שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

תקנון

אתר זה מכיל אינפורמציה רבה בנוגע למשפט ולכלכה. מרבית האינפורמציה נלקחה מתוך ספרי משפט קיימים. יובהר כי אין במאמרים, בפרקים, בתשובות ובכל אינפורמציה אחרת הנמצאת באתר משום ייעוץ משפטי או מקצועי או אחר. האינפורמציה הנה פרי עמלם של כותביה ודעת הכותבים בלבד ואינה מחייבת את האתר או כל גוף אחר. בעיות משפטיות הנן שונות בתכלית ואין תשובה אחת נכונה, לכן מומלץ בכל מקרה להיעזר באיש מקצוע בעל נסיון בתחום ולא להסתמך רק על הנאמר באתר זה. כמו כן החקיקה והפסיקה במדינת ישראל משתנה ומתעדכנת חדשות לבקרים ולכן יש לבדוק את עדכניות החוק והפסיקה במאגרים הרשמיים המחייבים של מדינת ישראל ומערכת בתי המשפט. אין לחברת המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ ו/או לכל הכותבים ו/או המפרסמים באתר כל אחריות בגין אתרים אחרים, אליהם היא מפנה - האחריות הנה על העושה שימוש בתוכן אתרים אלו בלבד.
 
האתר בכללותו, כולל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות שהם (AS_IS ). בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה ו/או הכותבים מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי המידע והחומר המצוי באתר, לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר, לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר או לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגיעה או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. החברה עושה כל שביכולתה לוודא את אמינותן ודיוקן של המידע המצוי באתר, אך אין היא יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע. אנו מבקשים כי אם יתגלה אי דיוק במידע - אנא ידעו את הנהלת האתר ישירות  על מנת שנוכל לתקנו.
סמכות שיפוט הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל-אביב. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו כנגדה כל סעדים. כל העושה שימוש בתוכן האתר עושה זאת על אחריותו האישית והבלעדית ואין הנהלת האתר אחראית לכל נזק שיקרה אגב שימוש באתר או באינפורמציה שבו. קישורים באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין בין חברת המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ ו/או מי מהכותבים באתר לבין בעלי אתרי צד ג' [האתרים המקושרים] יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברת המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ כל שליטה או זכות בחומר הנמצאים באתרים אלו. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקא, המלצה, אישור או העדפה על ידי בעלי האתר, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. אין הנהלת האתר אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרים המקושרים. זכויות יוצרים כל המאמרים, הפרקים והתוכן באתר זה הנם בבעלות חברת המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ ו/או כותבי המאמרים. אין לעשות שימוש בתוכן אתר זה לכל מטרה שהיא מבלי לקבל את אישור מהחברה ומהכותבים בכתב ומראש. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, להעביר למדיה מגנטית או לעשות כל שימוש שהוא בתוכן אתר זה. יודגש - אין להדפיס, לצלם ולהעביר למדיה מגנטית גם חומר לימודי ולצרכי לימוד. מפר הוראות אלו צפוי לעונשים הקבועים בחוק.