מהי חובת הבנק כשהשיק שהופקד הינו גנוב ?

22.12.2011   |
תא"מ 12530-01-10 מליחי נ' בנק הפועלים בע"מ ואח', בבית משפט שלום בתל אביב, בפני כבוד הש' אהוד שוורץ,  ניתן ביום 11 בדצמבר 2011.

במקרה רגיל, מזוכה הלקוח מהשיק שהפקיד בחשבון, באופן ארעי והוא הופך לזיכוי סופי בתום שלושת ימי עסקים. מהאמור ביקש התובע להסיק כי לאור הבירורים שערך ולאור חלוף הימים האמורים, יש לראותו כמי שפעל בתום לב ובלי כוונה להונות את הנתבעים.

התובע הגיש כנגד הבנק תביעה כספית. בכתב התביעה טען התובע כי הפקיד בבנק הפועלים שיק משוך על בנק לאומי לפקודת צד ג'. בחלוף ימים ולאחר שווידא מול הבנק הפועלים, כי השיק אכן נפרע, הוא משך מחשבונו מזומנים והעבירם למוסר השיק. אולם, לאחר מכן, נודע לתובע, כי נוצרה יתרת חובה בחשבונו, זאת משהתברר, כי הבנק משך מחשבונו סכום השיק שבדיעבד התגלה כגנוב. התובע טען לעשיית עושר ולא במשפט ובין השאר כי משאושר השיק ונפרע לחשבון, אין לבנק אלא להלין על עצמו ועליו לבוא בדין ודברים מול הבנק ממנו נמשך השיק.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי סעיף 3 להוראות הבנקאות, קובע את מועד הזיכוי שיש לגבי שיק מופקד בחשבון ולפיו במקרה רגיל, מזוכה הלקוח באופן ארעי והוא הופך לזיכוי סופי בתום שלושת ימי עסקים. מהאמור ביקש התובע להסיק כי לאור הבירורים שערך ולאור חלוף הימים האמורים, יש לראותו כמי שפעל בתום לב ובלי כוונה להונות את הנתבעים.

בית המשפט הוסיף וציין כי מבחינה עקרונית רשאי הבנק הגובה לבטל את הזיכוי, אפילו שהפך לסופי קודם לכן, יחד עם זאת, בהתקיים נתונים עובדתיים מסוימים, תקום עילה אחרת ללקוח נגד הבנק הגובה, למשל ייתכן והבנק הגובה יימצא אחראי בנזיקין מכוח עוולת הרשלנות, דבר שנקבע שבאותו מקרה לא התקיים. במקרה דנא, על פי כללי המסלקה שפורסמו על ידי בנק ישראל, מכוח סעיף א' לפרק 214 לאותן הוראות, היה רשאי הבנק הנמשך- בנק לאומי, להודיע על החזרת השיק, נשוא הדיון, במשך מועד ארוך יותר, של 60 יום, כמצוין שם, וככל שלא תמצא עילה נזיקית, היה רשאי במקרה כזה, הבנק הנתבע, הגובה, לפעול לביטול הזיכוי, ונוכח אותה הודעה, הגם שמאוחרת למועד הרגיל והמקובל לעניין מועד חזרה מזיכוי. בנסיבות העניין עולה, כי בהסתמך על אישור הבנק הלאומי, משך את סכום המזומנים, ולצורך השבת העודף מעל לחובו של מוסר השיק אליו.

במצב דברים זה, בית המשפט קבע כי שהתובע משך את המזומנים והעביר אותם לאחר, על סמך מצג הנתבעים לאותו מועד, החיוב בסכום השיק שנעשה בדיעבד, גרם לתובע נזק ובשל אותו מצג, ובסכום של 20,257 ₪. על הבנק לזכות את חשבון התובע בסכום זה, בכך גם יבוא ביטול של חיובי ריבית שאינם במקום, ובשל החיוב שכלל סכום זה.


© כל הזכויות שמורות