיחה כי אופן רישום השיקים הדחויים הוא מטעה.

 

במקרה דנא נדונה בר"ע על החלטתו של בית המשפט המחוזי שאישר את תביעת המשיבה, מעונות, כייצוגית על בסיס עילת ההטעיה של תאגיד בנקאי, על-פי סעיף 3 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח). מעונות טענה כי הבנק נוהג לרשום פעולה נפרדת בגין הפקדה של כל שיק דחוי של לקוח עסקי וכתוצאה מכך, הוא גובה עמלת שורה, בגין כל הפקדת שיק דחוי. בעוד שלגבי השיקים הרגילים שהופקדו ביום עסקים מסוים נגבית עמלת רישום בפעולה אחת. כן נמצא כי המבנק מאפשר ללקוחותיו לרשום את כל השיקים הדחויים שנפרעו ביום מסוים בשורת חשבון אחת, אך זאת רק אם הם ביקשו במפורש שיעשה כך. לטענת המעונות, לבנק קיימת חובה לגלות לכל לקוחותיו על קיומה של אפשרות זו. בהיעדר ידיעת פרט זה, טענה המעונות כי סברה שהיא משלמת את סכום העמלות המינימאלי, ולכן באה לידי טעות. מעונות ציפתה לטענתה כי יודיע לה הבנק על כל דרך שבה תוכל לשלם פחות עמלות, וציפייה זו הופרה כאשר הבנק החליט לרשום הפקדות של שיקים דחויים בשורה נפרדת, אף שניתן לרושמם באותה שורה.

 

בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע כי אין אפשרות סבירה שמעשיו של הבנק יחשבו כ"הטעייה" על-פי הוראות סעיף 3 לחוק הבנקאות, ועל כן לא ניתן לאשר את התובענה כייצוגית.

סעיף 3 אוסר על תאגיד בנקאי לעשות דבר העלול להטעות לקוח. לקוח בא לידי טעות בעניין הנוגע למתן שירות לו, כאשר קיים פער בין השירות אותו הוא סבור שיקבל לבין השירות שהוא מקבל בפועל. הטעיית לקוח יכולה להיעשות במחדל, כאשר אי הגילוי של פרט מסוים הוא זה שמביא את הלקוח לסבור כי יקבל שירות השונה מזה שהוא מקבל בפועל. אשר על כן, כדי לקבוע כי מחדלו של בנק גרם ל"דבר העלול להטעות לקוח", יש לברר מהו השירות לו ציפה הלקוח על פי המצג שהציג לו הבנק כשנמנע מלגלות לו את אותם פרטים השנויים במחלוקת.

 

במקרה דנא הבהיר הבנק בלוח העמלות שלו כי הוא גובה שתי עמלות בתמורה לניהול החשבון – עמלת "דמי ניהול קבועים" הנגבית בסכום קבוע באופן חודשי, ועמלת "רישום פעולה בחשבון". כן צוין במפורש לגבי עמלת רישום הפעולה כי "עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות על השירותים השונים המתבצעים באמצעות רישומם בחשבון". לפיכך, השירות לו ציפה כל לקוח הוא כי יתאפשר לו לנהל את חשבונו בבנק בתמורה לסכום חודשי קבוע ולעמלה נוספת בגין כל פעולה שתירשם בחשבון.

 

בית המשפט ציין כי במקרה דנן, הבנק הודיע ללקוחות כי הוא גובה עמלת רישום פעולות, ובהתאם לכללי בנק ישראל הוא אף שלח עדכון תקופתי לכל לקוחותיו המפרט את העמלות שנגבו מהם. אמנם הבנק לא גילה למשיבה שלקוח שינהל עימו משא ומתן עשוי לזכות ב"הנחה" בגביית העמלה על ידי רישום משותף של פעולות ההפקדה. אולם אי גילוי עובדה זו אין בו די, בהיעדר חובה על הבנק ליזום פניה אל הלקוח בנושא. נוסף על כך, העובדה שהבנק נוקט במנגנון אחר לרישום פעולת הפקדת השיקים שאינם דחויים אינה מוכיחה כי אופן רישום השיקים הדחויים הוא מטעה.

 

עוד ציין בית המשפט כי בהנחה וההפקדה של כל שיק היא "פעולה" נפרדת הרי שהבנק היה רשאי לרשום גם הפקדה של שיקים שאינם דחויים בשורות נפרדות. נכונות הבנק להעניק "הנחה" בשיעור עמלת רישום הפעולה בגין הפקדת שיקים שאינם דחויים אינה מחייבת אותו להעניק "הנחה" בשיעור דומה גם על פעולות הפקדה נפרדות של שיקים דחויים. מכאן שהמשיבה לא הוכיחה כי הבנק הציג לה מצג שקרי או מטעה, ועל כן לא הוכיחה כי הבנק עבר על הוראות סעיף 3 לחוק הבנקאות.

 

 


© כל הזכויות שמורות