כונס הנכסים הפר את חובתו להעביר כספי כינוס

02.02.2012   |
עש"א 509/08 איימן אבו רייא נ' דוד אטיאס ואח', בבית המשפט מחוזי חיפה, בפני כב' השופטת תמר שרון נתנאל, ניתן ביום 15 בינואר 2012.

בית המשפט דחה ערעור של כונס נכסים על החלטת ראש ההוצאה לפועל ביחס להליכי מכירת משק בקובעו כי כי הכונס הפר את חובתו להעביר, במועד, כספי כינוס שהופקדו בידיו, העברה שהייתה בגדר חובתו של הכונס הן כלפי הליך הכינוס והן כלפי הרוכשים בהליך הכינוס.

במקרה דנא דובר על מכירה בהליכי הוצאה לפועל של משק בישוב תלמי-אל שהיה בבעלות החייב ונמכר בכינוס בהליכי הוצל"פ למשיבים. המחלוקות המרכזית נוגעת להחלטת ראש ההוצאה לפועל בה חויב הכונס להחזיר לרוכשים סכום ששילמו למינהל, לאחר שנדרש על ידו, עקב מחדלו של הכונס.

על פי פסק דין חלקי, שניתן ביום 4.1.2005, בבימ"ש השלום בתביעת המינהל נגד החייב לשלם לו דמי שימוש, עבור שימוש חורג שעשה החייב בנכס, חויב החייב לשלם למינהל סך של 611,820 ₪. אי תשלום סכום זה עיכב את מימוש מכירת הנכס לרוכשים. ביום 5.1.05 נחתם, בהליכי ההוצל"פ, הסכם, בין הכונס לבין הרוכשים, לפיו רכשו הרוכשים את הנכס. ההסכם אושר ע"י ראש ההוצל"פ ביום 26.1.05. במסגרת תפקידו ככונס, היה על הכונס לדווח לרשויות על העסקה ולשלם מהתמורה עבור הנכס, אשר הופקדה בידיו, את כל התשלומים המתחייבים מהעסקה, על מנת לאפשר השלמתה. הכונס ניהל מו"מ עם מינהל מקרקעי ישראל בענין דמי השימוש אשר המינהל תבע בתיק השלום. הכונס צורף לתיק השלום והצדדים הגיעו, שם, להסדר פשרה, לפיו החייב והכונס ישלמו למינהל סך של 462,000 ₪ בלבד. בהתאם להוראות הסדר הפשרה היה על הכונס להעביר לידי המינהל, בתוך 6 ימים ממועדו, את סכום הפשרה שהועמד על סך של 462,000 ₪. כמו כן, נקבע בהסדר, כי אם סכום הפשרה לא יועבר למינהל במועד הנ"ל, יעמוד החוב למינהל על סכום החוב המקורי, היינו – סך של 611,820 ₪, לפרעון מיידי, ויישא הפרשי הצמדה וריבית חוקית, החל מיום 6.3.00 ועד לתשלום בפועל .מאחר שסכום הפשרה לא הועבר במועד, חלה החלופה בפסק הדין, היינו - המינהל זכאי לכל סכום החוב, שהועמד, אז, על סך של כ- 950,000 ₪.

לפיכך ולאחר שמאמציהם להביא את הכונס לכך שהוא יסדיר את הענין לא העלו פרי, שילמו הרוכשים למינהל, את ההפרש שבין סכום הפשרה וסכום החוב, שהגיע לכדי 487,619.49 ₪ והמינהל החל בהעברת הזכויות בנכס על שמם. בנסיבות אלה, פנו הרוכשים אל ראש ההוצאה לפועל, בבקשה על פי סעיף 58 לחוק ההוצאה לפועל וביקשו להורות לכונס לשלם להם את הסכום ששילמו, תוך שטענו, כי לולא מחדלו של הכונס לא היה עליהם לשלם את יתרת החוב וכי הם נאלצו לשלמה מכיסם, לאחר שהכונס לא שעה לפניותיהם ואף לא מילא אחר החלטה מפורשת, שניתנה ע"י ראש ההוצאה לפועל, ביום 16.11.07 אשר חייבה אותו לשלם את יתרת החוב.סופו של דבר, חייבה כבוד ראש ההוצאה לפועל את הכונס בהשבה לרוכשים של סכום יתרת החוב, אותו שילמו למינהל, תוך חיובו בהוצאות.

בית המשפט דחה את ערעור הכונס, בקובעו כי סעיף 54(א) לחוק ההוצאה לפועל קובע, כי כונס הנכסים ייקח לרשותו את הנכס שנתמנה לו, ינהלו, ימכרנו, יממשו ויעשה בו כפי שיורה רשם ההוצאה לפועל; וידו של כונס הנכסים בכל אלה כיד החייב. במקרה דנן, קבע בית המשפט כי אין מדובר בתביעה אזרחית, אלא בהפרת חובה ע"י הכונס, להעביר, במועד, כספי כינוס שהופקדו בידיו, העברה שהייתה בגדר חובתו של הכונס הן כלפי הליך הכינוס והן כלפי הרוכשים בהליך הכינוס. בנסיבות אלו בית המשפט דחה ערעור הכונס.


© כל הזכויות שמורות