האם נושא הבנק הישראלי באחריות לאובדן שיק בנקאי המשוך על חשבון זר?

20.06.2012   |

ת"א 19563-04-10, אייל בדיחי יהלומים בע"מ ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ , בבית משפט המחוזי מרכז, בפני כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופף , ניתן ביום 10 ביוני 2012.

 

היה ויחסי הבנק והקורספונדנט הינם יחסי שולח ושלוחו, נושא הבנק השולח, מכוח דיני הנזיקין, בחבות שתנבע ממעשה או מחדל שיבוצעו על ידי השלוח הקורספונדנט, וזאת גם אם לבנק עצמו, השולח  אין חלק או אשם באותו המעשה או המחדל.


 

במקרה דנא נדונה תביעה כספית שעניינה אובדן שיק בנקאי המשוך על חשבון אישי של סוחר יהלומים מדובאי.

 

יהלומן ישראלי מכר יהלומים לסוחר מדובאי. להבטחת תשלום התמורה קיבל היהלומן הישראלי שיק אישי של הסוחר מדובאי המשוך על בנק אנגלי. משלא שולמה התמורה בדרכים אחרות, פנה היהלומן הישראלי לבנק ישראלי, והפקיד בידיו את השיק האישי כשלוח לגוביינא. מנהל סניף הבנק הישראלי הבטיח ליהלומן הישראלי כי אם השיק האישי יוחזר הוא יושב לידי הלקוח. הבנק הישראלי שלח את השיק האישי, באמצעות בנק קורספונדנט ( Correspondent Bank ) לבנק האנגלי. השיק אבד בהעברה בין הבנק הקורספונדנט לבין הבנק האנגלי. בעקבות אובדן זה חל עיכוב בהצגת השיק לגביה לבנק האנגלי, ומשהוצג העתק של השיק, ולא כובד, לא ניתן היה להשיב את השטר המקורי לידי היהלומן הישראלי. היהלומן הישראלי תבע את הבנק הישראלי בגין הרשלנות בהצגת השיק האישי לגביה בבנק האנגלי ובשל אובדנו של השטר המקורי.

 

בית המשפט קבע כי השימוש בבנק קורספונדנט על מנת להציג שיק שלא ניתן לגבות באמצעות היא פעולה מתבקשת וסבירה. מהראיות עולה, כי התנהלות הבנק הקורספונדנט ביחס לשיק האישי הייתה התנהלות רשלנית, וזאת הן לעניין הצגת השיק לגביה פעלה שלא נעשתה, או, למצער, לא נשמרו ראיות המוכיחות את ביצועה והן לעניין שמירת השיק שאבד. כאשר קיימים יחסי שליחות, חלה על הבנק אחריות שילוחית למעשיו או למחדליו של הקורספונדנט, גם אם לא נפלה במעשיו שלו כל התרשלות שהיא.

 

היה ויחסי הבנק והקורספונדנט הינם יחסי שולח ושלוחו, נושא הבנק השולח, מכוח דיני הנזיקין, בחבות שתנבע ממעשה או מחדל שיבוצעו על ידי השלוח הקורספונדנט, וזאת גם אם לבנק עצמו, השולח אין חלק או אשם באותו המעשה או המחדל.

 

בית המשפט ציין כי התוצאה שהתקבלה, לפיה נושא בנק המזרחי באחריות לרשלנות הבנק הקורספונדנט בביצוע השליחות ובשמירת השיק האישי מתחייבת לא רק מהוראות הדין, כפי שפורשו בעניין בנק לאומי, אלא גם משיקולי מדיניות. הבנק הקורספונדנט במקרה דנא, כמו גם במקרים רבים אחרים, הוא בנק זר. במצב דברים זה יתקשה הלקוח להגיש תביעה כנגד הקורספונדנט, ואף ספק אם ראוי להטיל עליו נטל שכזה. ככל שראוי לקשור את הקורספונדנט להליך, מוטב כי הדבר יעשה באמצעות הצד הישיר לקשר עימו, בנק המזרחי, וזאת באמצעות הודעת צד ג' דבר שלא נעשה במקרה דנן.

 

בית המשפט פסק כי בנק המזרחי נושא על פי הדין הישראלי באחריות למחדלי הבנק הקורספונדנט, אשר התרשל בשמירה על השיק האישי ובמילוי שליחותו למסור את השיק לבנק הנמשך ולמצער, התרשל בשמירת התיעוד בדבר ביצוע פעולת המסירה. בנק המזרחי הפר את התחייבותו הכתובה להשיב את השיק האישי המקורי ליהלומן בדיחי, במידה והשיק האישי לא יכובד. הפרת התחייבות זו מטילה על הבנק אחריות במצטבר לאחריות המוטלת על בנק המזרחי בגין אחריותו לרשלנות הבנק הקורספונדנט.

 


© כל הזכויות שמורות