מעמדו של הבנק כנושה מובטח וסדר הקדמיות בינו ובין פושטי רגל

05.10.2011   |

ע"א 27035-02-10 מנור ואח' נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, בבית משפט המחוזי בתל אביב, בפני כבוד הש'  ישעיהו שנלר , ד"ר קובי ורדי , רות לבהר שרון,  ניתן ביום 21 בספטמבר 2011.

במקרה דנא נדון ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט השלום בתל אביב, בתביעה למתן סעד הצהרתי שהגיש המערער. המערער הינו הנאמן בפשיטת רגל על נכסי משיבים 3 ו-4 (להלן: "בני הזוג אליהו") שהוכרזו ביום 1.2.04 כפושטי רגל. הנכס העיקרי שהיה לבני הזוג אליהו הינו משק חקלאי. כשלש שנים לפני שהוכרזו כפושטי רגל חתמו בני הזוג אליהו עם משיבים 5 ו-6, (אחותו של מר אליהו ובעלה ולהלן: שנער), על הסכם מכר פיקטיבי במסגרתו מכרו בני הזוג אליהו את הזכויות במשק לזוג שנער. בהתבסס על הסכם זה, קיבלו בני הזוג שנער הלוואה מהבנק עך סך 850,000 ₪ ונירשם משכון לטובת הבנק על זכויות הזוג שנער בנכס. שנער העבירו את הכסף לבני הזוג אליהו לצורך פירעון משכנתא קודמת שרבצה על המשק, ולצורך המשך פעילותם החקלאית במשק.

סוכם בין הצדדים כי ההחזרים החודשיים בגין ההלוואה ישולמו מחשבון הבנק של בני הזוג אליהו. בני הזוג אליהו נותרו להתגורר במשק. לאחר שבני הזוג אליהו לא עמדו בהחזרי המשכנתא, פעל הבנק למימוש המשכון שנרשם על המשק וביום 4.5.04 אישר ראש ההוצאה לפועל את מכירת המשק לצד ג'. בית המשפט  קמא פסק כי הבנק נהג בחוסר תום לב, ואף היה מעורב "בפיקציה" המשפטית שנועדה להעמיד משכנתא לזוג אליהו באופן פסול כפועל יוצא הוטלה על הבנק החובה לשלם את התמורה שנתקבלה אצלו בגין הנכס הממושכן לידי המערער. יחד עם זאת, בית המשפט מצא לנכון להעניק לבנק זכויות של נושה מובטח. הנושא העומד לדיון במסגרת הערעורים אינו הליכי המימוש בגין הנכס, המהווים מעשה עשוי, אלא מעמדו של הבנק כנושה מובטח, וסדר הקדמיות בינו ובין הזוג אליהו באשר לזכות להיפרע מכספי המימוש של הנכס.

בית המשפט  המחוזי, קיבל את הערעור, והערעור שכנגד בחלקם ופסק כי על הבנק, בהיותו גוף מעין ציבורי, חלה חובת תום לב מוגברת, הן כלפי לקוחותיו, והן כלפי צדדים שלישים העלולים להיפגע מהתנהלותו, וכך גם חלה חובת זהירות מיוחדת, גם כלפי מי שאינם לקוחותיו. בית המשפט הסכים עם הכרעת בית המשפט קמא כי כי הבנק "עצם עיניים", התנהל באופן חריג, והתעלם מכל אותות האזהרה הרבים שהצביעו על כך שמדובר בעיסקה פיקטיבית וכי התנהלותו של הבנק היתה פסולה. בנסיבות אלו, נקבע  כי הבנק פעל ברשלנות. רשלנותו זו היא שהביאה בסיכומו של יום לפגיעה בנושי הזוג אליהו, שכן אילו הבנק היה נוהג באופן סביר, הוא היה מבחין בכך שעסקת המכר היא פיקטיבית, ונמנע מליתן משכנתא בגין הנכס.

אלמלא התנהלותו הרשלנית של הבנק, במתן המשכנתא לזוג שנער, לא היה נרשם משכון על הנכס לטובת הזוג שנער, ונושי הזוג אליהו היו זכאים להיפרע הימנו. משכך, במקרה דנן, מתקיים קשר סיבתי עובדתי בין רשלנות הבנק ובין הנזק שנגרם לנושים. בנסיבות העניין, מתקיים גם קשר סיבתי משפטי בין רשלנות הבנק ובין הנזק. אומנם, הבנק לא יכול היה בהכרח לצפות כי נושי הזוג אליהו יינזקו מרשלנותו, אך שומה היה עליו לצפות כי בכל מקרה התנהלות רשלנית עלולה לגרום נזק לצדדים שלישים, כאשר לא מדובר בריחוק הנזק ודי בכך כדי לקבוע כי מתקיימת צפיות וקיים קשר סיבתי משפטי. בנסיבות אלה מוטלת על הבנק החובה לשפות את הנושים ולהעמידם במצב בו היו עומדים אלמלא התרשלותו. בית המשפט ציין כי, הגם שאין ספק כי התנהלותו של הבנק היתה רשלנית, עדין ספק אם היה מקום להגיע למסקנה כי הבנק שיתף פעולה בכל הכרוך בהעמדת המשכנתא לזוג אליהו באמצעות הזוג שנער. שכן מסקנה זו, אינה מבוססת דיה בראיות , ואינה עומדת במבחן השכל הישר.

בית המשפט דחה טענת הבנק כי הסכם המכר הפיקטיבי תקף לגביו וזאת מכח הסיפא של סעיף 13 לחוק החוזים, וזאת ומאחר והבנק לא דרש מהמוכרים (הזוג אליהו), התחייבות לרישום משכון, לכן בין הזוג אליהו ובין הבנק לא מתקיימת מערכת יחסים חוזית המאפשרת לו לחסות בהגנה הניתנת בסעיף 13 לחוק החוזים. כמו כן, נקבע כי הבנק אינו עומד בתנאי הסיפא של סעיף 13 ואינו זכאי להגנה המוקנית בו. שכן עצימת העיניים של הבנק מונעת ממנו לטעון לתום לב. כך גם נדחתה טענת הבנק לפיה יש להחיל לגביו את הגנת סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל, בעניין הענקה בטלה. הן כיוון שעקב התעלמותו מנסיבותיה החשודות של העסקה, אין הוא יכול לטעון לתום לב, המקנה לו זכאות להגנת הסעיף, והן עקב הנסיבות המקרה, אין כלל תחולה לסעיף 96 לפקודה. מעת שנקבע כי הסכם המכר היה בדוי וכי הזוג שנער והזוג אליהו לא תכננו להעביר בעלות בנכס, לא ניתן לקבוע כי מתקיימת הענקה לפי הסעיף.

 


© כל הזכויות שמורות