התיישנות עילת התביעה

17.11.2011   |

תא"ק  5669-06-11 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ' הר אדיר, בבית משפט השלום בחיפה, בפני כבוד הש'  אייל דורון,  ניתן ביום 01 בנובמבר 2011.

בבחינת מועד היווצרות החוב והולדתה של עילת התביעה יכול ליהיות ותיהיה חשיבות למועד בו הופר חוזה ההלוואה ולזמן אשר חלף בין מועד ההפרה ועד למועד העמדת ההלוואה לפירעון מיידי. הטעם הוא כי הבנק אינו חייב להזדרז ולהעמיד את מלוא יתרת ההלוואה לפירעון בגין כל איחור או הפרה, ומדיניות המגלה סבלנות מה כלפי נוטלי הלוואות יש לזקוף לזכות הבנק ולא לחובתו. אולם, אין לאפשר לבנק להמתין עד בוש עד להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי.

 בנק הגיש כנגד הנתבע תביעה כספית בסכום של 280,062 ₪, בסדר דין מקוצר. הנתבע הגיש בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות. לטענת הנתבע, התביעה הוגשה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות. הנתבע טוען כי עילת התביעה נולדה כאשר הוא לא עמד בתשלומי החזר ההלוואה בסמוך לאחר שניתנה, בחודש 8/01, וכי יש למנות את תקופת ההתיישנות החל ממועד הפרת חוזה ההלוואה על ידו. מוסיף הנתבע, כי גם לפי תאריכים רלבנטיים מאוחרים יותר, התביעה התיישנה.

 בית המשפט דחה את התביעת הבנק וקבע כי סעיף 6 לחוק ההתיישנות, קובע כי תחילתה של תקופת ההתיישנות הינה ביום בו נולדה עילת התובענה. היום בו קמה עילת התביעה הינו המועד בו מתגבש בידיו של התובע "כוח תביעה", דהיינו, ביום בו מתגבשות העובדות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו מצד הנתבע ואילו היה מגיש הבנק את תביעתו לבית המשפט ומוכיח את תביעתו, היה זוכה בפסק דין.

במקרה דנא מדובר בהפרת חוזה הלוואה בו נקבעו החזרים חודשיים, הבנק רשאי לתבוע בגין אי פירעון כל אחד מן התשלומים החודשיים, כאשר כל אי תשלום חודשי מהווה עילה עצמאית לתביעה, ורשאי הוא להעמיד את כל יתרת ההלוואה לפירעון מיידי. הבנק כמלווה רשאי לבחור באחת משתי אפשרויות אלה. במקרה דנן, הבנק בחר בדרך השנייה והעמיד את ההלוואה כולה לפירעון מיידי עת פעל למימוש המשכון על הנכס ביום 18.6.03. אין נפקות לסכום בגינו שולמה אגרה בתיק ההוצל"פ, כאשר הבקשה הינה למימוש נכס המקרקעין. בית המשפט הוסיף וציין כי  ביום 18.6.03, כבר התגבש בידי הבנק "כוח תביעה" ולכל המאוחר ביום זה קמה עילת התביעה, המהווה את תחילתו של מרוץ ההתיישנות.

בבחינת מועד היווצרות החוב והולדתה של עילת התביעה יכול ליהיות ותיהיה חשיבות למועד בו הופר חוזה ההלוואה ולזמן אשר חלף בין מועד ההפרה ועד למועד העמדת ההלוואה לפירעון מיידי. הטעם הוא כי הבנק אינו חייב להזדרז ולהעמיד את מלוא יתרת ההלוואה לפירעון בגין כל איחור או הפרה, ומדיניות המגלה סבלנות מה כלפי נוטלי הלוואות יש לזקוף לזכות הבנק ולא לחובתו. אולם, אין לאפשר לבנק להמתין עד בוש עד להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי.

בית המשפט ציין כי בנסיבות דנן, לא ברור מתי בדיוק הופר חוזה ההלוואה על ידי הנתבע ומתי פנה אליו הבנק והתריע בפניו בעניין ההפרה. העדר תשתית עובדתית בעניין זה יש לזקוף לחובת הנתבע בהיותו המבקש ועל כן יש לערוך את מניין תקופת ההתיישנות על פי חישוב המיטיב עם הבנק, החל מן המועד המאוחר יותר, הוא מועד העמדת ההלוואה לפירעון מיידי.

אולם, כאמור, ההלוואה הועמדה לפירעון מיידי על ידי הבנק עם נקיטת הליך למימוש משכון על הנכס, ביום 18.6.03, וכתב התביעה הוגש ביום 5.6.11, דהיינו, כשנה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות. ההודאה לפי סעיף 9 לחוק ההתיישנות, הינה כזו המכירה בקיום הזכות אותה תובע הבנק בבית המשפט. על מנת שיחול הסעיף ותקופת ההתיישנות תחל מיום ההודאה, צריך שהנתבע יודה בקיום כל העובדות הנדרשות לבסס את הזכות, כך שניתן להסיק כי הנתבע מודה לא רק בעובדות, אלא גם בקיום הזכות. ההודאה צריכה להיות מצד הנתבע וצורת המסמך צריכה להעיד על היותו של המסמך "הודאה". כמו כן, תוכן המסמך צריך ללמד במפורש על הודאה בקיום הזכות הנתבעת בבית המשפט. במקרה דנן, הכתוב במכתב ב"כ הנתבעת אינו מלמד על הודאת הנתבע בעובדות המבססות את זכות הבנק ועל הודאה בקיום הזכות כפי שנתבעת על ידי הבנק, ולפיכך לא מתקיימים תנאיו של סעיף 9 לחוק ההתיישנות.

 

 


© כל הזכויות שמורות