חובת הסודיות המוטלת על הבנק

17.11.2011   |

ה"פ  21930-06-10 זיילר ואח' נ' בנק ירושלים בע"מ, בבית משפט המחוזי בתל אביב, בפני כבוד הש'  שאול שוחט,  ניתן ביום 31 באוקטובר 2011.

בדין סירב הבנק למוסרו למבקשים, ללא הסכמת אותם צדדי ג', בשל מגבלות חובות הסודיות חובות ההגנה על הפרטיות המוטלות על הבנק.

במקרה דנא המבקשים עתרו לבית המשפט בבקשה להורות לבנק למסור מידע לגבי חשבונות בנק שנפתחו בעקבות הסכם ליווי שנחתם עם הבנק בנוגע לפרוייקט מקרקעין בו שותפים המבקשים ביחד עם עו"ד הירשמן, מר שמואל יחזקאל וחברה פרטית הנמצאת בשליטת השניים האחרונים (ולהלן ביחד: יתר השותפים). החשבונות נוהלו על ידי עו"ד הירשמן כנציג וב"כ של המבקשים וזאת מכוח הסכמים שנכרתו עם הבנק. לטענת המבקשים, עו"ד הירשמן כראש הקבוצה, קיבל את מלוא האינפורמציה, אולם הוא לא העביר להם נתונים שוטפים ומלאים על "כל מלוא פעילותו ומגעיו עם הבנק" בניגוד לחובתו.

לטענת המבקשים, לאור מערכת היחסים בינם לבין הבנק, קיימת בידם זכות אוטונומית לקבל מהבנק כל מידע שיש בידו בקשר לפרויקט הבנייה, ובכלל זה לא רק מידע הנוגע לחשבונותיהם האינדיבידואליים אצל הבנק ולא רק מידע הנוגע לחשבון המרכז, אלא גם לגבי חשבונות יתר השותפים בפרויקט, הם יתר הצדדים לעסקה (מעבר למבקשים ולעו"ד זיילר). זאת ללא קשר למערכת היחסים של המבקשים עם יתר השותפים או הסכמתם ועמדתם של יתר השותפים בנושא. המחלוקת סובבת למעשה סביב המידע הנוגע במישרין לחשבונות יתר השותפים בפרויקט, שהבנק סירב להעביר למבקשים בהסתמכו על חובת הסודיות בו הוא חב כלפי לקוחותיו – יתר השותפים.

ביהמ"ש המחוזי דחה את התובענה וקבע כי האפשרות לבקש צו גילוי מסמכים לפני הגשת תובענה, כדי שיהא בידי המבקש להחליט אם יש מקום להגשתה, אינה קיימת בישראל וכי במקרה דנן הצדדים להמרצת הפתיחה אינם יריבים ואינם בעלי דין למעט עצם בקשת המסמכים עצמם – ומשכך לא התקיימו התנאים לקיומו של הליך גילוי מסמכים. אולם, במקרה דנא לא מבוקשים המסמכים והמידע מאת הבנק בגלל היותו "יריב פרוספקטיבי" של המבקשים אלא העילה לקבלת המסמכים והמידע נעוצה במסכת ההסכמים בין המבקשים לבנק ובמסגרת יחסיהם כיחסי "בנק-לקוח", מסגרת שלהבנת בית המשפט עודנה קיימת. בנוסף, אין גם מחלוקת, כי לפחות חלק מהמסמכים המבוקשים הם כאלו שזכותם של המבקשים לקבלם, מכוח היותם לקוחות הבנק, אינה מוטלת בספק.

בית המשפט הוסיף וציין, כי בנסיבות המקרה דנן, סירוב הבנק למסירת המידע המבוקש – שעניינו העברת מידע בנוגע לחשבונות יתר השותפים – בהסתמכו על חובת הסודיות בו הוא חב כלפי לקוחותיו, בדין יסודה. בהלכה הפסוקה הוכרה זכותו של לקוח לסודיות המידע בדבר מצבו הכלכלי, רכושו, חשבונותיו ופעילותו העיסקית ביחסיו עם התאגיד הבנקאי. הגנה זו נובעת הן מהזכות לפרטיות הנתונה בדין והן מעקרון תום הלב המצוי, כתנאי מפורש או משתמע, בחוזה שבין הלקוח לבנק, כמו גם מן הנוהג הבנקאי, מיחסי שליחות וחובת אמון כללית שבנק חב ללקוחו. חובת סודיות זו מקימה חיסיון מפני מסירת מסמכים הנוגעים לחשבונותיו של לקוח. עם זאת, אין מדובר בחיסיון מוחלט אלא יחסי, שיש לאזנו על-פי מידת הפגיעה בכל אחד מן האינטרסים המתנגשים.

כאשר מדובר במידע הנוגע לאדם זר להתדיינות המשפטית המתנהלת החיסיון יוסר במקרים נדירים ויוצאי דופן ביותר. שכן, נקודת האיזון מוסטת לכיוון הוספת משקל להגנה על הפרטיות, והתנאים לפגיעה בה מחמירים במיוחד. יש צורך, מצד אחד, לבסס את הרלבנטיות של החומר המבוקש, את החיוניות שבהצגתו לצורך המשפט, ואת העדרן של חלופות אחרות העשויות ליתן מענה לצורכי ההליך השיפוטי. במקרים מתאימים יש צורך בהוכחת חשש ממשי לקנוניה בין בעל-הדין הנתבע לבין בעלי החשבון (הצד השלישי).

במקרה דנן, המחלוקת הצטמצמה בעיקר, למידע שנוגע לחשבונות אינדיבידואליים של יתר השותפים. ככזה, בדין סירב הבנק למוסרו למבקשים, ללא הסכמת אותם צדדי ג', בשל מגבלות חובות הסודיות חובות ההגנה על הפרטיות המוטלות על הבנק.

 

 


© כל הזכויות שמורות